งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TQMมัณฑนา-รามอินทรา วงแหวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TQMมัณฑนา-รามอินทรา วงแหวน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TQMมัณฑนา-รามอินทรา วงแหวน
พัฒนาQF.&FM.ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

2 แนวคิด เนื่องจาก ทางทีมงานส่วนก่อสร้างโครงการ ได้เห็นว่า ทุกวันนี้ในส่วนของทางทีมงานก่อสร้าง.ที่ทำงานอยู่ในโครงการไม่ได้มีการทบทวนทั้งในเรื่องของเนื้อหาการทำงาน เงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงมุมมองของแต่ละคนในการตรวจงาน เหมือนกับตอนที่อบรมจากส่วนกลาง จึงอาจจะทำให้ขาดความแม่นยำและมุมมองที่แตกต่างกันในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตงานที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่องนั้น ขาดความสม่ำเสมอ และกระทบต่อ คุณภาพ เวลา และต้นทุน จึงคิดว่าจะต้องจัดกิจกรรมทบทวนสิ่งต่างๆในการทำงานขึ้นมาและทำให้ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความชำนาญ-แม่นยำและมุมมองที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

3 1.การทบทวน-ทดสอบความรู้ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างตั้งแต่ หมวด1-6และ
เนื้อหา 1.การทบทวน-ทดสอบความรู้ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างตั้งแต่ หมวด1-6และ ENDPRODUCT 2.การจูนสายตาในหมวด1-6และENDPRODUCT 3.การประกวดความสะอาดหน้างานก่อสร้าง

4 วัตถุประสงค์ 1. ทำให้เกิดความแม่นยำในการทำงาน ทั้งในเรื่องของเงื่อนไข ข้อกำหนดและการใช้เอกสารได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง 2.ลดการความเสียหายที่เกิดกับงานก่อสร้างจากการใช้ข้อมูลที่ผิดๆไปทำงาน 3.ปรับจูนมุมมองในการตรวจงานของทุกคนให้ตรงกันและเป็นไปอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ 4.สนับสนุน 5ส และลดความเสียหายจากการกองเก็บวัสดุและความสะอาดหน้างานก่อสร้าง 5. สร้างความสัมพันธ์ในทีมงานระหว่างLHกับผู้รับเหมา ให้ร่วมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ
1.กำหนดแผนการทำงานในเนื้อหาทั้งหมดและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในงานต่างๆดังนี้(P) - วางแผนการทำงานในแต่ละเนื้อหาผู้รับผิดชอบ นาย สราวุธ วานิยะพงศ์ - หมวด1,3 ผู้รับผิดชอบ นาย ศิวะ ทวีเหลือ - หมวด2,5 ผู้รับผิดชอบ นาย ธนากร รัศมี - หมวด4,6 ผู้รับผิดชอบ นาย จารุวัฒน์ บุญส่ง - Endproduct ผู้รับผิดชอบ นาย สราวุธ วานิยะพงศ์ - สรุปและประเมินผล นาย สราวุธ วานิยะพงศ์ - ประกวดความสะอาดหน้างานก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ FM โครงการ - เอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ น.ส สุพจนา โพธิ์วงศ์

6 2.เริ่มขบวนการทำงานตามแผนงานที่วางไว้(D)
- จัดเตรียมสื่อการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรม - kick off โครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - Start Projectและบันทึกเก็บข้อมูล 3.การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (C) - การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหา อะไรเกิดขึ้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง โดยจากทีมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม - การตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่ามีความเข้าใจ ในเนื้อหาโดยการทดสอบข้อเขียนและจูนสายตา

7 4.ปรับปรุงแก้ไข-พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น(A)
- นำปัญหาหรือขั้นตอนของการดำเนิการที่ต้องปรับปรุงมาทำการปรับปรุงแก้ไข - นำผลการดำเนินการกิจกรรมของผู้เข้าร่วมมาประเมินผลแล้วสรุปเพื่อนำข้อมูล ไปพัฒนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องเนื้อหาที่ถูกต้อง และมีความเข้าใจที่ตรงกัน 5. กำหนดแผนงานกิจกรรมรอบที่2โดยใช้เนื้อหาข้อมูลจากการปรับปรุงและ พัฒนาจากปี2011(P) 6.เริ่มRunตามขั้นตอนที่2-6 อีกครั้ง(D,C,A)

8 แผนกิจกรรมงานมาตราฐานในหน่วยงานมัณฑนา รามอินทรา วงแหวน2 ปี 2554
เดือน เรื่อง รูปแบบ วันที่ เวลา ผู้เข้าร่วม ผู้รับผิดชอบ ประเมิน หมายเหตุ มี.ค การทบทวนความรู้งานหมวด1,3 ดูVCDงานหมวด 1,3 17/3/2554 QF FM ดำเนินการแล้ว การทบสอบความรู้ในงานหมวด 1,3 ทำแบบทดสอบ คะแนนได้80%ขึ้นไป จูนสายตาหมวด 1,3 QF เดินจูนสายตาร่วมกัน 24/3/2554 ประเมินการให้คะแนน ประกวดความสะอาดและการกองเก็บวัสดุหน้าแปลง เดินตรวจงานร่วมกันพร้อมแบบประเมิน 31/3/2554 เก็บคะแนนสรุปสิ้นปี54 เม.ย 28/4/2554 พ.ค การทบทวนความรู้งานหมวด2,5 ดูVCDงานหมวด 2,5 12/5/2554 การทบสอบความรู้ในงานหมวด 2,5 จูนสายตาหมวด 2,5 19/5/2554 26/5/2554 มิ.ย 30/6/2554 ก.ค การทบทวนความรู้งานหมวด4,6 ดูVCDงานหมวด 4,6 14/7/2554 การทบสอบความรู้ในงานหมวด 4,6 จูนสายตาหมวด 4,6 21/7/2554 28/7/2554 ส.ค 25/8/2554 ก.ย การทบทวนความรู้งานหมวดงานENDPRODUCT ดูVCDงานหมวดงานENDPRODUCT 15/9/2554 จูนสายตาหมวด งานENDPRODUCT 22/9/2554 29/9/2554 ต.ค 27/10/2554 พ.ย 17/11/2554 คะแนนได้85%ขึ้นไป 24/11/2554 30/11/2554 ธ.ค 22/12/2554

9 กราฟแสดงคะแนนทดสอบความรู้ ผลคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ทุกหมวด/
ทุกคนอยู่ที่58%

10 กราฟแสดงคะแนนจูนสายตาหมวด1

11 กราฟแสดงคะแนนจูนสายตาหมวด2

12 กราฟแสดงคะแนนจูนสายตาหมวด3

13 กราฟแสดงคะแนนจูนสายตาหมวด4

14 กราฟแสดงคะแนนจูนสายตาหมวด5

15 กราฟแสดงคะแนนจูนสายตาหมวด6

16 การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (C)
1การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหา อะไรเกิดขึ้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง โดยจากทีมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากการตรวจสอบจากการทำกิจกรรมไปแล้ว พบว่าเครื่องมือในการใช้อบรมในเรื่องของ ความรู้บางเรื่องเป็นเนื้อหาการทำงานแบบเก่าซึ่งปัจจุบัน เราได้เปลี่ยนทั้งวิธีการและวัสดุไปแล้วเช่น วงกบ ประตูหน้าต่างเป็นต้น 2การตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่ามีความเข้าใจ ในเนื้อหาโดยการทดสอบข้อเขียนและจูนสายตา ทดสอบข้อเขียน ในการทดสอบของผู้อบรม ทำให้เราทราบว่าส่วนใหญ่จะลืมเนื้อหาเงื่อนไข ข้อกำหนด ในการทำงานของแต่ละหมวดไปบ้างเนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้เนื้อหานั้นๆบ่อยๆ ทำให้บางคนยังทำคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จูนสายตา -การตรวจงานแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนมองไม่เห็นจุดบกพร่อง - การให้คะแนนรายการต่างๆที่เห็นจุดบกพร่องจุดเดียวกันแต่ให้คะแนนต่างกัน

17 4.ปรับปรุงแก้ไข-พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น(A)
- นำปัญหาหรือขั้นตอนของการดำเนิการที่ต้องปรับปรุงมาทำการปรับปรุงแก้ไข อธิบายแทรกตอนอบรมและเสริมเนื้อหาให้ตรงตามในปัจุจบัน - นำผลการดำเนินการกิจกรรมของผู้เข้าร่วมมาประเมินผลแล้วสรุปเพื่อนำข้อมูล ไปพัฒนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประโยชน์สูงสุดทั้งในเรื่องเนื้อหาที่ถูกต้องและมีความเข้าใจที่ตรงกัน การตรวจงานแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนมองไม่เห็นจุดบกพร่อง อธิบายสาเหตุว่าทำไมถึงมองไม่เห็นเหมือนกัน และสอนวิธีการดูเนื้องานว่าต้องทำอย่างไรถึงจะสามารถมองให้เห็นเหมือนกัน เช่นดูเนื้องานเป็นชิ้นๆแล้วแยกให้ออกว่าเนื้อหาหรือจุดที่ต้องดูมีกี่อย่างอะไรบ้าง การให้คะแนนรายการต่างๆที่เห็นจุดบกพร่องจุดเดียวกันแต่ให้คะแนนต่างกัน สำหรับFMใหม่ที่ไม่เคยผ่านการจูนสายตา จะมีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจในการตรวจและให้คะแนนในเนื้อหาของงานแต่ละหัวข้อของหมวดงาน ซึ่งทางPJ-F.Mเดิม อธิบายและทำความเข้าใจให้กับทางFMใหม่และQ.Fเดิมเพื่อให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน

18 คะแนนสอบทบทวนความรู้งานก่อสร้าง
โครงการ มัณฑนา รามอินทรา วงแหวน2 ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บริษัท คะแนน คุมหมวด หมายเหตุ หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 เฉลี่ย 1 นาย เชาวลิต แสงทอง บ.วีวีดับเบิ้ลยู 74 75 84 85 95 82 82.50 1,2,3,4,5,6, 2 นาย ทองสุข ไพรดำ บ.สุชัย ก่อสร้าง 77 55 98 90 85.00 3 นาย ประยุทธ เนื่องอุบล 76 87 94.5 80 85.42 4 นาย วิเชียร 65 77.50 ย้ายมาเดือน6/54 5 คุณ นิภาพร 60 70.00 4,6,end 6 คุณ สายไล ทานตะวัน 100 97.50 7 คุณ ปราณี เอสบีเค

19 กราฟแสดงคะแนนความสะอาดเดือน เม.ย-ก.ย54

20

21

22 -ได้ผลคะแนนบันทึกไว้เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับรอบที่2ว่าผู้ร่วมกิจกรรม
สรุปผลการดำเนินงาน จากการทำTQMในรอบแรกเสร็จไปแล้วนั้นผลจากการดำเนินงานเราได้ข้อมูลจากการทำกิจกรรมดังนี้ เรื่องการทบทวน-ทดสอบและจูนสายตา -ได้ผลคะแนนบันทึกไว้เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับรอบที่2ว่าผู้ร่วมกิจกรรม มีการพัฒนาหรือไม่อย่างไร - คะแนนQC ได้ตัวแดงลดลงและปี55ต้องได้ A ทุกหมวดงานอย่างสม่ำเสมอ - มุมมองสายตาในงานคุณภาพใกล้เคียงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เรื่องความสะอาดหน้างานก่อสร้าง ปัจจุบันหน้างานสะอาด-การกองเก็บวัสดุเป็นระเบียบอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ แต่ต้องควบคุมต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการทำงานที่สม่ำเสมอ สุดท้ายนี้ทีมงานเชื่อว่าถ้าเราหมั่นฝึกซ้อมหรือฝึกฝนสิ่งต่างๆที่เราทำนี้ จะทำให้เกิดความสม่ำเสมอและต่อเนื่องในงานคุณภาพของทีมงานครับ เหมือนอย่างที่พี่จ๊อพูดเสมอว่านักกีฬาที่เก่งได้ต้องมีทักษะที่ดีและฝึกซ้อมอย่างหนักสม่ำเสมอครับ


ดาวน์โหลด ppt TQMมัณฑนา-รามอินทรา วงแหวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google