งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สงขลา , ตรัง , พัทลุง , ยะลา , ปัตตานี , สตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สงขลา , ตรัง , พัทลุง , ยะลา , ปัตตานี , สตูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สงขลา , ตรัง , พัทลุง , ยะลา , ปัตตานี , สตูล
สคร 12 สงขลา สงขลา , ตรัง , พัทลุง , ยะลา , ปัตตานี , สตูล

2 รายชื่อ 1. ร. ต. ต เกรียงไกรยุทธ. ปักษา. ประธาน 2
รายชื่อ 1. ร.ต.ต เกรียงไกรยุทธ ปักษา ประธาน 2. นายชัยวัฒน์ ทับเที่ยง รองประธาน 3. นางสุวพร ช่างนรินทร์ 4. นางสาวญารัชณี คงจันทร์ 5. นางสาวอานีลา เจ๊ะแฮ 6. นางจุไร อรุณรักษ์ 7. นายจตุรงค์ อรุณรักษ์ 8. นายอัญชรีย์ สายพัทลุง 9. คุณกัลป์ยกร พรเจริญ นายสุพจน์ อินมณเทียน 11. นางพิยา บุนนาค 12. นายโกศล แสงสุวรรณ ผู้นำเสนอ ที่ปรึกษากลุ่ม : นายแพทย์นภดล ไพบูลย์สิน

3 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ แบ่งดังนี้ - สื่อสิ่งพิมพ์ - สื่อวิทยุกระจายเสียง - สื่อโทรทัศน์ CTV - สื่อบุคคล

4 สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล Media สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ CTV

5 สื่อบุคคล ศิลปะพื้นบ้าน ลิเก หนังตะลุง มะโนราห์ ดีเกฮูลู

6 สื่อสิ่งพิมพ์ แหล่งที่มาข้อมูล สกู๊ป โฆษณา การวางแผนปชส การคาดการณ์
สถานการณ์ต่างๆของโรคตามฤดูกาล นอกฤดูกาล ภาวะฉุกเฉิน สกู๊ป แหล่งที่มาข้อมูล โฆษณา อินเตอร์เน็ต สื่อค้นหาเอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บทความต่างๆ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

7 สื่อวิทยุ ชุมชน , หลัก สปอต (ภาษาเฉพาะถิ่น) สอดแทรกรายการ
สปอต (ภาษาเฉพาะถิ่น) สอดแทรกรายการ บทความ , สารคดีสั้น ถ่ายทอดสด รายงานข่าว โทรศัพท์สัมภาษณ์สดเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ท้องถิ่นทางศาสนา ร่วมจัดรายการ (3จังหวัดชายแดนภาคใต้) ถ่ายทอดสดภาคสนาม

8 สื่อโทรทัศน์ , CTV ส่วนกลาง ท้องถิ่น โทรทัศน์, ดาวเทียม
ข่าว (ข่าวนำเสนอในช่วงข่าวท้องถิ่น ณ สถานีภูมิภาค ส่งข่าว + ภาพข่าวผ่านดาวเทียมนำเสนอเผยแพร่ผ่านส่วนกลาง สกู๊ปข่าว รายการสดเชิงข่าวในห้องส่งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสื่อสารสองทาง รายการสดนอกสถานที่ อักษรวิ่ง สปอตทีวี รายงานข่าวย้อนสัญญาณเชื่อมโยง (ท้องถื่น , ภูมิภาค)

9 2. กรณีการพัฒนา “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน - สื่อมวลชนทุกแขนงนั้นจะเป็นส่วนร่วมของทีมพัฒนาอำเภอควบคุมโรคแบบยั่งยืนในการประชาสัมพันธ์ความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับประชาชนเนื่องด้วยการประชาสัมพันธ์ สามารถเผยแพร่ความรู้ของการป้องกันโรคภัยสุขภาพสู่เป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้ประชาชนเกิดความตระหนัก / อันเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดีขึ้นอันจะนำไปสู่การพัฒนาควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนต่อไป

10 3. วางแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์   - มีการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับอำเภอ + ตำบล - ขยายผลโดยการดำเนินการจัด อบรม, ประชุม, สัมมนา - มีการเสริมสร้าง + ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรค แบบยั่งยืน - สื่อมวลชนในพื้นที่มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการส่งต่อข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดทำเว็บไซต์ - มีการจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt สงขลา , ตรัง , พัทลุง , ยะลา , ปัตตานี , สตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google