งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asking for Permission / Requesting Permission

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asking for Permission / Requesting Permission"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asking for Permission / Requesting Permission
EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction การขออนุญาต และการอนุญาต

2 Asking for Permission / Requesting Permission
การขออนุญาต และ การอนุญาต เวลาที่นักศึกษาจำเป็นต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นหรือต้องได้รับความยินยอมก่อนจึงจะทำ ได้ก็ต้องมีการขออนุญาตก่อน เช่น นักศึกษาขออนุญาตครู ผู้สอน ลูกขออนุญาตพ่อแม่ ลูกน้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชา หรืออาจเป็นมารยาททางสังคมที่พึงกระทำ เช่น ในที่ประชุม ในโต๊ะอาหาร หรือระหว่างการสนทนา เพราะฉะนั้น การขอ อนุญาต จึงเป็นการแสดงความสุภาพ และเป็นการให้เกียรติ ผู้อื่น ครูมีข้อสังเกตที่จะฝากนักศึกษาไว้หน่อยนะคะ คือเราจะ สังเกตได้ว่า การขออนุญาตด้วยภาษาอังกฤษนั้น มักขึ้นต้นด้วยคำว่า Can Could หรือ May อย่างเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction

3 Asking for Permission / Requesting Permission
May I come in ? ขออนุญาตเข้าห้องครับ May I go out ? ขออนุญาตออกข้างนอกครับ Can I sit here ? ขอนั่งตรงนี้ได้ไหมครับ Could I check in here ? ผมลงทะเบียนที่นี่ได้ไหมครับ บางครั้งเราขออนุญาตด้วยการใช้ Would you mind…..? หรือ Do you mind…..? ขึ้นต้นประโยค ซึ่งฟังแล้วสุภาพยิ่งขึ้นมีความหมาย ว่า จะรังเกียจไหมถ้าเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และจะต้องใช้ if เสมอ ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ Do you mind if I smoke here ? จะรังเกียจไหมถ้าผมจะสูบบุหรี่ Would you mind if I turned on the radio ? จะรังเกียจไหม ถ้าผมจะเปิดวิทยุ EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction

4 Asking for Permission / Requesting Permission
แต่ถ้าเป็นการขอร้องให้ใครทำบางสิ่งบางอย่างให้เรา จะต้องพูด ดังนี้ Do you mind turning the light off for me ? Would you mind cooking for me ? Do you mind หรือ Would you mind +verb + ing นักศึกษาคงสังเกตเห็นนะคะว่า กริยาที่ตามหลัง Do you mind หรือ Would you mind จะต้องเติม ing เสมอ คราวนี้มีสถานการณ์ให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเรื่องการขออนุญาตกันค่ะ เรื่องราวเป็นอย่างนี้นะคะ ศักดิ์ และ ศรี ลูกศิษย์ครูนิตยา พูดขออนุญาตครูเพื่อจะจัดงานวันเกษียณอายุให้ มาดูกันค่ะว่าทั้ง 2 คน จะพูดขออนุญาตครูอย่างไร  Sri : Can we have a party for your retirement ? พวกเราจะจัดงานเกษียณอายุให้ครู ครูจะ อนุญาตไหมคะ Nittaya : Yes, of course. ทำได้จ้ะ (ตามสบาย ทำได้เลย) EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction

5 Asking for Permission / Requesting Permission
สำหรับการตอบคำขออนุญาตนั้น มักใช้คำ หรือ ข้อความได้หลากหลายเลยค่ะ เช่น Surely ได้เลย Certainly ตามสบาย All right ตามสบาย Yes, go ahead ทำได้เลย Yes, with pleasure ด้วยความยินดี Yes, by all means ตามสบาย Of course not ไม่รังเกียจ No. Go right ahead ไม่เป็นไรตามสบาย การตอบว่า Of course not. และ No. Go right ahead. จะใช้ตอบคำขออนุญาต ที่ขึ้นต้นด้วย Do you mind…..? หรือ Would you mind…..? ส่วนกรณีที่มีการปฏิเสธหรือไม่อนุญาต เรามักจะ ได้ยินคำตอบอย่างนี้ค่ะ EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction

6 Asking for Permission / Requesting Permission
I don’t think so. คิดว่าคงไม่ได้ (คงไม่เหมาะ) You’re not supposed to. คุณไม่ควรทำหรอกนะ I’d rather you didn’t. ถ้าคุณไม่ทำก็จะดี ต่อไปนี้ ครูอยากจะให้นักศึกษาขออนุญาตก่อนที่จะทำอะไรทุกครั้งนะคะ เพราะเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการอบรมมาอย่างดี ถ้าใครใช้จนติดเป็นนิสัยก็จะได้รับคำยกย่องชมเชยว่าเป็นคนดี มีมารยาท ก่อนจากกัน ครูจะให้นักศึกษาลองทดสอบตนเองก่อนนะคะว่า เข้าใจเรื่องของการขออนุญาตและการอนุญาตดีแล้วหรือยัง เชิญเลยค่ะ EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction

7 Test yourself b. Of course not. c. Don’t say it again.
1. ถ้าเพื่อนของนักศึกษาจำเป็นต้องออกจากที่พัก และพูดว่า Can I leave now ? นักศึกษาจะตอบอย่างไรคะ a. Certainly. b. Of course not. c. Don’t say it again. d. Yes, go ahead. ถ้ามีเพื่อนพูดขอร้องให้นักศึกษาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ Would you please do me a favour ? นักศึกษาจะตอบอย่างไรคะ a. Sure. b. Of course not. c. Never mind. d. Yes, with pleasure. EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction

8 Test yourself a. Of course. b. Of course not. c. Yes, go ahead.
และถ้ามีเพื่อนขอยืมหนังสือ May I borrow your book ? นักศึกษาจะตอบอย่างไรคะ a. Of course. b. Of course not. c. Yes, go ahead. d. Never mind. ในกรณีที่เพื่อนของนักศึกษาขออนุญาตทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Could I do my homework here ? นักศึกษาจะตอบอย่างไร a. All right. b. Yes, with pleasure. c. Of course not. d. It’s nonsense. EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction

9 Test yourself a. Of course. b. Certainly. c. Of course not.
5. ถ้าเพื่อนของนักศึกษาขออนุญาตเปิด T.V. Do you mind if I turn on the television ? นักศึกษาจะตอบอย่างไร a. Of course. b. Certainly. c. Of course not. d. I don’t think so. EASY ENGLISH Computer Assisted Instruction


ดาวน์โหลด ppt Asking for Permission / Requesting Permission

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google