งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nanotechnology Cluster ภาคใต้ 1 โครงการพัฒนา นักวิจัยไทย ด้านวิทยาศาสตร์ เคมี และเภสัช ภาคใต้ ระยะที่ 2 แผน 5 ปี (2549-2553)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nanotechnology Cluster ภาคใต้ 1 โครงการพัฒนา นักวิจัยไทย ด้านวิทยาศาสตร์ เคมี และเภสัช ภาคใต้ ระยะที่ 2 แผน 5 ปี (2549-2553)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Nanotechnology Cluster ภาคใต้ 1 โครงการพัฒนา นักวิจัยไทย ด้านวิทยาศาสตร์ เคมี และเภสัช ภาคใต้ ระยะที่ 2 แผน 5 ปี (2549-2553)

2 Nanotechnology Cluster ภาคใต้ 2 การพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีวัสดุนาโนของภาคใต้ 1. ชื่อโครงการ 2. กลุ่มเป้าหมายวิจัย 4 ด้าน ต่อไปนี้ วัสดุ ยาและนำส่งยา สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

3 Nanotechnology Cluster ภาคใต้ 3 หลักสูตรฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / วลัย ลักษณ์ หลักสูตรเคมีมหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย สงขลานคินทร์ 3. หลักสูตรปริญญาเอกที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิจัย หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา ปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์มหาวิทยาลัย ทักษิณ

4 Nanotechnology Cluster ภาคใต้ 4 4. ผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ด้านใดมีเท่าไรในปัจจุบัน รายละเอียดดูใน CV ของนักวิจัยที่แนบ

5 Nanotechnology Cluster ภาคใต้ 5 5. สถาบันเครือข่าย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

6 Nanotechnology Cluster ภาคใต้ 6 6. แหล่งทุนที่กลุ่มวิจัยได้รับการ สนับสนุนอยู่แล้ว สกว. MTEC สกอ. วช. มูลนิธิ โทรเร สำนักงานพลังงานทดแทน เงินรายได้มหาวิทยาลัย

7 Nanotechnology Cluster ภาคใต้ 7 7. แผนการดำเนินงาน 5 ปีและ งบประมาณ ปี 2549-2553 การประชุมระดมสมองปีละ 4 ครั้ง 1.2 แสนบาท / ปี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปีละ 2 เรื่อง 2.0 แสนบาท / ปี รวมงบประมาณที่ต้องการ 3.2 แสน บาท / ปี

8 Nanotechnology Cluster ภาคใต้ 8 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกัน พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของแต่ละสถาบัน ให้มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น เพิ่มผลงานวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ ภาคเอกชน เสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนและ วิจัยให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเอกชน

9 Nanotechnology Cluster ภาคใต้ 9 9. ตัวบ่งชี้ (KPI) เกิดเครือข่ายงานวิจัยใน มหาวิทยาลัยหลักของภาคใต้ จำนวนครั้งของการจัดประชุมร่วม จำนวนโครงการวิจัย ( เพื่อขอรับ ทุน ) จำนวนทุนวิจัย ( ที่ได้รับ )


ดาวน์โหลด ppt Nanotechnology Cluster ภาคใต้ 1 โครงการพัฒนา นักวิจัยไทย ด้านวิทยาศาสตร์ เคมี และเภสัช ภาคใต้ ระยะที่ 2 แผน 5 ปี (2549-2553)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google