งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางรสนันท์ มานะสุข ผู้วิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางรสนันท์ มานะสุข ผู้วิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางรสนันท์ มานะสุข ผู้วิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย นางรสนันท์ มานะสุข ผู้วิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

2 ปัญหาการวิจัย 1.พฤติกรรมหนีเรียน 2.พฤติกรรมการมาเรียนสาย 3.พฤติกรรมการขาดเรียน 4.พฤติกรรมเที่ยวเตร่ยามวิกาล มั่วสุม 5.พฤติกรรมการเสพสารเสพติด 6.พฤติกรรมการทะเลาะวิวาท 7.ปัญหาด้านจิตใจ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรที่จะศึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา พฤติกรรมของนักเรียน/นักศึกษา กรอบแนวคิดในการวิจัย 1. ขอบเขตด้านประชากร 1.1 คณะผู้บริหาร จำนวน 5 คน 1.2 ครูที่ปรึกษา จำนวน 45 คน 1.3 ผู้แทนนักเรียน จำนวน 50 คน 1.4 ผู้แทนผู้ปกครอง จำนวน 50 คน

5 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เพื่อแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของ นักเรียน -นักศึกษา
2.1 การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การทบทวนการดำเนินงาน การสนับสนุนการดำเนินงาน 2.2 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาครูและบุคลากร การดำเนินงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา การประสานงานและสร้างความร่วมมือการดำเนินงานกับผู้ปกครอง การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา กระบวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา

6 สรุปผลการวิจัย ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของผู้บริหารและครูที่ปรึกษา พบว่า มีความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีและต้องการอบรมเพิ่มความรู้เรื่องระบบการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 1.2 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของนักเรียน นักศึกษา พบว่า ได้ทราบเรื่องระบบ การดูแลช่วยเหลือมาจากครูที่ปรึกษา 1.3 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของผู้แทนผู้ปกครอง พบว่า มีความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาโดย จากการเยี่ยมบ้าน

7 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 1.ผู้บริหารและครูที่ปรึกษา ด้านการวางแผนการดำเนินงาน พบว่า มีการจัดเตรียม บุคลากรเพื่อ ดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือมากที่สุด ด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน พบว่า ผู้บริหารให้ขวัญกำลังใจเสริม แรงจูงใจ แก่ครูมากที่สุด ด้านพัฒนาครูและบุคลากร พบว่า มีการว่างแผนพัฒนาครูที่ปรึกษาและ บุคลากร ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด - ด้านการดำเนินงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา พบว่า ครูที่ปรึกษามี การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและดำเนินการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็น ระบบและต่อเนื่องมากที่สุด

8 -ด้านการประสานงานและความร่วมมือ การดำเนินงานกับผู้ปกครอง พบว่า มีการประสานสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องในวิทยาลัยและผู้ปกครองมากที่สุด -ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ พบว่า สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมากที่สุด -ด้านผลการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา พบว่า มีการส่งต่อนักเรียน นักศึกษา ให้ผู้เกี่ยวข้องในวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือต่อมากที่สุด

9 2 . นักเรียน นักศึกษา ในภาพรวมเกี่ยวกับสภาพการบริหารและดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ เพื่อการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ไม่พึงประสงค์ พบว่า พฤติกรรมที่มีปัญหามากที่สุดคือ พฤติกรรมด้านการมาเรียนสายและด้านการขาดเรียน 3. ผู้แทนผู้ปกครอง ในภาพรวมเกี่ยวกับสภาพการบริหารและดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ พบว่าทางวิทยาลัยมีการแจ้งและออกเยี่ยมบ้านเพื่อพบผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จากผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานพบว่า ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนผู้ปกครองมีความเข้าใจในระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างดี และสามารถติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาไม่ให้ออกกลางคันและจบการศึกษาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้


ดาวน์โหลด ppt นางรสนันท์ มานะสุข ผู้วิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google