งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย

2 Internet อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่า Inter Connection Network หมายถึง เครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยระบบต่างๆ เชื่อมโยงกันเสมือนใยแมงมุม ที่ครอบคลุมทั่วโลก ในแต่ละจุดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น สามารถสื่อสารกันได้หลายเส้นทาง โดยไม่กำหนดตายตัว และไม่จำเป็นต้องไปตามเส้นทางโดยตรง อาจจะผ่านจุดอื่น ๆ หรือ เลือกไปเส้นทางอื่นได้หลาย ๆ เส้นทาง  

3 ระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ทุกระบบ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

4 แล้วคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รู้จักกันได้อย่างไร ?

5 IP Address / Internet Address
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนอินเทอร์เน็ต ต้องมีหมายเลขประจำเครื่องเรียกว่า “หมายเลข IP (IP Address หรือ Internet Protocol Address)” เปรียบเสมือน “บ้านเลขที่” มีองค์กรที่ทำหน้าที่จัดสรรหมายเลข IP โดยเฉพาะ เรียกว่า - Internet Network Information Center (Inter NIC)

6 IP Address / Internet Address
เขียนเป็นเลขฐานสิบ 4 ชุด แต่ละชุดคั่นด้วยเครื่องหมายจุด (dot) เลขฐานสอง เลขฐานสิบ

7 IP Address / Internet Address
IP Address / Internet Address มาตรฐาน IP Address ปัจจุบันคือ version 4 หรือ IPv4  กำหนดให้ ip address มีทั้งหมด 32 bit  หรือ 4 byte  แต่ล่ะ  byte จะถูกคั่นด้วยจุด (.) ภายในหมายเลข ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1. Network Address หรือ Subnet Address 2. Host Address  Class  IP Address  Network Address Host Address  A  w.x.y.z  w  x.y.z  B  w.x  y.z  C  w.x.y  z

8 IP Address / Internet Address
ทำไมต้องแบ่งเป็น Class ต่าง ๆ เพื่ออะไร ? เพื่อความเป็นระเบียบ มีการจัด Class หรือ หมวดหมู่ของ IP Address ไว้ทั้งหมด 5 Class โดย Class ของ  Address จะเป็นตัวกำหนดว่า Bit ใดบ้างใน หมายเลข IP Address ที่ต้องถูกใช้เพื่อ เป็น Network Address และ Bit ใดบ้าง ที่ต้องถูกใช้เป็น  Host Address  นอกจากนั้น Class ยังเป็นตัวกำหนดด้วยว่า  จำนวนของ Network  Segment ที่มีได้ใน Class นั้น ๆ มีเท่าไร และจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถมีได้ ภายใน Network Segment นั้น ๆ มีเท่าไร

9 IP Address / Internet Address
หมายเลข IP สามารถแบ่งได้ 5 แบบ หรือ 5 Class ดังนี้ Class Range A ถึง B ถึง C ถึง D ถึง E ถึง

10 IP Address / Internet Address
IP address คือระบบการอ้างอิง การมีตัวตนอยู่ของคอมพิวเตอร์ โดยปกติเราแบ่ง IP address เป็น 2 แบบ 1. Public IP address (หรือ WAN IP address) คือ IP address ที่ใช้งานจริงมีการจดทะเบียนและเสียเงินเพื่อใช้งานจริงๆ มีการจดบันทึกในระบบว่า ใครใช้งาน IP อะไรในวงกว้าง ทำอะไรผิดระวัง IP address ไปโผล่บน Server 2. Private IP address (หรือ LAN IP address) คือ IP address ที่ใช้กันในเฉพาะระบบวงปิด เช่นใน Office หรือในบ้านที่มีคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่อง IP ระบบนี้หากต้องการใช้กับ เครื่องนอกวงต้องใช้ อุปกรณ์ที่เรียกว่า NAT (Network Address Translator) จะทำการแปลข้อมูลจากวง LAN ไปออกภายนอก

11 IP Address / Internet Address
IP Address ปัจจุบันที่ใช้ทั่วไปคือ IPv4 ซึ่งกำลังจะหมดไป สำหรับ IPv6 คือ IP รุ่นใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ IPv4 : ใช้ตัวเลขในช่วง เพื่อนแทนอุปกรณ์ในเครือข่าย(internet) เช่น คอมพิวเตอร์ รถ มือถือ ตู้เย็น ฯลฯ IPv6 : ใช้ตัวเลขในช่วง IPv4 สามารถรองรับอุปกรณ์ได้ 255x 255 x 255 x 255 = 4,228,250,625 แล้ว IPv6 จะสามารถรองรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ ?

12 DNS - Domain Name System
DNS คือ ระบบการแปลงกลับไป กลับมาระหว่างชื่อโฮสต์ (Host) ให้เป็นหมายเลข IP คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะมีหมายเลข IP ไม่ซ้ำกัน การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องต่าง ๆ จะใช้หมายเลข IP เป็นหลัก หมายเลข IP จำยากกว่าการจำชื่อ จึงมีระบบ DNS เกิดขึ้นมา ชื่อโดเมนไม่ใช่ชื่อที่ถอดมาจากเลขไอพี

13 หลักการทำงานของ DNS

14 หลักการทำงานของ DNS 1 2 3 4 5 ขั้นตอนที่ ความหมาย / หน้าที่
client(ผู้ เล่น) ต้องการเข้า เครื่อง client จะขอ IP Address ไปที่ DNS Server (ถ้าไม่พบ IP Address) จะขอ IP Address กับ DNS Server ในลำดับที่สูงกว่า เช่น ISP 2 DNS Server ของ ISP ค้นหา IP Address ต่อไป ถ้าไม่พบ ก็ต้องส่งต่อไปที Root Domain Server ที่ Root Domain Server ต้องเจอแน่นอนเพราะเป็นสถานที่สุดท้ายแล้ว 3 เมื่อ เจอก็จะได้ IP Address ของ และแจ้งไปที่ Domain Server ของ ISP ทราบ และจัดเก็บไว้ด้วย 4 Domain Server ของ ISP ก็ส่งต่อไปที่ DNS Server ของ Client และแจ้ง IP Address ไปที่ client (ผู้เล่น) 5 เมื่อ client ได้ IP Address ของ แล้ว ก็ติดต่อกับ IP Address ได้โดยตรง โดยการรับส่งข้อมูลจะใช้ protocal TCP

15 Name Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ที่มีหน้าที่เก็บฐานข้อมูล สำหรับการแปลงชื่อโฮสต์ และหมายเลข IP แบ่งได้ 3 ประเภท คือ Primary Name Server เป็นเครื่องหลักที่เก็บข้อมูล Secondary Name Server Cache Name Server

16 DNS - Domain Name System

17 DNS - Domain Name System
โดเมนที่มีตัวอักษร 3 ตัว เรียกว่า Generic domain ส่วนมากใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา com องค์กรธุรกิจ -- commercial edu สถาบันการศึกษา -- education gov หน่วยงานราชการ -- government int องค์กรระหว่างประเทศไทย -- international mil หน่วยงาน ทหาร -- military net ผู้ให้บริการเครือข่าย -- network org องค์กรอื่นๆ -- organization

18 DNS - Domain Name System
โดเมนที่มีตัวอักษร 2 ตัว เรียกว่า Country domain เป็นตัวอักษรที่ใช้แทนประเทศต่างๆ th Thailand jp Japan sg Singapore au Australia

19 DNS - Domain Name System
โดเมนทางขวาใหญ่กว่าโดเมนทางซ้าย ด้านซ้ายสุด => ชื่อคอมพิวเตอร์ ด้านขวาสุด => โดเมนระดับบนสุด (Top-level domain name) แต่ละโดเมนจะถูกเขียนคั่นด้วยจุด ( . ) แต่ละโดเมนจะมีผู้รับผิดชอบประจำโดเมน ชื่อโดเมนกับสถานที่ตั้งเครื่องไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กัน คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องอาจมีได้หลายชื่อ

20 โปรโตคอล (Protocol) โปรโตคอล คือ ระเบียบ วิธีการ กฎ และข้อกำหนด ต่าง ๆ ในการดต่อสื่อสาร รวมถึงมาตรฐานที่ใช้เพื่อ ให้สามารถส่งผ่านข้อมูล ไปยังปลายทางได้อย่าง ถูกต้อง

21 โปรโตคอล (Protocol) (ต่อ)
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) โปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันใช้ระบบปฏิบัติการที่ต่างกันและอยู่ บนเครือข่ายที่ต่างกันให้สามารถสื่อสารกันผ่านทางเครือข่าย ได้โดย TCP/IP จะประกอบไปด้วยโปรโคตอล 2 ตัว TCP (Transmission Control Protocol) และ IP (Internet Protocol)

22 โปรโตคอล (Protocol) (ต่อ)
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) โปรโตคอลที่ใช้ในการส่งเว็บเพจ (Web Page) ที่อยู่บนเครื่อง เซิร์ฟเวอร์มาให้เครื่องไคลเอ็นท์ที่ทำการร้องขอไปทำให้ผู้ใช้งาน สามารถท่องไปในเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลกได้

23 โปรโตคอล (Protocol) (ต่อ)
FTP (File Transfer Protocol ) โปรโตคอลที่ใช้ในการส่งโอนไฟล์ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์โดยจะเรียก การโอนไฟล์จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาที่เคลื่อนไคลเอ็นท์ว่า “Download” และ เรียกการโอนไฟล์จากเครื่องไคลเอ็นท์ไปไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ว่า “Upload”

24 โปรโตคอล (Protocol) (ต่อ)
SMTP (Simple Mail Transport Protocol) โปรโตคอลที่ใช้ในการส่ง ไปยัง Mailbox ที่จุดหมาย ปลายทาง POP3 (Post Office Protocol – 3) โปรโตคอลที่ใช้ในการดึง จาก Maibox ของผู้ให้บริการ มาเก็บไว้ที่เครื่องตนเองเพื่อให้สะดวกต่อการจัดการับ

25 Web Hosting คืออะไร ? รูปแบบการให้บริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ สามารถนำเว็บเพจ รูปภาพ หรือ โปรแกรมต่าง ๆ มาเก็บไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) ของผู้ให้บริการที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ว็บโฮสนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า HSP ย่อมาจาก Hosting Service Provider หรือผู้ให้บริการโฮสติ้ง เป็นธุรกิจที่นำเอาเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับงานสร้างเว็บไซต์ มาให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์นั้นสามารถมองเห็นได้บนอินเตอร์เน็ต

26 Free Web Hosting

27 LAB 1 ให้นิสิตทำการสมัครขอใช้พื้นที่กับฟรีเว็บโฮสติ้ง โดยให้ทำการเข้าไปสมัครที่ ให้กำหนดชื่อโดเมน ดังนี้ bsรหัสนิสิต.xp3.biz

28

29

30

31 END CHAPTER


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google