งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการระบาดคอตีบในสถานการณ์ปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการระบาดคอตีบในสถานการณ์ปัจจุบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการระบาดคอตีบในสถานการณ์ปัจจุบัน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น

2

3 การเตรียมจังหวัดเสี่ยง
เตรียมความพร้อมจังหวัด องค์ความรู้ การจัดระบบบัญชาการ ( ทุกด้าน ) เตรียมพร้อมทีม เฝ้าระวังสอบสวน/รักษา ส่งต่อ/ logistics /สื่อสารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ ชุมชน 3 การติดตาม ส่งต่อข้อมูล แจ้งเตือนสถานการณ์ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ประสานงานด้าน logistics ปัญหาอุปสรรค

4 การดำเนินการจังหวัดที่ระบาด
สนับสนุนทีมจากเขต ( ช่วยสำนักระบาดกรณีจังหวัดเลย ) / ลงพื้นที่กรณีรายแรกๆของพื้นที่ใหม่ ประสานเรื่อง logistics เช่น วัคซีน DAT การจัดหา media การตัดสินใจทางวิชาการ ( ปรึกษากรม ) การวินิจฉัยเบื้องต้นในพื้นที่ใหม่

5 4 ทีมในระดับจังหวัด 1 2 4 3 Primary prevention & communication
สื่อสารกับผู้นำ โรงเรียน อสม. และชุมชน รณรงค์สุขอนามัยส่วนบุคคล 0-5 ปี vaccination X-Ray 1 Investigation, Lab, Dx, surveillance เตรียมระบบเฝ้าระวัง เตรียมการสอบสวนโรค Prophylaxis contacted cases 2 4 3 Back up เตรียม เวชภัณฑ์ วัคซีน สนับสนุนการดำเนินงาน Clinical care and mop up เตรียมการวินิจฉัย, Lab Treatment: DAT, Roxitromycin เตรียมห้องแยก, OPD แยกตรวจ Mop up

6 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (หนองบัว)
ตรวจความครอบคลุมของวัคซีน ฉีด Diphtheria toxoid เจ้าหน้าที่ทุกคน 2 เข็ม สร้างเสริมภูมิคุ้มกันใน เด็ก 0-5 ปี (DPT) ที่ยังได้รับไม่ครบ เตรียมฉีด เด็ก ป.1 และ ป.6 (dT) เก็บตก ให้ครบ 100% เด็ก ป.2-ป.5 กระตุ้น 1 เข็ม (dT) ต่างด้าว ตามกลุ่มอายุ

7 Mop up

8 บทเรียน จ.หนองบัวลำภู การพบ cases มาจาก ระบบที่เข้มแข็งและการเตรียมความพร้อม การสอบสวนโรค (ทีม 2) เป็นภาระที่หนัก แนวทางการดำเนินงานบางอย่างไม่ชัดเจน แนวทางการดำเนินงาน เลือกแบบ ดำเนินการเป็นรายๆ ร่วมกับการเฝ้าระวังต่อเนื่อง ในพื้นที่ระบาด

9 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากจังหวัดเชิงนโยบาย จากเลย หนองบัว
ปัญหาและข้อเสนอแนะจากจังหวัดเชิงนโยบาย จากเลย หนองบัว National policy การให้ immunization ในผู้ใหญ่ การใช้ dT แทน TT ในการปฏิบัติ : การจัดหาในพื้นที่ ราคา ค่าใช้จ่ายการรักษาในกรณีไม่มีเลขบัตรประชาชนไทย

10 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากจังหวัด เชิงเทคนิค/วิชาการ
การหากลุ่มเสี่ยงเพื่อ ให้ immunization เช่น ต่างด้าว : ติดตามเข็มสองลำบาก แนวทาง mop up / catch up การประเมินความครอบคลุมการกระตุ้น dT แนวทางที่ศึกษาได้ง่ายและปฎิบัติในแต่ละระดับ เช่น -ยาและทางเลือก ศักยภาพห้องปฏิบัติการ

11 ขอขอบคุณ สสจ เลย สสจ หนองบัวลำภู สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค


ดาวน์โหลด ppt มาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการระบาดคอตีบในสถานการณ์ปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google