งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นายไพบูลย์ ว่องวารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นายไพบูลย์ ว่องวารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นายไพบูลย์ ว่องวารี
การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 รหัส ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ผู้วิจัย นายไพบูลย์ ว่องวารี สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง

2 ปัญหาการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง เปิดการเรียนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และในปีการศึกษา 2556 ได้รับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับ ปวส. เพิ่มขึ้น สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังก็มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นจึงมีผลให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1 เพิ่มมากขึ้นด้วย และในสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูงทำให้การจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องเน้นการพัฒนาทักษะเป็นสำคัญ ปัจจุบันอาจารย์ผู้สอนยังไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษาได้ดีเท่าที่ควร เป็นผลให้ไม่สามารถทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาคได้

3 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยสามารถสรุปสภาพปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1 รหัส ประมวลผลสภาพปัญหาได้ 10 ประเด็นด้วยกัน คือ ไม่อยากเรียน ไม่ชอบวิชานี้ ไม่สอบผู้สอน เรียนไม่รู้เรื่อง เรียนไม่ทันเพื่อน ไม่เข้าใจงานที่อาจารย์มอบหมาย ทำงานส่งไม่ทัน มาเรียนไม่ทัน กลัวสอบตกและเข้ากับเพื่อนในห้องไม่ได้

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1 รหัส

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการที่ผู้วิจัยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาการเรียนของนักศึกษา ผู้วิจัยพบว่าจากการสังเคราะห์แนวความคิดของ น้อมศรี เคท (2545, 47) พิชิต ฤทธิ์จรูญ (อ้างในคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543, 14) หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 (2544, 40) และหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (2540, ) ผู้วิจัยได้นำมาหลอมรวมเป็นตัวแปรตาม คือ สภาพปัญหาการเรียนของนักศึกษา 10 ประเด็น

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม 1. ไม่อยากเรียน 2. ไม่ชอบวิชานี้ 3. ไม่สอบผู้สอน 4. เรียนไม่รู้เรื่อง 5. เรียนไม่ทันเพื่อน 6. ไม่เข้าใจงานที่อาจารย์มอบหมาย 7. ทำงานส่งไม่ทัน 8. มาเรียนไม่ทัน 9. กลัวสอบตก 10. เข้ากับเพื่อนในห้องไม่ได้ กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโก บ้านโป่ง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เครื่องกล ไฟฟ้า 1 รหัส

7 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับปัญหา ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ลำดับ ประเด็นปัญหา X S.D. ปัญหา 1 ไม่อยากเรียน 2.31 0.76 น้อย 2 ไม่ชอบวิชานี้ 2.41 0.94 3 ไม่ชอบผู้สอน 2.03 1.08 4 เรียนไม่รู้เรื่อง 3.14 0.95 ปานกลาง 5 เรียนไม่ทันเพื่อน 2.86 6 ไม่เข้าใจงานที่อาจารย์มอบหมาย 2.90 0.90 7 ทำงานส่งไม่ทัน 2.45 0.82 8 มาเรียนไม่ทัน 1.10 9 กลัวสอบตก 3.97 มาก 10 เข้ากับเพื่อนในห้องไม่ได้ 1.55 รวม 3.00 1.00

8 สรุปผลการวิจัย 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากอายุ 19 ปี ร้อยละ 62 จบการศึกษาระดับ ปวช. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ร้อยละ 86 และเกรดเฉลี่ย ร้อยละ 62

9 สรุปผลการวิจัย 2. สภาพปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1 รหัส ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อการเรียนไม่รู้เรื่อง เรียนไม่ทันเพื่อน และไม่เข้าใจงานที่อาจารย์มอบหมายมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ไม่อยากเรียน ไม่ชอบวิชานี้ ไม่ชอบผู้สอน ทำงานส่งไม่ทัน มาเรียนไม่ทัน และเข้ากับเพื่อนในห้องไม่ได้มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย และกลัวสอบตกมีปัญหาอยู่ในระดับมาก

10 ข้อเสนอแนะ 1. อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสอนโดยต้องเน้นที่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 2. อาจารย์ผู้สอนจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนให้มากกว่านี้ เพื่อให้นักศึกษาสนใจในการเรียนมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นายไพบูลย์ ว่องวารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google