งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาทารกแรกเกิดและสูติกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาทารกแรกเกิดและสูติกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาทารกแรกเกิดและสูติกรรม
SERVICE PLAN สาขาทารกแรกเกิดและสูติกรรม

2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานบริการของสตรีตั้งครรภ์
กิจกรรม ๑. ประเมินคลินิกฝากครรภ์ /ห้องคลอด ๒. จัดให้บริการคลินิกครรภ์เสี่ยง ๓. จัดทำ CPG การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีด แนวทางเดียวกันทั้งเขต

3 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานบริการของสตรีตั้งครรภ์
กิจกรรม ๔. ประชุม MCH _B ๕. วิเคราะห์การตายมารดา ๖. มีระบบให้คำปรึกษาในระยะคลอด ระหว่าง รพศ./รพท. กับ รพช. ๗. พัฒนาระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง

4 โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิด
กิจกรรม ๑. เพิ่มเตียง NICU รพ.หาดใหญ่ ๒ รพ.สงขลา ๒ ๒. จัดหาเครื่องช่วยหายใจ รพ.หาดใหญ่ ๑ รพ.สงขลา ๑

5 โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิด
กิจกรรม ๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากร “การพยาบาลสาขาทารกแรกเกิดวิกฤต” หลักสูตร ๔ เดือน รพ.หาดใหญ่ ๓ รพ.สงขลา ๒ ๔. พัฒนาศักยภาพ รพช. รับ refer back

6 ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70)
2.ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70) 3.ร้อยละ ของ WCC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70)


ดาวน์โหลด ppt สาขาทารกแรกเกิดและสูติกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google