งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ หน่วยงานกำกับ : กองการเจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ หน่วยงานกำกับ : กองการเจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ หน่วยงานกำกับ : กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยร่วมรับผิดชอบผลงาน : ทุกสำนัก / กอง

2 ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร 2

3 คำอธิบาย ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร วัดจาก คะแนนการประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่สะท้อนจากผลสัมฤทธิ์ ของงานและสมรรถนะ ตาม แนวทางของ ก. พ. ซึ่งเป็นค่า คะแนนจากการประเมินสมรรถนะ ของบุคลากร เนื่องจากสามารถ สะท้อนให้เห็นถึงระดับของ สมรรถนะของบุคลากรได้อย่าง ชัดเจน 3

4 สมรรถนะหลัก สมรรถนะหลักเป็นคุณลักษณะร่วมของ ข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพื่อ หล่อหลอมค่านิยม และพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ร่วมกัน 5 เรื่อง ได้แก่ - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ - การบริการที่ดี - การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน อาชีพ - การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม - การทำงานเป็นทีม 4

5 แนวทางการดำเนินการ ส่วนราชการสรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการ ปฏิบัติงานในภาพรวมของ ส่วนราชการ ครั้งที่ 1 ( ใช้ผลการประเมินสมรรถนะประจำปี รอบที่ 2 เดือน เมษายน - กันยายน 2554) ส่ง สำนักงาน ก. พ. ร. ภายในวันที่ 31 ม. ค. 2555 ส่วนราชการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อ ให้ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมสูงขึ้น ส่วนราชการสรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการ ปฏิบัติงานในภาพรวมของ ส่วนราชการ ครั้งที่ 2 ( ใช้ผลการประเมิน สมรรถนะประจำปี รอบที่ 2 เดือน เมษายน - กันยายน 2555) ส่ง สำนักงาน ก. พ. ร. ภายใน วันที่ 31 ม. ค. 2556 เทียบระดับผลการประเมินกับเกณฑ์การให้ คะแนนที่กำหนดเพื่อสรุปค่าคะแนนของตัวชี้วัด 5

6 เกณฑ์การให้คะแนน หากส่วนราชการไม่ส่งรายงานผลการ ประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การตาม แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินสมรรถนะ ของบุคลากร หรือ กรอกข้อมูลส่งมาไม่ ครบถ้วน จะถูกหักคะแนนตัวชี้วัดที่ 10.1 เท่ากับ 0.05 คะแนน ในแต่ละครั้ง ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ของ กปส. มีค่าคะแนนเฉลี่ย ภาพรวม 97.94 คะแนน กรณีที่ 1 : ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 91.00 คะแนน ผลคะแนนเฉลี่ยครั้งที่ 1 ภาพรวม ร้อยละ 97.94 แยกเป็น - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 96.64 - การบริการที่ดี ร้อยละ 99.22 - การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ร้อยละ 96.77 - การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม ร้อยละ 99.50 - การทำงานเป็นทีม ร้อยละ 97.57 6

7 เกณฑ์การให้คะแนน กรณีที่ 1 : ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 91.00 คะแนน หมายเหตุ : X 1 คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจำปี ครั้งที่ 1 ( เดือน เม. ย. - ก. ย. 54) X 2 คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์การประจำปี ครั้งที่ 2 ( เดือน เม. ย. - ก. ย. 55) ระดับ คะแนน สูตรการคำนวณ 1 X 2 ≤ 60 2 3 4 5 X 2 ≥ X 1 7

8 เงื่อนไข หน่วยปฏิบัติจะต้องแจ้งให้ผู้ประเมินศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะหลักจาก คู่มือการประเมินสมรรถนะหลักที่กองการเจ้าหน้าที่ จัดทำและแจกจ่ายให้ข้าราชการทุกคนไปแล้ว เพื่อ จะได้เข้าใจวิธีการและประเมินได้อย่างถูกต้อง หน่วยปฏิบัติจะต้องส่งข้อมูลผลการประเมิน สมรรถนะหลัก ตามแบบ ปร. ๓ - ๓ ให้กองการ เจ้าหน้าที่ เพื่อสรุปค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการ ประเมินสมรรถนะหลัก หน่วยปฏิบัติจะต้องดำเนินการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรที่มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับที่กำหนด ให้ เป็นไปตามแผนฯที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด หน่วยปฏิบัติจะต้องรายงานผลการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามระยะเวลาที่ กำหนด สำคั ญ 8

9 แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ ข้อมูล ข้อมูลสรุปผลการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของข้าราชการ ตามแบบ ปร. ๑, ปร. ๓ - ๓ ประสานกับสำนัก / กองต่างๆ เพื่อขอ ทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผล การประเมินสมรรถนะหลักของผู้ที่มีผล การประเมินไม่เป็นไปตามระดับที่ คาดหวัง 9

10 หน่วยกำกับ : กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานร่วมรับผิดชอบผลงาน : ทุกสำนัก / กอง ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางบุญรัตน์ กองทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล : น. ส. นภานาถ อินทรักษา เบอร์ติดต่อ : ภายใน ๑๓๐๑ 10

11 11

12 12

13 13

14 14


ดาวน์โหลด ppt 1 ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ หน่วยงานกำกับ : กองการเจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google