งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Land & Houses Public Company Limited

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Land & Houses Public Company Limited"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Land & Houses Public Company Limited
T.Q.M โครงการชัยพฤกษ์-วัชรพล เรื่องคะแนนงานคุณภาพมาตรฐาน(QC)หมวด2,4,5,6 ต้องได้(A)หรือ 91 %ขึ้นไป (CEW) ส่วนก่อสร้าง

2 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม CEW
1.นาย สุรเดช กองสำลี ตำแหน่ง PJ L&H 2.นาย ณัฐพล พรหมปัญญา ตำแหน่ง FM 3.นาย กิตติศักดิ์ งามสุข ตำแหน่ง FM 4.นาย สุวิทย์ จันทร์ศรีโรจน์ ตำแหน่ง เถ้าแก่ บ.ทรีเทค 5.นาย ทรงยศ ทองประสูตร ตำแหน่ง PJ บ.ทรีเทค 6.นาย อลงกต ต้นเนียม ตำแหน่ง QFบ.ทรีเทค 7.นาย สุทัศน์ ฆ้อนทอง ตำแหน่ง QFบ.ทรีเทค

3 คะแนนQCต้องได้(A)91%ขึ้นไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.เพื่อให้ได้งานตามคุณภาพมาตรฐานงานQCที่ดีตามที่วางเป้าหมายไว้ 2.เพื่อให้ทุกส่วนของทีมงานเข้าใจในเนื้อหาวิธีการทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อให้ลูกค้าได้สิ้นค้าที่ดีมีคุณภาพ ตามความต้องการของ นโยบายบริษัท 4.เพื่อให้ผู้รับเหมาและทีมงานได้ทำงานอย่างเป็นระบบและลดปัญหาการแจ้งซ่อมงานของลูกค้าภายหลัง

4 1.วงจรเดมมิ่ง( Deming circle) PDCA 2.แผนภูมิพาเรโต(Pareto diagram)
คะแนนQCต้องได้ A ทุกหมวด หรือ91%ขึ้นไป T.Q.M คือเป็นอะไรก็ได้ที่มีการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆจากล่างขึ้นบนและสอดคลองกับนโยบายบริษัท ประเด็นที่นำเสนอ 1.วงจรเดมมิ่ง( Deming circle) PDCA 2.แผนภูมิพาเรโต(Pareto diagram) 3.ผังก้างปลา(Fish-bone diagram)

5 วงจรเดมมิ่ง(Deming cycle)
1.วงจรเดมมิ่ง( Deming circle) PDCA คือ หลักการที่มีความสำคัญต่องานคุณภาพมาตรฐานงานก่อสร้าง เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้งานสำเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ P P D เป้าหมายแห่ง ความสำเร็จ A C

6 เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (PDCA)
P( Plan) คือ ขั้นตอนการวางแผน เพื่อเลือกปัญหา ตั้งเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาและวางแผนแก้ไขปัญหา D (Do) คือขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่วางไว้ C (Check) คือขั้นตอนการตรวจสอบผลที่ได้และเปรียบเทียบกับผลที่วางเป้าหมายไว้ A (Action) คือการกำหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงใหม่ไห้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

7 วงจรการบริหาร PDCA เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
ให้งานนั้นออกมาดีมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนการทำงาน cycle P คิดกำหนดแผน 1.การกำหนดหัวข้อปัญหา 2.การสำรวจสภาพปัญจุบันและตั้งเป้าหมาย Do ปฏิบัติ 3.การวางแผนแก้ไข Check-ตรวจสอบ 4.การวิเคาระห์สาเหตุ Act-มาตรฐาน 5.การกำหนดมาตรการตอบโต้และการปฏิบัติ 6.การติดตามและประเมินผล 7.การกำหนดให้ทำเป็นแบบมาตรฐาน

8 คะแนนQCต้องได้ A ทุกหมวด หรือ91%ขึ้นไป
กำหนดแผนข้อมูล 1.เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1มค ธ.ค 53 2.ข้อมูลหมวดงานมาตรฐานQC จำนวน 4 หมวด -หมวด 2 โครงหลังคา -หมวด 4 งานฉาบผิวผนัง -หมวด 5 งานระบบประปาและไฟฟ้า -หมวด 6 งานFinishing

9 ข้อมูลก่อนการแก้ไข คะแนนQCทั้งปี2553
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม ร้อยละ หมวดQC <(A) 91% 9 11 13 13 งานโครงหลังคา หมวด2 10 9 12 12 11 12 11 13 136 20 14.7 14 15 15 10 13 13 13 11 12 11 12 12 151 21 งานฉาบผิวผนัง หมวด4 13.9 13 14 13 15 15 13 15 15 15 12 13 15 168 13 7.7 งานระบบ หมวด5 14 15 15 10 13 13 13 11 12 12 12 151 5.3 งานตกแต่ง หมวด6 12 8 รวมทั้งหมด 51 53 52 46 54 51 53 48 51 48 48 52 607 62 10.2

10 กราฟพาเรโต แสดงข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในปี2554

11 scheduleงานที่เริ่มปฏิบัติ
แผนเริ่มปฏิบัติงาน ระยะเวลา พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค Plan(วางแผน) Do(เริ่มทำ) Check(ตรวจผล) Action(ปรับปรุง)

12 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและปรับปรุง แผนภูมิก้างปลา(Fish diagram)
ทีมช่างขาดความพร้อมในการทำงาน การทำงานที่ไม่ถูกวิธี ตามมาตรฐานของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ช่างเข้าออกบ่อย ช่างขาดประสบการณ์ ไม่เรียงลำดับการทำงาน ก่อนและหลัง ไม่เข้าใจในการทำงาน ขาดการเอาใจใส่ต่องาน พึ่งเริ่มทำงาน ขาดการประสานงาน การทำงานให้ได้เกรดAทุกหมวดและได้ คะแนน 91%ขึ้นไป ใช้เครื่องมือผิดประเภท ตามความเคยชิน ใช้วัสดุผิดประเภท เครื่องมือวัสดุไม่ได้มาตรฐาน

13 Schedule การแก้ไขปัญหาของงานเพื่อปรังปรุงคุณภาพ
สาเหตุ วิธีการแก้ไข/ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ปัญหา ผลที่ได้ Start Finish ปัญหา ไม่เข้าใจในการทำงานที่ชัดเจน จัดอบรม ให้กับทีมช่าง ทุกชุดตาม มาตรฐาน 1.พ.ค54 ทีมCEW 31พ.ค54 การทำงาน ที่ไม่ถูกวิธี ทำงานที่ไม่เป็นขั้นเป็นตอน จัดอบรม สือการสอน งานหมวด ทีมCEW 1.พ.ค54 31พ.ค54

14 Schedule การแก้ไขปัญหาของงานเพื่อปรังปรุงคุณภาพ
สาเหตุ วิธีการแก้ไข/ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ปัญหา ผลที่ได้ Start Finish ปัญหา ช่างขาดประสบ การณ์การ ทำงาน จัดอบรม ให้กับทีมช่าง ทุกชุดตาม มาตรฐาน 1.พ.ค54 ทีมCEW 31พ.ค54 ทีมช่าง ขาดความ พร้อมใน การทำงาน ขาดการเอาใจใส่ต่องานที่ทำ ชี้ให้เห็นถึง ความเสียหาย ที่ตามมาเช่น ค่าใช้จ่ายแก้ งาน ทีมCEW 1.พ.ค54 31พ.ค54

15 Schedule การแก้ไขปัญหาของงานเพื่อปรังปรุงคุณภาพ
สาเหตุ วิธีการแก้ไข/ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ปัญหา ผลที่ได้ Start Finish ปัญหา วัสดุไม่ได้ มาตรฐาน ตรวจสอบวัสดุ แจ้งเปลี่ยนกับฝ่ายก่อสร้าง 1.พ.ค54 31พ.ค54 ทีมCEW เครื่องมือ และวัสดุ ไม่ได้ มาตรฐาน ใช้เครื่องมือ ผิดประเภท จัดอบรมสอนวิธีใช้เครื่องมือให้ถูกประเภท ตามมาตรฐาน ทีมCEW 1.พ.ค54 31พ.ค54 จัดอบรม ให้กับทีมช่าง ทุกคน ชี้แจงถึงผลกระทบที่เกิด ใช้วัสดุ ผิดประเภท ทีมCEW 1พ.ค54 31พ.ค54


ดาวน์โหลด ppt Land & Houses Public Company Limited

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google