งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการ ดำเนินการใน โรงเรียน 1. ระบบบริหารจัดการ 2. ระบบการเรียนการสอน 3. ระบบการวัดผลประเมินผล 4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5. ระบบงานกิจกรรมนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการ ดำเนินการใน โรงเรียน 1. ระบบบริหารจัดการ 2. ระบบการเรียนการสอน 3. ระบบการวัดผลประเมินผล 4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5. ระบบงานกิจกรรมนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ระบบการ ดำเนินการใน โรงเรียน 1. ระบบบริหารจัดการ 2. ระบบการเรียนการสอน 3. ระบบการวัดผลประเมินผล 4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5. ระบบงานกิจกรรมนักเรียน

4 ปัจจัย นำเข้า - คน, งปม., อุปกรณ์ เครื่องมือ - การบริหาร จัดการ - คน, งปม., อุปกรณ์ เครื่องมือ - การบริหาร จัดการ Input - บริหาร บุคคล - บริหาร งปม. - บริหาร วิชาการ - บริหาร ทั่วไป - บริหาร บุคคล - บริหาร งปม. - บริหาร วิชาการ - บริหาร ทั่วไป โรงเรียนมี คุณธรรม ตาม มาตรฐาน โรงเรียนมี คุณธรรม ตาม มาตรฐาน กระบวนก าร ผลลัพธ์ Process Output Feedba ck ระบบบริหารจัดการ

5 Input - หลักสูตร - รูปแบบ / นวัตกรรม - สื่อ / อุปกรณ์ - ครู - นักเรียน Input - หลักสูตร - รูปแบบ / นวัตกรรม - สื่อ / อุปกรณ์ - ครู - นักเรียน Feedb ack Process - การสอนใน ห้องเรียน - ยึดนักเรียนเป็น ศูนย์กลาง -PBL/ คลีนิค นิเทศก์ -BBL -Open Approach/ Lesson Study - อ่านออกเขียนได้ - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ - ทักษะในศตวรรษที่ 21 - คุณธรรม จริยธรรม / หน้าที่ พลเมือง Process - การสอนใน ห้องเรียน - ยึดนักเรียนเป็น ศูนย์กลาง -PBL/ คลีนิค นิเทศก์ -BBL -Open Approach/ Lesson Study - อ่านออกเขียนได้ - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ - ทักษะในศตวรรษที่ 21 - คุณธรรม จริยธรรม / หน้าที่ พลเมือง Output นักเรียนมี คุณสมบัติตาม มาตรฐาน หลักสูตร ( เก่ง ดี มีสุข ) Output นักเรียนมี คุณสมบัติตาม มาตรฐาน หลักสูตร ( เก่ง ดี มีสุข ) ระบบการเรียนการสอน

6 Input - เครื่องมือ - แบบทดสอบ ต่างๆ - วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย - วิธีการ - ผู้เกี่ยวข้อง Input - เครื่องมือ - แบบทดสอบ ต่างๆ - วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย - วิธีการ - ผู้เกี่ยวข้อง Feedba ck Process - ทดสอบ / วัดผล - เชิงประจักษ์ - สังเกต - สัมภาษณ์ - อื่น ๆ Process - ทดสอบ / วัดผล - เชิงประจักษ์ - สังเกต - สัมภาษณ์ - อื่น ๆ Output นักเรียนมี คุณสมบัติ ตาม วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย Output นักเรียนมี คุณสมบัติ ตาม วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ระบบการวัดผล ประเมินผล

7 Input - นโยบาย - นักเรียน - ครู - เครื่องมือ - วิธีการ - สถานการณ์ Input - นโยบาย - นักเรียน - ครู - เครื่องมือ - วิธีการ - สถานการณ์ Feedbac k Process - สำรวจข้อมูล นักเรียน เป็นรายบุคคล - สังเกต / สัมภาษณ์ - เยี่ยมบ้านนักเรียน - สอบถามเพื่อนบ้าน - สร้างสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย Process - สำรวจข้อมูล นักเรียน เป็นรายบุคคล - สังเกต / สัมภาษณ์ - เยี่ยมบ้านนักเรียน - สอบถามเพื่อนบ้าน - สร้างสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย Output นักเรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต พร้อมใน การ เรียน การมี คุณภาพ Output นักเรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต พร้อมใน การ เรียน การมี คุณภาพ ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน

8 Input - หลักสูตร - นโยบาย โรงเรียน - ความ ต้องการชุมชน - วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย Input - หลักสูตร - นโยบาย โรงเรียน - ความ ต้องการชุมชน - วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย Feedba ck Process - ให้นักเรียนมีส่วน ร่วมวางแผน, กำหนดขั้นตอน แก้ปัญหา - ครูเป็นพี่เลี้ยง เป็น Coach อยู่เบื้องหลัง - ให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์, แก้ปัญหา Process - ให้นักเรียนมีส่วน ร่วมวางแผน, กำหนดขั้นตอน แก้ปัญหา - ครูเป็นพี่เลี้ยง เป็น Coach อยู่เบื้องหลัง - ให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์, แก้ปัญหา Output นักเรียนมีการ เรียนรู้ ผ่าน กิจกรรม / การ เล่น Output นักเรียนมีการ เรียนรู้ ผ่าน กิจกรรม / การ เล่น ระบบกิจกรรมนักเรียน

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ระบบการ ดำเนินการใน โรงเรียน 1. ระบบบริหารจัดการ 2. ระบบการเรียนการสอน 3. ระบบการวัดผลประเมินผล 4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5. ระบบงานกิจกรรมนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google