งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
กอบกาญจน์ สุทธิสม

3 ครูผู้สอน กอบกาญจน์ สุทธิสม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ครูผู้สอน กอบกาญจน์ สุทธิสม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

4 สัญลักษณ์ความปลอดภัย
UNIT 2 SAFETY SYMBOLS สัญลักษณ์ความปลอดภัย ตอนที่ Safety Symbols สัญลักษณ์ความปลอดภัย

5 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Objectives)
1. สนทนาโดยใช้สำนวน What are you going to do? ได้ถูกต้อง 2. บอกความหมายและเขียนสัญลักษณ์ ความปลอดภัย ได้ถูกต้อง 3. เขียนประโยค passive และแปลความหมาย ได้ถูกต้อง

6 ตอนที่ 2.2 Safety Symbols สัญลักษณ์ความปลอดภัย
Dialogue : What are you going to do? Safety Symbols 1) warning 3) prohibition 2) must 4) safety Language Focus : ประโยค passive

7 2.2.1 Dialogue : What are you going to do?
บทสนทนา : คุณกำลังจะทำอะไร การใช้ to be going to เพื่อบอกว่า “ กำลังจะ ”

8 Practice this dialogue : ฝึกบทสนทนา
A : What are you going to do? B : I am going to weld metals A : You should wear safety goggles first. B : Thank you. A : You’re welcome .

9 Notes : ข้อสังเกต to be going to infinitive …. กำลังจะ ... เป็นสำนวนที่ใช้เพื่อบอกความหมายว่า “กำลังจะทำบางสิ่งบางอย่าง”

10 What are you going to do? คุณกำลังจะทำอะไร I am going to weld metals. ฉันกำลังจะเชื่อมโลหะ

11 A. Complete this dialogue. เขียนบทสนทนานี้ให้สมบูรณ์
Exercise A. Complete this dialogue. เขียนบทสนทนานี้ให้สมบูรณ์ B. Complete this dialogue. เขียนบทสนทนานี้ให้สมบูรณ์ C. Make a dialogue by using “What are you going to do? ” สร้างบทสนทนาโดยใช้สำนวน “What are you going to do ? ”

12 ระวังอันตรายจากรังสี
Safety Symbols : 1) Warning การเตือน คำเตือน risk of danger ระวังอันตราย radioactive/risk of radiation ระวังอันตรายจากรังสี

13 ระวังอันตรายจากการระเบิด
risk of explosion ระวังอันตรายจากการระเบิด risk of fire ระวังวัสดุไวไฟ

14 ระวังอันตรายจากเครื่องจักร
risk of electric shock ระวังไฟฟ้าช๊อต machine running ระวังอันตรายจากเครื่องจักร

15 toxic risk ระวังวัตถุมีพิษ corrosive substance ระวังสารกัดกร่อน

16 ระวังอันตรายจากเชื้อโรค
biological hazard ระวังอันตรายจากเชื้อโรค

17 2) Must สิ่งที่ต้องทำ 1. Head protection must be worn.
2. Ear protection must be worn.

18 3. Eye protection must be worn
4. A face shield must be worn.

19 5. A mask must be worn. 6.Respiratory protection must be worn.

20 7. Hand protection must be worn.
8. Hands must be washed

21 9. Foot protection must be worn.

22 3) Prohibition การห้าม ข้อห้าม
1. No smoking. 2. No entry/Do not enter.

23 3. Naked flames prohibited.
4. Do not extinguish with water.

24 5. Do not operate the machine.
6. No taking pictures. / Do not take pictures

25 7. No slippers. 8. Do not drink water.

26 9. Noises prohibited.

27 4) Safety ความปลอดภัย 1. first aid 2. emergency push-button

28 3. emergency phone 4. emergency eye wash

29 5. emergency shower 6. exit

30 7. fire exit 8. fire alarm

31 9. fire extinguisher 10. fire hose reel

32 Exercise A. Warning : Choose the correct Thai meaning for each item. เลือกความหมายภาษาไทยที่ถูกต้องสำหรับแต่ละข้อแล้วเขียนตอบในช่องว่าง B. Must : Choose the correct Thai meaning for each item.

33 C. Prohibition : Choose the correct Thai meaning for each item.
เลือกความหมายภาษาไทยที่ถูกต้องสำหรับแต่ละข้อแล้วเขียนตอบในช่องว่าง D. Safety : Choose the correct Thai meaning for each item.

34 JUST A SECOND, PLEASE. สักครู่นะคะ

35 Language Focus ประโยค passive คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ หรือได้รับการกระทำจากกริยาที่เรียกว่า passive verb passive verb คือ กริยาที่มีความหมายว่า “ ถูกกระทำ / ได้รับการกระทำ ” รูปกริยา passive ประกอบด้วย V. to be past participle (V.3)

36 V. to be ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วย ในความหมายว่า
“ ถูก …” / “ ได้รับ …” รูปของ V. to be ได้แก่ is, am, are, was, were, be, been, being Past participle (V.3) ทำหน้าที่เป็นกริยาหลักหรือกริยาสำคัญในประโยค เช่น is cut ถูกตัด (cut cut cut) are worn ถูกสวม (wear wore worn)

37 A safety cap must be worn.
Examples : A safety cap must be worn. (หมวกนิรภัยต้องถูกสวม) ต้องสวมหมวกนิรภัย ประธานของประโยค คือ A safety cap

38 Safety boots must be worn.
(รองเท้าบูทนิรภัยต้องถูกสวม) ต้องสวมรองเท้าบูทนิรภัย ประธานของประโยค คือ Safety boots Hands must be washed. (มือต้องถูกล้าง) ต้องล้างมือ ประธานของประโยค คือ Hands

39 A. Write these sentences by using “passive verbs ” as the example.
Exercise A. Write these sentences by using “passive verbs ” as the example. เขียนประโยคเหล่านี้ โดยใช้กริยา passive เหมือนตัวอย่าง B. Find 5 safety symbols in your workplace and describe them in passive sentences. หาภาพสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่พบเห็นในสถานประกอบการ 5 ภาพ และเขียนบรรยายประกอบภาพด้วยประโยค passive

40 สัญลักษณ์ความปลอดภัย
NEXT TIME UNIT 2 SAFETY SYMBOLS สัญลักษณ์ความปลอดภัย 2.3 Common Symbols สัญลักษณ์ทั่วไป

41 One is not addicted to drink or drugs.
วัยใสใจสะอาด One is not addicted to drink or drugs. ไม่เสพติดสุรา ยาเมา จาก.....ธรรมนูญชีวิต

42 พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ
THANKS FOR WATCHING ขอบคุณที่ติดตามชม SEE YOU LATER พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google