งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้
มนตรี รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโนยีราชมงคลพระนค

2 “7 Cs” skills of 21st century learning
1• Critical thinking and problem solving 2• Creativity and innovation 3• Collaboration, teamwork, and leadership 4• Cross-cultural understanding 5• Communications, information, and media literacy 6• Computing and ICT literacy 7• Career and learning self-reliance

3 ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
1. ทักษะในการหาความรู้ด้วยตนเอง Self-Learning, ICT Literacy, Curiosity 2. ทักษะการทำงานร่วมกัน Communication, Collaboration, Cross-Culture, Teamwork 3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ / แก้ปัญหา Critical Thinking, Problem-Solving 4. ทักษะการพัฒนานวัตกรรม Creativity, Innovation, Production 5. ทักษะการใช้ชีวิตที่มีค่า Responsibility, Leadership, Ultimate Aims, Self-Evaluation, Self-Actualization

4 เปรียบเทียบการศึกษาไทยและฟินแลนด์ทำไมเขาที่หนึ่ง
เรียนเหมือนกัน เกรดเท่ากันแต่สำเร็จต่างกันเพราะอะไร เขาให้เด็กเรียนรู้ชีวิต เราบังคับเด็กเรียนตามตำรา เขาเน้นคุณภาพ เราเน้นปริมาณ เขาเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง เราเรียนแบบแข่งขัน เขาใช้ข้อสอบโรงเรียนเพื่อพัฒนา เราใช้ข้อสอบกลางวัดทั้งประเทศเพื่อแข่งขัน ผู้บริหารโรงเรียนของเขาดูจากผลงาน ของเราดูจาก... เด็กเขาเลือกอาชีพครูเป็นอันดับหนึ่ง เด็กเราเลือกอาชีพครูอันดับ......

5 ผลการประเมินหลักสูตร
ด้านวัตถุประสงค์ ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสื่อการสอน

6 แนวทางการนำผลการประเมินไปใช้
เป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร เป็นแนวทางพัฒนาอาจารย์ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการวัดผล เพื่อปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อม จัดหาสื่อ อุปกรณ์การสอน เครื่องมือ ครุภัณฑ์


ดาวน์โหลด ppt การนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google