งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ปฏิบัติการ รัตนศักดิ์ พิลึก การพัฒนาสื่อเพื่องานนิทรรศการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ปฏิบัติการ รัตนศักดิ์ พิลึก การพัฒนาสื่อเพื่องานนิทรรศการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ปฏิบัติการ รัตนศักดิ์ พิลึก การพัฒนาสื่อเพื่องานนิทรรศการ

2 หัวหน้าโครงการ โครงการการพัฒนาสื่อเพื่องานนิทรรศการ รัตนศักดิ์ พิลึก

3 ระยะของโครงการ โครงการการพัฒนาสื่อเพื่องานนิทรรศการ 02/10/2006 - 29/06/2007

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการการพัฒนาสื่อเพื่องานนิทรรศการ 1. เผยแพร่สื่อแบบใหม่ที่ได้มีการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 2. นำเสนอแนวความคิดของสื่อสมัยใหม่ 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ 4. เพื่อประสานความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง 5. เพื่อปรับปรุงสื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

5 กลุ่มเป้าหมาย โครงการการพัฒนาสื่อเพื่องานนิทรรศการ 1. นิสิตนักศึกษา 2. บุคลากรที่สนใจ 3. บุคคลทั่วไป

6 ดัชนีชี้วัด โครงการการพัฒนาสื่อเพื่องานนิทรรศการ 1. มีต้นแบบสื่อโปสเตอร์ให้เลือกไม่ต่ำกว่า 10 แบบ 2. ผลิตสื่อโปสเตอร์ใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 10 แผ่น 3. วิดีทัศน์แนะนำงานบริการฝ่ายปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 4. vdo present ระบบต่างๆ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

7 แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาส โครงการการพัฒนาสื่อเพื่องานนิทรรศการ ได้รวบรวมข้อมูลบางส่วน ที่เกียวกับระบบต่างๆของ สบค. เพื่อนำมาใช้ ในงานนิทรรศการที่ผ่านมาเช่น - Thai grid - Ict ed - Net Dey - งานเฉลิมฉลองราชย์ 1-3 ธันวา ข้อมูลต่างๆนั้น ได้นำมาผลิตเป็นสื่อ อยู่ 2 ประเภท สื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ และ ใบปลิว ส่วนสื่อ vdo นั้นได้จัดทำอยู่ในรูปแบบของ vdo present ทีเกี่ยวกับ เนื้อหาและรูปแบบของ ระบบ ที่เป็นผลงานเด่นของ สบค.

8 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โครงการการพัฒนาสื่อเพื่องานนิทรรศการ  ไม่มี - ยังขาดการประสานงานทางด้านข้อมูลที่แน่ชัด - ข้อมูลบางส่วนที่ได้มายังไม่ครบถ้วนและยังไม่ทันสมัยต่อปัจจุบัน - ขาดความทันสมัยต่องานนิทรรศการ - ระยะเวลาการให้ข้อมูล และได้รับนั้นกระชั้นชิด จนมีเวลาในการดำเนินงานที่ล่าช้า - จำนวนของคน และการร่วมมือในการจัดงานนิทรรศการที่ผ่านมา ยังไม่เพียงพอต่องาน

9 โครงการการพัฒนาสื่อเพื่องานนิทรรศการ allmassdesign


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ ผู้นำเสนอ ฝ่าย การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ปฏิบัติการ รัตนศักดิ์ พิลึก การพัฒนาสื่อเพื่องานนิทรรศการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google