งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 6 ที่ปรึกษา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิฯนางสุจิตรา อังคศรีทองกุล ประธาน คุณพิชัย คชพิมพ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 6 ที่ปรึกษา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิฯนางสุจิตรา อังคศรีทองกุล ประธาน คุณพิชัย คชพิมพ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 6 ที่ปรึกษา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิฯนางสุจิตรา อังคศรีทองกุล ประธาน คุณพิชัย คชพิมพ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด เลขาฯ คุณอิทธิพัทธ์ พงษ์อภิวัฒน์ หัวหน้า สวศ. ขอนแก่น สื่อ + สคร.+ สสจ. จังหวัด เลย หนองคาย ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์

2 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ประสบการณ์การทำงาน ด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสารกับสื่อ ควรเป็นภาษาที่ เข้าใจง่าย หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงคำย่อที่ เข้าใจยาก หรือหลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะ ศัพท์ ภาษาอังกฤษ หากจำเป็นควรวงเล็บคำอ่าน ประกอบเพื่อด้วย เสนอแนะให้มีคณะทำงานสื่อเข้มแข็ง ( ครอบคลุมสื่อฯทุกแขนง ) เพื่อเป็นศูนย์กลาง กระจายงานให้ทุกสื่อและเป็นคณะจัดทำ แผนงานโครงการ กำหนดค่าใช้จ่าย เพื่อการ สนับสนุนงบประมาณ ( ต้องคำนึงถึงระเบียบ ราชการ ) แต่ต้องคำนึงถึงธรรมชาติและความ แตกต่างของสื่อฯแต่ละพื้นที่ คำนึงถึงมุมมองของสื่อแต่ละประเภท ที่มีบริบท ที่ต่างกัน เช่นสื่อหนังสือพิมพ์อาจต้องการ ข้อมูลละเอียดเชิงลึก สื่อวิทยุต้องการข้อมูลที่ สั้นและกระชับ ปฏิบัติต่อสื่อทุกคน ทุกแขนงด้วยความเสมอ ภาคของทุกสื่อ

3 2 ทำความเข้าใจแนวคิดและประโยชน์ ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ฯกรณี การพัฒนา “ อำเภอเข้มแข็งแบบยั่งยืน ” ทีวีดาวเทียมกรมควบคุมโรค โลโก้อำเภอเข้มแข็ง ( อาจได้จากการประกวด ออกแบบ ) จัดทำสปอต วิทยุ ทีวี จากส่วนกลาง โดย ใช้พรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยม ระดับประเทศ และควรมีการผลิตนำเสนอ อย่างอย่างต่อเนื่อง จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น สติ๊กเกอร์ และ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จัดทำคู่มือการดำเนินงานอำเภอเข้มแข็งเพื่อ แจกจ่ายแก่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซด์กรมควบคุมโรค (www.ddc.moph.go.th)

4 3 วางแนวทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ฯ กรณี การพัฒนา “ อำเภอเข้มแข็ง แบบยั่งยืน ” มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำเภอเข้มแข็ง ตั้งแต่ ระดับเขต จังหวัด และอำเภอ เพื่อร่วมวางแผนการ ดำเนินงานในแต่ละระดับ และมีการติดตาม ประเมินผล ชี้แจงในที่ประชุมของแต่ละระดับ ( เขต จังหวัด อำเภอ ) เตรียมสัมมนาให้ความรู้เรื่องอำเภอเข้มแข็งแก่ สื่อมวลชน และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือ ในการดำเนินงาน บทความด้านสุขภาพเพื่อนำสู่อำเภอเข้มแข็ง ( เฝ้า ระวัง ควบคุม ป้องกันโรค ) ใช้สื่อทุกช่องทางในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ เช่น หอ กระจายข่าว วิทยุชุมชน โปสเตอร์ ป้าย ประชาสัมพันธ์ มีการจัดประกวดบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ

5 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 6 ที่ปรึกษา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิฯนางสุจิตรา อังคศรีทองกุล ประธาน คุณพิชัย คชพิมพ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google