งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประชุมกลุ่ม การพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้ม แข้งแบบยั่งยืน Communicate risk and Develop health behaviors Group เขตสำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 9 พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประชุมกลุ่ม การพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้ม แข้งแบบยั่งยืน Communicate risk and Develop health behaviors Group เขตสำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 9 พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประชุมกลุ่ม การพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้ม แข้งแบบยั่งยืน Communicate risk and Develop health behaviors Group เขตสำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 9 พิษณุโลก ในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานด้านการ สื่อสารและสื่อมวลชน

2 ประธานกลุ่ม นายสุ วิทย์ สั่งสมธนะ เลขากลุ่ม คุณสุวารี มีชูนึก นพ. ศักดิ์ชัย ไชย มหาพฤกษ์ ภก. เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ น. ส. เสาวนีย์ ดีมูล, นาย ชวลิต แก้วกก นพ. กฤษฎา มโห ทาน ที่ปรึกษากลุ่ม ผู้ ประสานงาน สคร.9

3 บรรยากาศการนำ อภิปรายกลุ่มโดย ประธาน ผู้ร่วมประชุมกลุ่ม แสดงความเห็น

4 ระดับเขต มีการประชุมต่อเนื่องอย่างน้อย 2 เดือนต่อ ครั้ง ผลิตสปอร์ต ส่งวิทยุ หอกระจายข่าว ผลิตจดหมายข่าวส่งเครือข่ายและ สื่อมวลชนแต่ละจังหวัดเดือนละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณให้ค่าสปอร์ตหรือ รายการวิทยุ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น อบรม อสม. ด้านการสื่อสาร เปิดเว็ปไซต์เพื่อติดต่อข่าวสารกัน

5 ช่องทางการ สื่อสารข่าวสาร ระหว่าง สื่อมวลชนและ สคร.9

6 http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/

7

8

9 สิ่งสนับสนุนที่ ต้องการที่จะทำการ สื่อสารขยายผล

10 ระดับจังหวัด สคร.9 ประสาน สสจ. ออกอากาศสดใน กรณีเกิดเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ให้ อสม. ส่งสำเนารายงานให้ สคร.9 ได้ ทราบข่าวทุกครั้งที่ส่งรายงานจังหวัด ผู้ประสานงานสามารถจัดหาผู้เชี่ยวชาญ แต่ละสาขาสามารถ Phone in ออกอากาศทางวิทยุกรณีเหตุการณ์ สำคัญซับซ้อน หรือมีข้อมูลที่ชัดเจนของ เหตุการณ์ เชิญประชุมร่วมกับ สสจ. กรณีเหตุการณ์ ฉุกเฉิน

11 ระดับจังหวัด จัดอบรมเครือข่ายอื่น ๆ ให้มาเป็น เครือข่ายสื่อมวลชนอาสาของ สคร.9 ปี ละ 1 ครั้ง ส่งเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญถวายความรู้ แด่พระสงฆ์ที่คณะสงฆ์มีการประชุม มีการประเมินผลหา Best Practice ใน แต่ละปี

12 สรุปแนวทางการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัย สุขภาพ สคร. – สสจ. – สื่อมวลชน

13 สร้างมูลค่าเพิ่มให้ สคร. ต่อจิ๊กซอร้อย ความคิดเข้าหา กันสนับสนุนงาน ได้

14 สร้างมูลค่าเพิ่มให้ สคร. ต่อจิ๊กซอช่องทางต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้

15 สร้างมูลค่าเพิ่มให้ สคร. สร้างระบบการสื่อสารใน พื้นที่ดีๆ เป็นพลังหนุน เสริมงานป้องกันควบคุม โรค

16 สรุป

17 สร้างทีม สื่อสาร

18 สรุป สร้างทีม สื่อสาร หาทาง สื่อสารกัน เสมอ

19 สรุป สร้างทีม สื่อสาร หาทาง สื่อสารกัน เสมอ ติดต่อกัน ไม่ให้ขาด ตอน

20 สรุป สร้างทีม สื่อสาร หาทาง สื่อสารกัน เสมอ ติดต่อกัน ไม่ให้ขาด ตอน ขยายฐานสื่อ อาสา

21 สรุป ขยายการ พัฒนา บุคคลากร สร้างทีมพี่ เลี้ยง หาทาง สื่อสารกัน เสมอ ติดต่อกัน ไม่ให้ขาด ตอน ขยายฐานสื่อ อาสา

22 สรุป สร้างทีมพี่ เลี้ยง หาทาง สื่อสารกัน เสมอ ติดต่อกัน ไม่ให้ขาด ตอน ให้ Reward คนทำงาน ขยายการ พัฒนา บุคคลากร ใช้ ประโยชน์ จาก เทคโนโลยี

23 The Office of Disease Prevention and Control 9th Phitsanulok Contact Speaker CHERTKIAT KLEAWKASIKIT Tel.081- 485 -3438 dpc9phs@yahoo.com http://dpc9.ddc.moph.go.th /aids/


ดาวน์โหลด ppt ผลการประชุมกลุ่ม การพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้ม แข้งแบบยั่งยืน Communicate risk and Develop health behaviors Group เขตสำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 9 พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google