งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การระดมทรัพยากรทางไปรษณีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การระดมทรัพยากรทางไปรษณีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การระดมทรัพยากรทางไปรษณีย์

2 การระดมทรัพยากรทางไปรษณีย์
นำเสนอโดย คุณสุมาลี จรัสวิชากร (จูลี่) ผู้จัดการส่วนงานประชาสัมพันธ์และนักสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)

3 วัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรทางไปรษณีย์
1. เพื่อการระดมเงินบริจาค 2. เพื่อการระดมสิ่งของบริจาคต่าง ๆ 3. เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมขององค์กร 4. เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครมากขึ้น (จิตอาสา)

4 หลักการระดมทรัพยากรทางไปรษณีย์
ด้านจดหมายขอความอนุเคราะห์ ด้านเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ด้านอื่น ๆ

5 ด้านจดหมายขอความอนุเคราะห์
การกำหนดเรื่อง (Subject) เรียน (To) เนื้อหาหลัก (Key massage) ชัดเจน ถูกต้อง โครงการ-กิจกรรมดี ดึงดูดใจ โดนใจ ประทับใจ จำง่าย และสื่อความหมายชัดเจน (อาจทำให้เกิดการบอกบุญต่อ)

6 ด้านเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
สำเนาเอกสารสำคัญองค์กร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หรือ โบชัวร์ รูปภาพประกอบ / เอกสารประกอบโครงการ-กิจกรรม รายงานประจำปี ข่าวสารที่ได้รับการตีพิมพ์จากสื่อมวลชน ซีดี ดีวีดี ฯลฯ (จัดส่งแนบตามความเหมาะสม)

7 (แนบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง)
ด้านอื่น ๆ บันทึกความสำคัญ บทความ ข่าว PR. เฉพาะเรื่อง แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการ-กิจกรรม ประวัติองค์กร ประวัติเด็ก หรือ ประวัติกลุ่มเป้าหมาย เอกสารอ้างอิงอื่น ๆ (ประกอบการพิจารณา) ฯลฯ (แนบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง)

8 ปัจจัยที่ให้การระดมทรัพยากรสัมฤทธิ์ผล
ชื่อเสียง ผลงาน และความน่าเชื่อถือขององค์กร บุคลากรในหน่วยงาน (โดยเฉพาะผู้บริหาร) จดหมาย เอกสารประกอบ และอื่น ๆ ผู้มีอำนาจในองค์กรรับสารแล้วมีความยินดี องค์กรมีทรัพยากร ถูกจังหวะ ถูกเวลา โดนใจ และประทับใจ (เกาถูกที่คัน) ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักภาษีเงินได้ประจำปี ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร

9 ปัจจัยที่ให้การระดมทรัพยากรสัมฤทธิ์ผล (ต่อ)
ความมั่นใจ เป็นผู้อุปการะรายเก่า (เคยช่วยเหลือมาแล้ว) และความมั่นใจของผู้อุปการะรายใหม่ จากการบอกบุญต่อ ผู้รับสารมีความสนใจ และช่วยกันระดมทรัพยากร ภายใน-ภายนอกหน่วยงาน มาช่วยเหลือองค์กรครั้ง กลุ่มเป้าหมายมุ่งหวังสามารถทำ CSR ได้ (Corporate Social Responsibility)

10 ปัจจัยที่ให้การระดมทรัพยากรสัมฤทธิ์ผล (ต่อ)
การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (บริจาค) (Corporate Image) - บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวม - เพื่อให้คนทั่วไปเห็นภาพ และรู้สึกว่าองค์กรนั้น เป็นพลเมืองดีของสังคม - เพื่อสร้างจิตอาสา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงาน และเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร - อื่น ๆ

11 ประสบการณ์ การระดมทุนทรัพยากรทางไปรษณีย์
การติดตามผล กลุ่มเป้าหมายมุ่งหวัง (ต้องค้นหา) - ผู้อุปการะรายเก่า หนังสือทำเนียบ - ผู้ถือบัตรเครดิต (ต้องซื้อ) - อินเตอร์เน็ต - อื่น ๆ (หน่วยงานภาครัฐ , แนะนำ, AD.) ผลความสำเร็จ = 1-4 % ไม่พอใจ = 5-10 % พอใจ = 11%-20% ดี = 20 % ขึ้นไป ดีมาก

12 เทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อการระดมทรัพยากร
จงรู้จักขององค์กรของคุณ จงรู้จักผู้มีอุปการะคุณ จงวางเครือข่ายในองค์กรผู้มีอุปการะคุณ จงทำให้มันง่าย ๆ เข้าไว้ จงสร้างผลงานและพัฒนาองค์กรของคุณอย่างไม่หยุดยั้ง

13 การระดมทรัพยากรทางไปรษณีย์ ต้องมีประเด็น ถึงกลุ่มเป้าหมายมุ่งหวัง และสื่อสารชัดเจน

14 สวัสดีค่ะ ความสำเร็จ ในการระดมทรัพยากร... พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ
พัฒนาวาทศิลป์ หรือศิลปะในการพูด และมารยาทในการสนทนา มีมนุษยสัมพันธ์ในการบริการ ภาษาเขียนชัดเจน สามารถโน้มน้าว คล้อยตาม มีเทคนิคจูงใจคน คือศาสตร์และศิลป์ ... กลุ่มเป้าหมายมุ่งหวังยอมรับ องค์กรได้ความช่วยเหลือ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การระดมทรัพยากรทางไปรษณีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google