งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของตำรวจภูธรภาค ๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของตำรวจภูธรภาค ๔"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาระบบงานสอบสวนที่ทันสมัย รหัส ๔๐๓(๑๔) The project for update inquiry system,code 403
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของตำรวจภูธรภาค ๔ สถานีตำรวจภูธรพระยืน ๒๕๕๑

2 หลักการและเหตุผล The motivation
เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) แผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ของตำรวจภูธรภาค ๔ ที่กำหนดให้งานสอบสวนสถานีตำรวจถือปฏิบัติ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางราชการตามตัวชี้วัด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานสอบสวนให้ทันสมัย ตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

3 วัตถุประสงค์ Goal of update
ปรับระบบงานสอบสวนThe system of investigation แบ่งงานสอบสวนออกเป็น ๕ แผนก (Team work) มอบหมายให้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละแผนก ปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานสอบสวนจากเดิมให้ตรงกับบทบัญญัติ ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ตร. ใช้ทรัพยากรบริหารเงินกองทุนและยานพาหนะให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4 การปฏิบัติในโครงการ(Action)
หัวหน้างานมีเอกภาพบริหารงานสอบสวนในความรับผิดชอบ(Unity of command) ออกคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ( Order) จัดกลุ่มสนับสนุนงาน ๕ แผนก (Support team) มอบเอกภาพบริหารจัดการในรายละเอียดแต่ละแผนกให้ชัดเจน ปรับเปลี่ยนสายการบังบัญชาใหม่ให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย เสนอร่างให้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาขึ้นใช้

5 เป้าหมายของการปฏิบัติตามโครงการ Purpose to practice
ปรังปรุงระบบงานเป็น ๓ ส่วน คือ รับแจ้งเหตุ กระบวนการปฏิบัติ และ แสดงผล ( input - process - out put ) ปรับสายการบังคับบัญชา (chain of inquiry command) ใช้ตำแหน่งพนักงานสอบสวนให้ถูกกฎหมาย (Inquiry rank) พัฒนาวิธีการใช้เงินกองทุน(Development of method) พัฒนาระเบียบการดำเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนตำรวจ(Act) จัดตั้งกองการสอบสวนคดีอาญาในแต่ละกองบังคับการ

6 ระยะเวลาในการปฏิบัติ Start now - ∞
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Expectation)
ระบบงานสอบสวนวิชาชีพจะพัฒนาไปสู่การบริหารอย่างมีเอกภาพ ผู้ปฏิบัติงานสอบสวนมีความก้าวหน้า มีขวัญกำลังใจในการทำงาน สถานีมี ๕ แผนกคดี มอบความรับผิดชอบการปฏิบัติในรายละเอียด ใช้เงินกองทุนเพื่อสนับสนุนงานสอบสวนอย่างตรงเป้าและโปร่งใส ออกระเบียบการดำเนินคดีอาญาของตำรวจแทนข้อบังคับมหาดไทย จะมีการจัดตั้งกองสอบสวนคดีอาญาในทุกจังหวัดขึ้น ใช้โครงการเป็นแบบอย่างให้กับสถานีตำรวจอื่น ๆ ทั่วประเทศ

8 แผนผังระบบงานสอบสวนที่ทันสมัย The system of investigation
PROCESS พงส.ผู้ทรงคุณวุฒิ อำนาจหน้าที่ ๑. บริหารงาน ๒.บริหารเงินสนับสนุน ๓. ควบคุม วิเคราะห์ สั่งการ ๔.แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง IN PUT พงส.ผู้ชำนาญการพิเศษ พงส. ผู้ชำนาญการ พนักงานสอบสวน อำนาจหน้าที่ ๑. เข้าเวรรับแจ้งเหตุ ๒. ดำเนินการเบื้องต้น ๓. เสนอเรื่องหัวหน้างาน OUTPUT อัยการ , ศาล องค์กรอื่นๆ ธุรการคดี Support team งานสืบสวน detective เจ้าหน้าที่แผนกคดี ๕ แผนก staff Support team งานป้องกัน Crime control

9 เวรรับงานเข้า Input งานออก Output ผู้บริหาร ดาวเรืองภูมิ Manager
พ.ต.ท. ดาวเรืองภูมิ Manager งานออก Output เวรรับงานเข้า Input แผนกคดี ศาลจังหวัด ศาลทหาร พ.ต.ท. จักรพรรดิฯ แผนกคดี ค้างเก่า ร.ต.ท. ชูชาติ ฯ แผนกคดี ศาลเด็กฯ พ.ต.ท. สิทธิพร ฯ แผนกคดี เปรียบเทียบ ปรับ พ.ต.ท. อนันต์ ฯ แผนกคดี ศาลแขวง พ.ต.ท. สุริพันธ์ ฯ

10 กองสอบสวนคดีอาญา (ภ.จว.)/ น
พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้บังคับการบริหารงานปราบปราม พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ รองผู้บังการบริหารงาน ปป. สถานีตำรวจ ภ / น พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้กำกับการบริหารงาน ปป. พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับการ ปป. พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ สารวัตร ปป. / สว.สป. พนักงานสอบสวน รองสารวัตร ป.

11 การจัดโต๊ะทำงาน ๕ แผนกคดี Office Plan
โต๊ะเปรียบเทียบปรับ ด.ต.วันชัยฯ ด.ต.ปัญญาฯ จ.ส.ต.เฉลิมพลฯ(พ.ต.ท.อนันต์ฯ) โต๊ะเสมียนประจำวัน (ตามคำสั่ง ๓ คน ) โต๊ะแผนกคดีศาลจังหวัด/ศาลทหาร ด.ต.นิวัฒน์ฯ,ด.ต.เสน่ห์ฯ ด.ต.สันติ ด.ต.พีระพัฒน์ฯ(พ.ต.ท.จักรพรรดิฯ) โต๊ะศาลแผนกคดีศาลแขวง ด.ต.ประพาสฯ ด.ต.วิเชียรฯ ด.ต.ไพบูลย์ ฯ (พ.ต.ท.สุริพันธ์ฯ) โต๊ะแผนกคดีค้างเก่า ด.ต.ไพบูลย์ฯ ด.ต.โกเมนทร์ฯ ส.ต.อ.แสงตะวันฯ (ร.ต.ท.ชูชาติฯ ) โต๊ะแผนกคดีศาลเด็ก ฯ ด.ต.จำเนียรฯ ด.ต.ประมวลฯ ด.ต.สุนัน ฯ (พ.ต.ท.สิทธิพร ฯ ) ธุรการงานสอบสวน (หัวหน้าคดี) คำสั่งจ่ายสำนวน เก็บสำนวน


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ของตำรวจภูธรภาค ๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google