งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการ ของส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ GFMIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการ ของส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ GFMIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการ ของส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ GFMIS

2 1. เปิดบัญชีใหม่ (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี “รับเงิน UNDO (ชื่อส่วนราชการ)” ตัวอย่าง “รับเงิน UNDO (สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี)” “รับเงิน UNDO (สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี)”

3 2. ขั้นตอนการรับเงิน 2.1 เมื่อรับเงินให้ออกใบเสร็จรับเงิน (บันทึกใน e-Pension) 2.2 สิ้นวันสรุปยอดเงินที่ได้รับในวันนั้น บันทึกรับเงินในระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม บช01 ประเภท RE

4 (Pay in A) 3. ขั้นตอนการนำฝากเงิน
3.1 นำเงิน (ตามข้อ 2.2) ฝากเข้าบัญชีธนาคารที่เปิดไว้ (ตามข้อ 1) โดยนำฝากในวันที่ได้รับเงินหรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป โดยใช้ใบนำฝากเงินดังรูป (Pay in A)

5 (Pay in A) 3. ขั้นตอนการนำฝากเงิน
3.2 นำใบนำฝากเงินจากธนาคาร (ตามข้อ 3.1) บันทึกในระบบ e-Pension และระบบ GFMIS ด้วยแบบฟอร์ม บช01 ประเภท JR (Pay in A)

6 4. ขั้นตอนการถอนเงินจากบัญชีธนาคารของส่วนราชการเพื่อนำเงินส่งคลังจังหวัด
ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ยืนยันข้อมูลการรับเงินประจำรอบ เพื่อสรุปยอดเงินและถอนเงินจากบัญชี UNDO ของ สรก. นำฝากเข้าบัญชีของคลังจังหวัด

7 “กระทรวงการคลัง ผ่านสนง.คลังจังหวัดสระบุรี”
4. ขั้นตอนการถอนเงินจากบัญชีธนาคารของส่วนราชการเพื่อนำเงินส่งคลังจังหวัด 4.1 ถอนเงินจากบัญชีรับเงิน UNDO ของส่วนราชการที่สรุปแต่ละรอบนำฝากเข้าบัญชีของคลังจังหวัดโดยเขียนเช็คสั่งจ่าย “กระทรวงการคลัง ผ่านสนง.คลังจังหวัดสระบุรี”

8 ได้รับใบ Pay in TR จากธนาคาร
4. ขั้นตอนการถอนเงินจากบัญชีธนาคารของส่วนราชการเพื่อนำเงินส่งคลังจังหวัด 4.2 จัดทำใบนำฝาก Pay in Slip (บาโค้ด) ตามรูปแบบที่ บก. กำหนด และนำเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีคลังจังหวัด ได้รับใบ Pay in TR จากธนาคาร

9 ต้องเลือก “เงินฝากคลัง” เท่านั้น
ตัวอย่างใบนำฝากธนาคาร (Pay in TR) (Pay in TR) ต้องเลือก “เงินฝากคลัง” เท่านั้น

10 การนำส่งเงินส่งคลัง 1. ใช้ใบ Pay-in กรมบัญชีกลาง รหัสศูนย์ต้นทุน 03004A0010 2. ระบุประเภทเงินที่นำฝากเป็นเงินฝากคลัง 3. ตรวจสอบรายการในใบรับเงิน(Deposite Receipt) ที่ได้รับจากธนาคารให้ถูกต้องกับรายการนำฝาก กรณีตรวจสอบพบข้อผิดพลาด ให้แจ้งธนาคารแก้ไขภายในวันที่นำฝาก

11 ตัวอย่างใบรับเงิน (Deposit Receipt)
(Pay in TR)

12 4. ขั้นตอนการถอนเงินจากบัญชีธนาคารของส่วนราชการเพื่อนำเงินส่งคลังจังหวัด
4.3 นำใบ Pay in TR บันทึกในระบบ e-Pension และระบบ GFMIS ด้วยแบบฟอร์ม บช01 ประเภท PP

13 นำส่งเอกสารประจำรอบ (ส่งตามปฏิทินการส่งข้อมูลรายรอบ – ตามคู่มือฯ)
- ทุกวันที่ 1 และ 16 รวบรวมเอกสารใส่แฟ้มประจำรอบพร้อมใบ Pay in TR (ถ้ามี) ส่งคลังจังหวัด ภายใน 3 ทำการ - การบันทึกรับรู้รายได้เป็นหน้าที่ของคลังจังหวัดดำเนินการแทนส่วนราชการ

14 ขั้นตอนการดำเนินการ ขั้นตอน การดำเนินการ
1. รับเงินจากข้าราชการบำนาญที่เข้าโครงการ กบข. UNDO บันทึกรายการ ด้วยคำสั่งงาน บช.01 ประเภทเอกสาร RE 2. นำเงินที่ได้รับตาม ข้อ 1. ฝากเข้าบัญชีกระแสรายวัน กบข. UNDO (ชื่อส่วนราชการ) ภายในเวลาที่กำหนด - บันทึกรายการ ด้วยคำสั่งงาน บช.01 ประเภทเอกสาร JR 3. เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดให้นำเงินส่งคลัง นำเงินส่งคลังเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สำนักงานคลังจังหวัด โดยใช้ใบนำฝากเงินของกรมบัญชีกลาง รหัสศูนย์ต้นทุน 03004A0010 และระบุประเภทเงินที่นำฝากเป็นเงินฝากคลัง - บันทึกรายการ ด้วยคำสั่งงาน บช.01 ประเภทเอกสาร PP

15 การเข้าสู่ระบบ GFMIS

16 หน้าจอหลัก

17 การบันทึกรายการ บช.01

18 การบันทึกรายการ บช.01

19 รหัสต่างๆ ในการบันทึก บช01 RE
เดบิต เงินสด (รหัสบัญชีแยกประเภท ) เครดิต เงินรับฝากอื่น (รหัสบัญชีแยกประเภท ) ระบุรหัสต่างๆ ดังนี้ รหัสศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS XXXXXXXXXX (10 หลัก) แหล่งของเงิน (7 หลัก) รหัสงบประมาณ (5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน) XXXXX (5 หลัก) กิจกรรมหลัก P1900 (5 หลัก) (การอ้างอิง – เป็นเอกสารควบคุมภายในของหน่วยงานใส่ได้ 16 หลัก)

20 รหัสต่างๆ ในการบันทึก บช01 JR
เดบิต เงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชีแยกประเภท ) เครดิต เงินสด (รหัสบัญชีแยกประเภท ) ระบุรหัสต่างๆ ดังนี้ รหัสศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS XXXXXXXXXX (10 หลัก) แหล่งของเงิน (7 หลัก) รหัสงบประมาณ (5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน) XXXXX (5 หลัก) กิจกรรมหลัก P1900 (5 หลัก) (การอ้างอิง – เป็นเอกสารควบคุมภายในของหน่วยงานใส่ได้ 16 หลัก)

21 รหัสต่างๆ ในการบันทึก บช01 PP
เดบิต เงินรับฝากอื่น (รหัสบัญชีแยกประเภท ) เครดิต เงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชีแยกประเภท ) ระบุรหัสต่างๆ ดังนี้ รหัสศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS XXXXXXXXXX (10 หลัก) แหล่งของเงิน (7 หลัก) รหัสงบประมาณ (5 หลักแรกของรหัสศูนย์ต้นทุน) XXXXX (5 หลัก) กิจกรรมหลัก P1900 (5 หลัก) (การอ้างอิง – เป็นเอกสารควบคุมภายในของหน่วยงานใส่ได้ 16 หลัก)

22


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการ ของส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ในระบบ GFMIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google