งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RNN Thailand Open Platform “ คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของการปฏิรูป ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RNN Thailand Open Platform “ คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของการปฏิรูป ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RNN Thailand Open Platform “ คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของการปฏิรูป ”

2 Change Connect Share Connect

3 เชื่อมโยงบุคคล, กลุ่มขับเคลื่อนและองค์กร (People, Groups, Organisations) เชื่อมโยงเชิงประเด็น (Issue based) เชื่อมโยงเชิงพื้นที่ (Area based) เชื่อมโยง (Connect) ด้วยการจัดกิจกรรมที่ช่วยให้มีการขยายเครือข่ายให้กว้างขวางและเกิดการ ประสานพลัง ในการขับเคลื่อน ซึ่งทางเครือข่ายฯทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเช่น การเคลื่อนไหวร่วมใน ประเด็นต่างๆ

4 แบ่งปัน (Share) การออกแถลงการณ์ร่วม, การจัดงาน Workshop และสัมมนาการ แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในนโยบายสาธารณะ (Policy Crowdsourcing), การประกาศงานเพื่อสังคมและงานอาสาสมัคร, การระดมทุนโดยสมัครใจเพื่อสนับสนุนการ เปลี่ยนแปลง (Crowdfunding) และพื้นที่สร้างสรรค์ร่วม (Citizen Space), พื้นที่รวบรวม ข้อเสนอแนะ เช่น สภาพลเมือง สื่อสารการปฏิรูป เพื่อขยายความเชื่อมโยงออกไปสู่สังคมไทยในวงกว้าง ใน รูปของ สื่อวิดีโอ, อินโฟกราฟฟิค, บทความ ฯลฯ

5 เปลี่ยนแปลง (Change) ร่วมกันผลักดันให้เกิด การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ที่จะมีผลต่อคุณภาพชีวิต, สังคม, สิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อเสนอการปฏิรูปอย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การรณรงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายสาธารณะ การเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมาย การเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

6 โครงสร้างอำนาจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างสังคม โครงสร้างทางสิ่งแวดล้อม และฐานทรัพยากร

7 โครงสร้างอำนาจ โครงสร้าง ทางเศรษฐกิจ โครงสร้างสังคม โครงสร้างทาง สิ่งแวดล้อม และฐานทรัพยากร รัฐบาลและรัฐสภา การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ระบบการเลือกตั้ง กระบวนการยุติธรรมชั้นต้น องค์กรอิสระ ตุลาการ ราชการ ความมั่นคง อัตลักษณ์ของชาติ ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ผูกขาด พัฒนาบุคลากร เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม ความมั่นคง ด้านพลังงาน กิจการค้า ระหว่างประเทศ ปัญหาปากท้องค่าครอง ชีพ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เสรีภาพ สวัสดิการสังคม รักษาพยาบาล สัญชาติ เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ กฎหมาย ความยุติธรรม ต่างประเทศ ผู้ด้อยโอกาส มลพิษและมลภาวะ การจัดสรรทรัพยากร กระจายการ ถือครองที่ดิน เทคโนโลยี อาหาร บริหารจัดการน้ำ ระบบนิเวศน์ การอนุรักษ์

8 RNN Thailand Open Platform Media, Workshop, Seminar Movement, Citizen Space Policy Crowdsourcing Reform Campaign www.RNNThailand.com RNN application for iOS and Android devices www.RNNThailand.com “ คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของการปฏิรูป ”


ดาวน์โหลด ppt RNN Thailand Open Platform “ คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของการปฏิรูป ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google