งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... คณะกรรมการวิชาการเสริมหลักสูตร วันพุธบ่ายสำหรับนักศึกษาแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... คณะกรรมการวิชาการเสริมหลักสูตร วันพุธบ่ายสำหรับนักศึกษาแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปโครงการกิจกรรมวิชาการเสริมหลักสูตร สำหรับนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โดย... คณะกรรมการวิชาการเสริมหลักสูตร วันพุธบ่ายสำหรับนักศึกษาแพทย์ ร่วมกับทีมสโมสรนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี

2 ลำดับที่ วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ตารางกิจกรรมโครงการกิจกรรมวิชาการเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ลำดับที่ วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ๑. ๘ พฤษภาคม ๕๖ ประชุมการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา สโมสร นศพ. อาจารย์ศรีสุดา นวก.วิชชุลดา ๒. ๑๕ พฤษภาคม ๕๖ Best practice perineum กลุ่มงานสูตินรีเวช ๓. ๒๓ พฤษภาคม ๕๖ กิจกรรมทางศาสนา วันวิสาขบูชา อ.สุรพงษ์ แสนโภชน์ นวก.สมาน นวก.สิริลักษณ์

3 ลำดับที่ วันที่จัดกิจกรรม กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ๔. ๕ มิถุนายน ๕๖ ภาษาอังกฤษกับเวชปฏิบัติ ครั้งที่ ๑ อาจารย์อิญชญา นวก.สาวิตรี ๕. ๑๒ มิถุนายน ๕๖ Movie club ครั้งที่ ๑ อาจารย์พิชญานันท์ นวก.วิชชุลดา นวก.สมาน ๖. ๑๙ มิถุนายน ๕๖ สรุปเวชระเบียน ครั้งที่ ๑ วิทยากร อาจารย์รุจิรา นวก.จิรดา นวก.พงษ์ลัดดา ๗. ๒๖ มิถุนายน ๕๖ สรุปเวชระเบียน ครั้งที่ ๒

4 กิจกรรม การประชุมการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
กิจกรรม การประชุมการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ชื่อวิทยากร อ.นพ.มนัส กนกศิลป์ ผอ.รพ.อุดรธานี, อ.พญ.ศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์ N=55 คน สรุป ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี % - อาหารว่างและเครื่องดื่มได้รับความพึงพอใจ มากที่สุด - ความรู้เพิ่มเติมนอกหลักสูตรได้รับความพึงพอใจ น้อยที่สุด

5 ระดับความพึงพอใจ (N=48 คน)
เนื้อหา ระดับความพึงพอใจ (N=48 คน) รู้สึกเฉยๆ (1) พอใจ ปานกลาง (2) พอใจมาก (3) รวม (เต็ม 144) % สรุปความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ N=0 0% N=12 25% N=36 75% 132 91.67

6 ข้อเสนอแนะหรือปรับปรุง
1.เนื้อหากิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติม เรื่องดนตรี กิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรมธรรมะ ฝึกจิต สมาธิ กิจกรรมให้พระมาเทศน์สอนให้ข้อคิด 2.วิทยากรที่แนะนำอยากให้เชิญมาให้ความรู้ ดีมาก เหมาะสม

7 ข้อเสนอแนะหรือปรับปรุง
3.อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ต้องการแนะนำ ดีมากแล้วครับ ไก่ย่าง ส้มตำ ขนมไทยๆ อาหารอร่อยมาก น้ำเปล่าไม่เพียงพอกับจำนวนคน น้ำหวาน ชาเขียวปั่นใส่วิป อร่อยมาก ผลไม้ น้ำผลไม้ อร่อยอยู่แล้ว ชาเขียวนมสด เหมาะสม ขนมทองหยอด

8 ข้อเสนอแนะหรือปรับปรุง
ข้อเสนอแนะนำ อยากให้ศูนย์แพทย์จัดที่นั่งอ่านหนังสือเพิ่มค่ะ อยากให้มีที่นั่งเป็นโต๊ะแบบห้องสมุด นั่งเดี่ยว หลายๆที่ เพราะห้องนั่งเล่นของแต่ละชั้นเป็นโต๊ะกลม นั่งไม่เพียงพอ นั่งประชันหน้ากัน ไม่มีสมาธิอ่านหนังสือค่ะ

9

10 Thank you. โดย... คณะกรรมการวิชาการเสริมหลักสูตร วันพุธบ่ายสำหรับนักศึกษาแพทย์ ร่วมกับทีมสโมสรนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี


ดาวน์โหลด ppt โดย... คณะกรรมการวิชาการเสริมหลักสูตร วันพุธบ่ายสำหรับนักศึกษาแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google