งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริการข้อมูลข่าว ข้อมูลภาพ ประชาสัมพันธ์ ผ่าน web site

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริการข้อมูลข่าว ข้อมูลภาพ ประชาสัมพันธ์ ผ่าน web site"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบริการข้อมูลข่าว ข้อมูลภาพ ประชาสัมพันธ์ ผ่าน web site
โดยกลุ่ม... นกน้อย

2 สมาชิก... ประกอบด้วย 1. นางนัยนา พรหมมลมาศ ที่ปรึกษากลุ่ม
1. นางนัยนา พรหมมลมาศ ที่ปรึกษากลุ่ม 2. นายอำนวย หลักสุวรรณ ประธานกลุ่ม 3. น.ส.ธนาภา ศาสตร์เสริม เลขานุการ 4. น.ส.ปวิตรา จันทร์สุกรี สมาชิก 5. นางจุรีพร หลักสุวรรณ สมาชิก 6. นายสมบูรณ์ พัฒนปรีชาเสถียร สมาชิก

3 งานสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร
งานสารนิเทศมีพันธกิจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีพันธกิจองค์กรดังนี้ ส่งเสริม ให้หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนพัฒนา และกำกับงานข่าวและการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างประชาคมภายในและความสัมพันธ์กับสังคมภายนอกให้ได้รับความร่วมมือและความสนับสนุนอันเป็นผลให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าประสงค์ในพันธกิจทั้งมวลได้อย่างราบรื่น

4 หลักการและเหตุผล การทำงานในระบบของงานสารนิเทศ เน้นการบริการด้านข้อมูลข่าวสารและภาพข่าวเป็นเรื่องหลัก การให้ผู้รับบริการมาขอใช้บริการเป็นเรื่องสำคัญ เพราะข้อมูลข่าวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้อมูลข่าวบางครั้งอาจทำให้ล่าช้าไม่ทันท่วงที เพราะการให้บริการได้ไม่กว้างขวาง มีข้อจำกัดหลายด้าน การส่งข่าวและรับข่าวสารมีขั้นตอนมาก ผู้รับบริการขาดการเข้าถึงในการติดต่องานสารนิเทศ จึงทำให้การข่าวต่างๆ ขาดความสำคัญ ขาดความถูกต้องและรวดเร็ว

5 ปัญหา & แรงจูงใจ ตัวชี้วัด
ผู้ใช้บริการด้านข้อมูลข่าว ข้อมูลภาพ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและแหล่งข้อมูล ที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยได้ ตัวชี้วัด จำนวนระยะเวลาในการขอรับบริการ ข้อมูลด้านข่าวและภาพข่าวของผู้รับบริการ

6 เป้าหมายของโครงการ 1 2 3 ลดขั้นตอนการขอรับบริการ ข้อมูลด้านข่าวและภาพข่าว ในกระบวนการต่างๆที่เคย ปฏิบัติ เข้าถึงจุดประสงค์หลักของ ผู้ใช้บริการ ในแต่ละความ ต้องการข้อมูลด้านข่าวและ ภาพ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลและ ความต้องการในด้านข่าว ซึ่งกันและกันได้

7 รวบรวมข้อมูลข่าว / ภาพ จัดแยกประเภทข่าว/ภาพ สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่
แผนการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูลข่าว / ภาพ หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน จัดแยกประเภทข่าว/ภาพ สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ สื่อสิ่งพิมพ์ ตอบปัญหาทางโทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบสอบถาม จัดเก็บข้อมูล

8 การดำเนินงาน จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทำให้ทางกลุ่มได้มีการคิดแก้ไขปัญหานี้ โดยการสร้างเวบไซต์สารนิเทศขึ้นมา (ซึ่งเดิมทีงานสารนิเทศยังไม่เคยมีเวบไซต์ของหน่วยงาน) ในโครงการบริการข้อมูลข่าว ข้อมูลภาพ ประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ ซึ่งเป็นเวบไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลภาพ และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสามารถส่งข้อมูลข่าว ข้อมูลภาพ ผ่านเวบไซต์ของสารนิเทศได้โดยตรง เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่ง

9 การดำเนินงาน สำหรับปัญหากรณีที่หน่วยงานต่างๆ มีการขอภาพถ่ายในกิจกรรมงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมทีผู้รับบริการจะต้องทำบันทึกถึงงานสารนิเทศ เพื่อขอข้อมูล ภาพข่าวซึ่งจะต้องใช้เวลานานกว่าที่ผู้รับบริการจะได้ข้อมูลภาพไปใช้งานได้ทันที เพื่อเป็นการแก้ปัญหานี้ จึงได้จัดทำหัวข้อ “คลังภาพ” ขึ้นมา โดยผู้รับบริการ หรือสื่อมวลชนทุกแขนง สามารถ download ได้ที่หน้าเวบของสารนิเทศโดยตรง และไม่ต้องทำบันทึก จึงทำให้ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการขอรับบริการ

10 การดำเนินงาน นอกจากนี้ก็ยังได้จัดทำ “แบบฟอร์มการส่งข่าวประชาสัมพันธ์” ที่หน้าเวบไซต์สารนิเทศ อีกด้วย

11 Thank You ! กลุ่ม...นกน้อย เต็มใจให้บริการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริการข้อมูลข่าว ข้อมูลภาพ ประชาสัมพันธ์ ผ่าน web site

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google