งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นายถนอมศักดิ์ บุญแฟง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นายถนอมศักดิ์ บุญแฟง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นายถนอมศักดิ์ บุญแฟง
สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

2 รายงานการศึกษาวิจัย การศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2556 ปัญหาการวิจัย ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นับวันปัญหาจะมีความซับซ้อน และ ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง ตระหนักถึง ความสำคัญของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษา ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีความ เสี่ยงในด้านต่างๆ ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานดูแล ช่วยเหลือนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ว่ามีสภาพปัญหาการดำเนินงานเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคใดที่ ควรจะแก้ไขปรับปรุงพัฒนา ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอส โกบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2556

4 กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย พบว่า แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา(2554) กล่าวถึงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา หรือครูประจำชั้น ผู้วิจัยได้นำมาใช้กับการกำหนดตัวแปรของงานวิจัยฉบับนี้ เนื่องจากสอดคล้องกับบริบทของสภาพปัญหาการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของวิทยาลัย ตัวแปรต้น - ปวช. 1 - ปวช. 2 - ปวช. 3 - สาขาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง - สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง - สาขางานยานยนต์ ตัวแปรตาม สภาพปัญหาการดำเนินงาน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปวช. - การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล - การคัดกรองนักเรียน - การส่งเสริมนักเรียน - การป้องกันและการแก้ไขปัญหา - การส่งต่อ

5 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 , 2 และ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง จำนวน 619 คน ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนจำนวน 234 คน พิจารณาจาก การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยตาราง เครซี่ และมอร์แกน การเลือกสุ่ม นักเรียนทุกชั้นปีทั้งหมด 18 ห้อง ห้องละ 13 คนโดย วิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (N = 210) โดยภาพรวม X S.D ระดับความ คิดเห็น อันดับที่ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.21 0.88 ปานกลาง 4 2. การคัดกรองนักเรียน 3.72 มาก 2 3. การส่งเสริมนักเรียน 3.89 1.04 1 4. การป้องกันและการแก้ไขปัญหา 3.41 1.16 3 5. การส่งต่อ 3.05 1.12 5 รวม 3.46 1.02

7 สรุปผลการวิจัย อันดับที่ 1 คือ การส่งเสริมนักเรียน พบว่า อยู่ใน ระดับมาก ครูที่ปรึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการยกย่อง ชมเชยนักเรียนที่ได้กระทำคุณงามความดีให้เป็นแบบอย่างแก่ นักเรียนทั่วไป อันดับที่ 2 คือ การคัดกรองนักเรียน พบว่า อยู่ใน ระดับมาก การดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างมีระบบ สร้างสาย สัมพันธ์ที่เหนี่ยวรั้งไม่ให้เด็กกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่การใช้ยาเสพติด

8 อันดับที่ 3 คือ การป้องกันและการแก้ไขปัญหา พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ครูมีบทบาทในการส่งเสริมความมีวินัย ที่มีคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ โดยนักเรียนต้องการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันดับที่ 4 คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่เหมาะสมรายบุคคล ควรมีการประสานงานกับงานแนะแนว อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น

9 อันดับสุดท้าย คือ การส่งต่อ พบว่า อยู่ในระดับปาน กลาง ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญ และมีทัศนคติที่ดี ต่อนักเรียน มีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนทุกด้าน ต้องมีการ ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากร สำคัญในการดำเนินการ

10 ข้อเสนอแนะการทำวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัย คือ ให้ครูที่รับผิดชองงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ควรปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนให้มากขึ้น เช่น การพูดคุย การทำความรู้จักกับตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งจะทราบข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคนอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบวินัย หรือกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน ข้อเสนอแนะการทำวิจัยครั้งต่อไป จากผลการวิจัยฉบับนี้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยดี จึงเสนอให้ ทำวิจัยกับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นสถานศึกษาในเครือข่ายเดียวกันแต่อยู่คนละจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นายถนอมศักดิ์ บุญแฟง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google