งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความสำคัญของการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 2. เพื่อพัฒนาคน กศน. ภายในองค์กร 3. เพื่อเผยแพร่งาน กศน. 4. เพื่อสร้างความเชื่อถือ รักษาและแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความสำคัญของการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 2. เพื่อพัฒนาคน กศน. ภายในองค์กร 3. เพื่อเผยแพร่งาน กศน. 4. เพื่อสร้างความเชื่อถือ รักษาและแก้ไข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความสำคัญของการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 2. เพื่อพัฒนาคน กศน. ภายในองค์กร 3. เพื่อเผยแพร่งาน กศน. 4. เพื่อสร้างความเชื่อถือ รักษาและแก้ไข ภาพลักษณ์โยรวมให้องค์กร 1. เพื่อสื่อสารกับคน กศน. ภายในองค์กร 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

2 บทบาทหน้าที่และวิธีการ เผยแพร่ ปชส. - การจัดทำหนังสือเรียน - การจัดทำบอร์ดหรือป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ - การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ท 1. การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร (Internal Public Relations)

3 บทบาทหน้าที่และวิธีการ เผยแพร่ ปชส. 2. การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร (External Public Relations) - การประสานงานกับสื่อมวลชน - การประสานงานกับภาครัฐและเอกชน


ดาวน์โหลด ppt งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความสำคัญของการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 2. เพื่อพัฒนาคน กศน. ภายในองค์กร 3. เพื่อเผยแพร่งาน กศน. 4. เพื่อสร้างความเชื่อถือ รักษาและแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google