งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การนำใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการชุมชน นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การนำใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการชุมชน นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การนำใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการชุมชน นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะ จังหวัดอุบลราชธานี

2 2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฝึกทำปฏิบัติการกรอกและบันทึกข้อมูล บัญชีครัวเรือนของชุมชนต่างๆ ให้เป็นไปใน รูปแบบเดียวกัน 2. สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี ครัวเรือนที่มีอยู่ ควบคู่กับศักยภาพที่มีอยู่ของ ชุมชน เพื่อนำสู่การหาแนวทางปรับปรุงและ พัฒนาที่จะก่อใหเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง แท้จริง

3 3 สิ่งที่ต้องคำนึงถึง  ข้อมูลบัญชีครัวเรือนที่จัดเก็บตามแบบฟอร์ม ของโครงการฯ : จำนวนชุดข้อมูล แผนงานการ จัดเก็บ ความถูกต้องของข้อมูล  แฟ้มข้อมูลที่กรอกและบันทึก : รูปแบบและ รายละเอียด วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล  การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ : ???

4 4 ข้อมูลบัญชีครัวเรือนที่จัดเก็บตาม แบบฟอร์มของโครงการฯ

5 5 คำถาม  ท่านมีข้อมูลบัญชีครัวเรือนสรุปของตำบลท่าน แล้วหรือยัง?  ถ้ามีแล้ว...จำนวนข้อมูลที่จัดเก็บมีครบทุก หมู่บ้านหรือไม่?  ข้อมูลที่ได้มาถูกต้องหรือไม่?

6 6 แฟ้มข้อมูลที่กรอกและบันทึก

7 7 คำถาม  ท่านมีแบบฟอร์มหน้าตาแบบที่แสดงแล้วหรือยัง?  ถ้ามีท่านจัดการกับข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวม อย่างไรบ้าง?

8 8 ท่านมีแผนงาน / การดำเนินงานเกี่ยวกับ ข้อมูลดังนี้หรือไม่ 1.กรอกและบันทึกเรียบร้อยแล้ว 2.ได้ร่วมกันตรวจสอบโดย 4 ทหารเสือว่าถูกต้องแล้ว 3.จัดส่งแฟ้มข้อมูลในรูปแบบไฟล์ของ Excel ให้ผู้ ประสานงาน Zone/ฝ่ายอำนวยการแล้ว 4.ได้ดำเนินการประมวลผลในเบื้องต้นแล้ว 5.ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์แล้ว

9 9 ถ้ายังไม่ได้กรอกข้อมูล... เรามาเริ่มทำกัน ดีกว่า  เปิดแฟ้มข้อมูล “ฟอร์มบันทึกกลาง-หมู่บ้านและ ตำบล-1 เดือน.xls” ที่วางอยู่บนหน้าจอ  เรามาช่วยกันทำต่อ โดยใช้ข้อมูลในตำบลของ ท่าน

10 10 รูปที่ 1 ฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือนที่จัดทำโดยใช้โปรแกรม Excel

11 11 ตอนนี้ท่านมีข้อมูลของตำบลแล้วใช่ไหม  ท่านจะเอาไปใช้ยังไงต่อล่ะ? - ประมวลผลและใช้งานเบื้องต้น - ประมวลผลและใช้งานเชิงนโยบาย  ท่านมีข้อมูลศักยภาพของชุมชนอยู่ในมือหรือ เปล่า??  ไม่มีข้อมูลในมือ แต่พอจำได้ว่าชุมชนมี ศักยภาพอะไรบ้าง

12 12 ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 = มีค.2549 ขั้นตอนที่ 2 = มีค.-เมย.2549 ขั้นตอนที่ 3 และ 6 = มีค.-เมย.2549 ขั้นตอนที่ 4-5 = เมย.-กค.2549 ขั้นตอนที่ 7-10 = เมย.-มิย.2549 ขั้นตอนที่ 11 = มิย.-กค. 2549 ขั้นตอนที่ 12 = สค.-กย. 2549

13 13  นำประเด็นข้อมูลบัญชีครัวเรือนไปเปรียบเทียบ กับศักยภาพชุมชนและปัญหาครัวเรือน - ชุมชน


ดาวน์โหลด ppt 1 การนำใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการชุมชน นรินทร บุญพราหมณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google