งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.4.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กรกฎาคม 2559

2 ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี

3 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี
 กิจกรรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร : เป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 11,600 แห่ง กลุ่มพร้อม = 3,266 (28.74%) เป้าหมายที่วางแผน 11,363 กลุ่มไม่พร้อม 8,097 (71.26%) ยังไม่มีแผน 237 (2.04%) ที่ กลุ่ม กิจกรรม เป้าหมาย / แผนงาน ผลงาน ร้อยละเทียบเป้า/แผน ทั้งสิ้น สะสม ณ 30 มิ.ย 59 1 พร้อมรับการตรวจสอบ : ภาครัฐ ตรวจสอบบัญชี 2,479 2,103 2,036 82.13 96.81 2 พร้อมรับการตรวจสอบ : ภาคเอกชน 787 744 738 93.77 99.19 3 ไม่พร้อมรับการตรวจสอบ : ดำเนินธุรกิจ - ไม่มีผู้รับผิดชอบในการทำบัญชี ประชุม 3 ฝ่าย 3,526 100.00 - มีผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี สอนแนะ 3,454 3,453 99.97 4 ไม่พร้อมรับการตรวจสอบ : ไม่ดำเนินธุรกิจ ไม่มีแผนฟื้นฟู ติดตาม 327 มีแผนฟื้นฟู 47 29 5 ตั้งใหม่ วางรูปบัญชี 258 239 92.64 6 อาจถูกสั่งเลิกหรือต้องเลิกตามกฎหมาย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ 454 มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ รวม 11,363 10,925 10,851 95.49 99.32 3

4 มีการรายงานข้อมูลแล้ว ณ 26 ก.ค.59 มีการรายงานข้อมูลแล้ว ณ 26 ก.ค.59
1.กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ (ภาครัฐ) : ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน จำนวน 75 แห่ง 1) ขยายเวลา เนื่องจากมีการตรวจพบข้อสังเกต / ข้อบกพร่อง จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ สตท. จำนวน มีการรายงานข้อมูลแล้ว ณ 26 ก.ค.59 สตท.1 1 แห่ง - สตท.3 11 แห่ง 3 แห่ง สตท.4 สตท.6 2 แห่ง 2) สหกรณ์จัดทำเอกสารประกอบงบการเงินไม่เรียบร้อย/ไม่ถูกต้อง จำนวน 43 แห่ง ได้แก่ สตท. จำนวน มีการรายงานข้อมูลแล้ว ณ 26 ก.ค.59 สตท.1 5 แห่ง 1 แห่ง สตท.2 - สตท.4 3 แห่ง สตท.5 4 แห่ง สตท.6 8 แห่ง สตท.7 สตท.8 สตท.9 สตท.10 6 แห่ง

5 1.กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ (ภาครัฐ) : ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน จำนวน 75 แห่ง (ต่อ)
3) ขยายเวลาการตรวจสอบ เนื่องจากเอกสารหลักฐานยังไม่เพียงพอต่อการแสดงความเห็น จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สตท. จำนวน มีการรายงานข้อมูลแล้ว ณ 26 ก.ค.59 สตท.1 3 แห่ง 1 แห่ง สตท.6 - สตท.9 2 แห่ง 4) สหกรณ์มีขนาดใหญ่ ปริมาณธุรกิจมาก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สตท. จำนวน มีการรายงานข้อมูลแล้ว ณ 26 ก.ค.59 สตท.1 1 แห่ง สตท.6 2 แห่ง - 5) สหกรณ์เปลี่ยนปีบัญชี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สตท. จำนวน มีการรายงานข้อมูลแล้ว ณ 26 ก.ค.59 สตท.4 1 แห่ง สตท.5 - 6) ผู้สอบบัญชีไปอบรมหลักสูตร นบก. / หลักสูตรการเป็นช้าราชการที่ดี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สตท. จำนวน มีการรายงานข้อมูลแล้ว ณ 26 ก.ค.59 สตท.1 2 แห่ง - สตท.2 1 แห่ง 7) บันทึกผลการปฏิบัติงานหลังวันที่เก็บข้อมูล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สตท.9 (มีการายงานข้อมูลแล้ว) 8) ผู้สอบบัญชีลาออก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สตท. 1

6 3. กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ
2.กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ (ภาคเอกชน) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนจำนวน 8 แห่ง 1. สหกรณ์ไม่พร้อมที่จะให้ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชีประจำปี จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ ที่ จังหวัด จำนวน รายงานแล้ว 1 นนทบุรี 1 แห่ง 2 ปทุมธานี - 3 ฉะเชิงเทรา 4 ชลบุรี 5 สมุทรปราการ 6 กรุงเทพฯ 2. ส่งรายงานการสอบบัญชีแล้ว แต่ไม่รายงานความก้าวหน้าให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ ที่ จังหวัด จำนวน แสดงความเห็นแล้ว 1 นครราชสีมา 1 แห่ง 26 ต.ค 58 2 กรุงเทพฯ 27 พ.ค 59 หมายเหตุ : ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ.0404/ว10 ลงวันที่ 23 มกราคม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ซึ่งกำหนดให้บันทึกความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน (RB1) เกี่ยวกับการสอบบัญชีประจำปีให้ครบทุกช่องรายการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน 3. กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางอ่าวขนมโค จำกัด จ.สงขลา เนื่องจาก พนักงานบัญชีลาออก 6

7 RM10 : จำนวนสหกรณ์ที่มีปัญหาพิเศษได้รับคำแนะนำแก้ไขปัญหา
สหกรณ์ที่มีปัญหาพิเศษ จำนวน 7 แห่ง 1. เข้าปฏิบัติงานเสร็จแล้ว และเสนอรายงานต่อกรมแล้ว จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สตท. สตส. สตท. 1 นนทบุรี และลพบุรี สตท. 3 นครราชสีมา สตท. 4 อุบลราชธานี และมุกดาหาร 2. อยู่ระหว่างการศึกษาข้อเท็จจริง จำนวน 2 แห่ง สตท. สตส. สตท. 5 เลย และหนองคาย RM11 : สหกรณ์เป้าหมายได้รับการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในเหมาะสมและ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 1. สตท. ที่ไม่ได้วางแผนการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน จำนวน 2 สตท. ได้แก่ สตท. 5 และ สตท.10 2. สตท.ที่วางแผนแต่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 2 สตท. ได้แก่ - สตท.1 จำนวน 2 แห่ง - สตท.6 จำนวน 1 แห่ง

8 ผลผลิตที่ 2 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการ ทางการเงินการบัญชี

9 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ : 5 โครงการ
ผลผลิตที่ 2 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี การพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี : ดำเนินการครบถ้วนแล้ว การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ : 5 โครงการ สตท. ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 1. ปฏิบัติการภาคสนาม 2. สรุปผลการประเมินฯ 3. เสนอรายงาน สตท.1 เสร็จสิ้น สตท.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ (4 โครงการ) อยู่ระหว่างดำเนินการ (1 โครงการ) สตท.3 อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทุกโครงการ) สตท.4 สตท.5 สตท.6 สตท.7 อยู่ระหว่างดำเนินการ (3 โครงการ) อยู่ระหว่างดำเนินการ (2 โครงการ) สตท.8 สตท.9 สตท.10

10 ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

11 การอบรม / สอนแนะ / กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (สตส.)
ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การอบรม / สอนแนะ / กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (สตส.) สตท. จำนวนโครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สตส. 1. อบรม / สอนแนะการจัดทำบัญชี 2. กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (โครงการ) 3. ติดตาม (โครงการ) อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น สตท.1 6 1 5 สตท.2 7 สตท.3 สตท.4 สตท.5 สตท.6 สตท.7 9 8 2 สตท.8 สตท.9 สตท.10 -

12 ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ (สตท.) สตท. จำนวนโครงการ ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 1. ปฏิบัติการภาคสนาม 2. สรุปผลการประเมินฯ 3. เสนอรายงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น สตท.1 6 - สตท.2 7 สตท.3 2 5 สตท.4 สตท.5 สตท.6 สตท.7 9 3 สตท.8 8 1 สตท.9 สตท.10


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google