งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์

2 หลักสูตร ยุทธศาสตร์การสอน พัฒนาร่างกาย พัฒนาสติปัญญา พัฒนาอารมณ์
พัฒนาสังคม

3 ลักษณะสำคัญของการสอนแบบโครงงาน
เป็นการสอนให้นักเรียน ใช้วิธีการเรียนรู้ อย่างมีกระบวนการ และรู้จักทำงานวิจัยขนาดเล็ก ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ เพื่อสืบค้นหรือหาคำตอบ ในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้ ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ลักษณะสำคัญของการสอนแบบโครงงาน มีครูหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา มีการบูรณาการ เชื่อมโยง ระหว่างความรู้/ทักษะ/ ประสบการณ์ สิ่งใหม่ที่สนใจศึกษา ผู้เรียนมีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้อื่น

4 ผลที่เกิดกับ นักเรียน
ได้ใช้ความรู้ จากหลายกลุ่มสาระ ทักษะการทำงาน เป็นทีม ผลที่เกิดกับ นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่า จากการปฏิบัติจริง

5 ขั้นตอนการสอน แบบโครงงาน
2. คิด , เลือกเรื่อง 1. รู้จักกับโครงงาน 3. วางแผนเขียนเค้าโครง ควบคู่กับการศึกษา เอกสารอ้างอิง ขั้นตอนการสอน แบบโครงงาน 6. การนำเสนอ ผลงาน 4. ลงมือปฏิบัติ จดบันทึกผล อย่างละเอียด 5. เขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 5 บท

6 โครงงาน ( Project) ลักษณะ
ความหมาย คือ การสร้างสรรค์ผลงานลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยนักเรียนเป็นผู้คิด วางแผน ลงมือปฏิบัติและเสนอผลด้วยตนเอง โดยมีครูหรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา 1. สร้างสรรค์ ลักษณะ 2. มีกระบวนการ 3. มีชิ้นงาน

7 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1. ความสำคัญ แปลก ใหม่ ของเรื่องที่ทำ 2. เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแนวความคิดลงในงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. การเลือกและนำวัสดุอุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กล้าคิด กล้าทำ

8 3. การเรียนรู้โครงงานตามหลักสูตร
1. ความหมายของโครงงาน เรียนรู้ให้ลึกซึ้ง มุ่งหาคำตอบที่มากกว่าธรรมดา 2. วัตถุประสงค์ 1.สำรวจตนเอง 2.หาความชำนาญ 3.ฝึกเขียน อ่าน รับผิดชอบ 3. การเรียนรู้โครงงานตามหลักสูตร ใช้ทักษะตามกรอบของหลักสูตรมาจัดทำ โครงงานเป็นการสำรวจตัวเอง

9 ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์
1. เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหา 3. นักเรียนเป็นผู้วางแผนในการดำเนินการทดลอง 4. นักเรียนเป็นผู้เลือกเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจและ เหมาะสมกับระดับความรู้

10 4. หลักการของวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
1. รู้จักการวางแผน และการจัดการ 2. มีกระบวนการแก้ปัญหา 3. นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 4. สอดคล้องกับความสนใจ เศรษฐกิจ ของชุมชน 5. ขั้นตอนการเรียนรู้ 1. กำหนดหัวข้อของการศึกษา 2. วางแผนการทำงาน 3. ทำงานภาคสนาม 4. สรุปผลการทำงาน 5. เป็นการนำความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ ไปใช้แก้ปัญหา

11 กระบวนการ กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน ทดลองสืบสวน
รวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป นำเสนอรายงาน

12 การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
* ไม่ใช่เป็นการเพิ่มเนื้อหาให้นักเรียน * เป็นการฝึกการปฏิบัติงานเพื่อการ แก้ปัญหาเรื่องที่นักเรียนสงสัย หรือสนใจอย่างเป็นกระบวนการ

13 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์
แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 2. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจและรวบรวมข้อมูล 3. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี 4 แบบนะครับ ถนัดแบบไหนทำได้เลยครับ

14 ขั้นตอนการจัดทำ โครงงานประเภท ทดลอง สรุปผล 7 การแปรผล 6 รวบรวมข้อมูล 5
สรุปผล 7 การแปรผล 6 รวบรวมข้อมูล 5 ดำเนินการทดลอง 4 ออกแบบการทดลอง 3 ตั้งสมมติฐาน 2 กำหนดปัญหา 1

15 ครอบคลุมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาผลของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง กำหนดตัวแปรต้น กำหนดตัวแปรตาม กำหนดตัวแปรควบคุม

16 ศึกษาทีละตัวแปร ตัวแปรใดยังไม่ศึกษาให้ควบคุมไว้ก่อน ต้องมีสมมติฐาน

17 การตั้งสมมติฐาน และตัวแปร

18 โครงงานประเภท สำรวจรวบรวมข้อมูล
สำรวจภาคสนาม * การสำรวจพืชดอกที่ออกในช่วงเดือนมิถุนายน * การสำรวจสัตว์ในช่วงเดือนเมษายน * การสำรวจชนิดของพืชที่ช่วยดูดซับไขมัน * การสำรวจประเภทของพลาสติกที่นำมาใช้ทำกาว นำข้อมูลจากภาคสนามมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ * การสำรวจความเป็นกรด-เบสของดิน * สำรวจจุดเดือดของสาร * สำรวจคุณภาพของน้ำ เก็บรวบรวมข้อมูลในห้องปฏิบัติการ * การศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อ * การศึกษาพฤติกรรมของสัตว์บางชนิด

19 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
การสร้างแบบจำลอง เพื่ออธิบายแนวคิดที่มีการพัฒนาใช้ได้จริงในอนาคต ลักษณะของโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประยุกต์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์ชิ้นงานเครื่องใช้ อุปกรณ์ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

20 การนำเสนอทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม่ๆ เป็นโครงงานที่ทำยากที่สุด
ตัวอย่าง การอธิบาย อวกาศแนวใหม่ สูตร สมการ คำอธิบาย โครงงานประเภททฤษฎี ผู้เสนอตั้งกติกา ข้อตกลงขึ้นมาเองแล้วเสนอทฤษฎี เป็นโครงงานที่ทำยากที่สุด

21 คิดหัวข้อเรื่องโครงงาน
สถานการณ์ ประสบการณ์ หัวข้อเรื่อง ค้นหาสิ่งที่น่าสนใจ ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ สาเหตุของการเกิดสิ่งที่น่าสนใจ คัดเลือกสิ่งที่น่าสนใจที่สุด 1 สิ่ง สมมุติฐาน ตัวแปร

22 ลักษณะของหัวเรื่องในการทำโครงงาน
1. มีความยากง่ายพอเหมาะกับนักเรียน 2. โครงงานมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 3. มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษา 4. หัวเรื่องมีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง 5. มีแหล่งความรู้ที่จะศึกษาค้นคว้า 6. สามารถหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่จะปรึกษาได้ 7. ไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพงและต้องใช้เวลาสร้างนาน 8. งบประมาณในการใช้จ่ายไม่มากเกินไป 9. มีความปลอดภัย 10. เวลาที่ใช้ทำโครงงานไม่มากน้อยเกินไป

23 การจัดทำ โครงงานวิทยาศาสตร์ วารสาร ปรึกษา อ.ที่ปรึกษา โครงงานเก่า
บทเรียน เขียนเค้าโครง คิดเลือกเรื่อง งานอดิเรก ทดลองทำ การจัดทำ โครงงานวิทยาศาสตร์ ทำจริง ศึกษาเอกสารอ้างอิง รู้จักกับโครงงาน จดบันทึก

24 ตัวอย่างหัวข้อเรื่อง
โครงงานวิทยาศาสตร์

25 ธูปฤาษี ไมยราบ ผักตบชวา ป่านศรนารายณ์ กาบกล้วย
1. การทำกระดาษ จากพืช ผักตบชวา ป่านศรนารายณ์ กาบกล้วย

26 แผ่นสมุนไพร S.Y MAT เทียนหอม กันยุง ธูปสมุนไพรไล่ยุง
2. สมุนไพร ไล่ยุง เทียนหอม กันยุง ธูปสมุนไพรไล่ยุง เทียนสวย TWO IN ONE ทรายหอมกันยุง

27 ใบข่า ใบฝรั่ง ใบเตย เปลือกส้ม ใบชะพลู ผิวมะกรูด ใบน้อยหน่า
3.พืชดูดกลิ่น ใบข่า ใบฝรั่ง ใบเตย เปลือกส้ม ใบชะพลู ผิวมะกรูด ใบน้อยหน่า

28 สีย้อมสไลด์จากธรรมชาติ
4. สกัดสีธรรมชาติ สีผงธรรมชาติ สีฝุ่น สีย้อมผ้าธรรมชาติ สีย้อมสไลด์จากธรรมชาติ ชอล์คสีธรรมชาติ

29 ครีมขัดรองเท้าจากน้ำมันเครื่องเก่า ครีมขัดรองเท้าจากถ่านผลไม้
5. ครีมขัดรองเท้า ครีมขัดรองเท้าจากน้ำมันเครื่องเก่า ครีมขัดรองเท้าจากถ่านผลไม้ ครีมขัดรองเท้าจากดีหมึก ครีมขัดรองเท้าจากฟิล์มเอ็กซเรย์เก่า ครีมขัดรองเท้าจากถ่านเปลือกกล้วยน้ำว้า

30 เค้าโครงของโครงงาน ประเภททดลอง

31 เค้าโครงของโครงงานประเภททดลอง
ชื่อเรื่อง คณะผู้จัดทำ ครูที่ปรึกษา ที่มาและความสำคัญ เอกสารอ้างอิง เค้าโครงของโครงงานประเภททดลอง แนวคิดในการจัดทำ ผลการทดลอง จุดมุ่งหมาย ออกแบบการทดลอง นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวแปร สมมุติฐาน

32 การวางแผนออกแบบการทดลอง
ผสมกระดาษอื่น ผสมสารอื่น กระดาษจากการ รีไซเคิลกล่องนม เปื่อยยุ่ย ผสมเส้นใยพืช กาบกล้วย ผักตบชวา ธูปฤาษี ชนิดของเส้นใย อัตราส่วนผสม

33 จุดมุ่งหมาย ผลิตโอเอซิสจากสารธรรมชาติ ที่ย่อยสลายง่าย
จุดมุ่งหมาย ผลิตโอเอซิสจากสารธรรมชาติ ที่ย่อยสลายง่าย สมมุติฐาน สารธรรมชาติต่างชนิดกันมีสมบัติ ดูดซับน้ำได้ต่างกัน ตัวแปรต้น : ชนิดของสาร ธรรมชาติ ...เรื่อง... โอเอซิสจากสารธรรมชาติ ตัวแปรตาม : ประสิทธิภาพ ของการดูดซับน้ำ เปรียบเทียบกับโอเอซิส ในท้องตลาด ทดลอง 1. ศึกษาชนิดของวัสดุ ขุยมะพร้าว ก้านผักตบชวา ดอกธูปฤาษี กาบกล้วย เปลือกส้มโอ ศึกษาอัตราส่วนผสมของโอเอซิส ระหว่างสารธรรมชาติกับตัวประสาน ศึกษาชนิดของตัวประสาน แป้งเปียก กาวลาเท็กซ์ กาวยางน้ำ 2. ศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม เปลือกส้มโอ : ขุยมะพร้าว : ผักตบชวา : ดอกธูปฤาษี

34 ขั้นตอนการสอนโครงงานประเภทสำรวจ
นักเรียนอยากรู้เรื่องอะไร ศึกษาเรื่องที่อยากรู้เพื่ออะไร ศึกษาที่ไหน 1. กำหนดปัญหา 2. กำหนดจุดมุ่งหมาย 3. กำหนดขอบเขตในการศึกษา ผลเป็นอย่างไรเพราะเหตุใด ขั้นตอนการสอนโครงงานประเภทสำรวจ ศึกษาอย่างไร สรุป-อภิปรายผลการศึกษา 5. กำหนดเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูล 4. วางแผนวิธีการดำเนินการศึกษา / สำรวจ ใช้เกณฑ์ใดในการจำแนกประเภทสิ่งที่สำรวจ

35 แบบฟอร์มการวางแผนการเรียนรู้
1. เรื่องที่สนใจศึกษา…………………. ( What ) 2. คณะผู้ที่สนใจศึกษา ………………. ( Who ) 3. ความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา………(บอกเหตุผล)………….……. ( Why ) 1. ………………. 2. ………………. 3. ………………. 4. จุดมุ่งหมาย 4.1 เพื่อสำรวจ 4.2 เพื่อเปรียบเทียบ 5. ขอบเขตที่ศึกษา…………………… ( Where )

36 6. วิธีดำเนินการศึกษา…………………... ( How )
6.1 สืบค้นข้อมูลด้วยการ (สำรวจ) ทดลอง,ใช้แหล่งเรียนรู้ 6.2 จัดทำเครื่องมือที่ใช้สำรวจ / สืบค้นข้อมูล 6.3 ดำเนินการสืบค้นข้อมูลและบันทึกผล 6.4 จัดการทำข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 7. สรุปและอภิปรายผลที่ได้จากการศึกษา 7.1 ……………………………………... 7.2 ……………………………………... 8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 8.1 ……………………………………... 8.2 ……………………………………...

37 สำรวจปริมาณฟอสเฟตในผงซักฟอก
1.จุดมุ่งหมาย เพื่อ สำรวจหาปริมาณฟอสเฟตในผงซักฟอก 7 ชนิด 2. ขอบเขต ในการสำรวจบรีสเอกเซล เปา แฟ๊บ แอทแทค โอโม กิฟฟารีน ผงซักฟอกแบ่งขาย 6. สรุป อภิปรายผลการสำรวจ 3. วางแผนดำเนิน การสำรวจ จัดทำเครื่องมือสำรวจ สำรวจปริมาณฟอสเฟตในผงซักฟอก 5. จัดทำข้อมูล ผงซักฟอกตัวอย่าง + น้ำ + HNO3เข้มข้น 0.5 M + แอมโมเนียมโมลิบเดต อุ่น 20 นาที วางไว้ให้เย็นสังเกต เกิดตะกอนสีเหลือง 4.การดำเนินการสำรวจ ผลการสำรวจ วิธีทดสอบ

38 โครงงานเกี่ยวกับการเล่น
การสร้างชิ้นงาน วิชาการงานอาชีพ การศึกษา นอกสถานที่ การสำรวจข้อมูล จากแหล่งเรียนรู้ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างวัสดุ เล่นกีฬา การแสดง ละครวรรณ โครงงาน การสำรวจ ประเภทของโครงงาน แบ่งตามลักษณะ ของการจัดทำ โครงงานเกี่ยวกับการเล่น เกี่ยวกับ ขยะ โครงงาน แก้ปัญหา การสร้างชิ้นงาน วิชาการงานอาชีพ โครงงานฝึก ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการฟัง การดูแล รักษาต้นไม้ ความสะอาด ทักษะการเกษตร ทักษะการเขียน

39 รวบรวมข่าวที่เกิดจาก การผุกร่อนของคุณธรรม การผุกร่อนของคุณธรรม
จัดการทำข้อมูล รวบรวมข่าวที่เกิดจาก การผุกร่อนของคุณธรรม จุดมุ่งหมาย การผุกร่อนของคุณธรรม หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 1 สัปดาห์ อายุ เกณฑ์ ขอบเขต กลุ่มคน

40 การจอดรถให้ประหยัดเนื้อที่
จอดเฉียงประหยัดเนื้อที่มากกว่าจอดตรง ศึกษาวิธีจอดรถให้ประหยัดเนื้อที่ สมมุติฐาน แปรต้น จุดมุ่งหมาย การจอดรถให้ประหยัดเนื้อที่ วิธีจอดรถ ตัวแปร กราฟ แปรตาม ควบคุม ผลการทดลอง ปริมาณ รถที่จอด วิธีทดลอง พื้นที่จอดรถ ขนาดของรถ สถิติ จอดตรง จำนวนรถ จอดเฉียง จอดสลับ

41 โครงงานบูรณาการ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในบ้าน สำนึกรักบ้านเกิด
อาชีพในท้องถิ่น

42 นักเรียนรู้จักกับโครงงาน เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
เข้าใจความหมายของอาชีพและการประกอบอาชีพที่สุจริต นักเรียนรู้จักกับโครงงาน ช่างเสริมสวย ครู ตำรวจ แพทย์ นำเสนอผลงาน อาชีพในท้องถิ่น แบ่งกลุ่มตามอาชีพที่สนใจ กลุ่มละ 3-5 คน เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ เกษตรกร พยาบาล จัดกระทำข้อมูล เขียนเค้าโครงการดำเนินการสำรวจ จัดทำแบบสอบถาม การดำเนินการสำรวจ

43 จุดมุ่งหมาย สมมติฐาน วิธีทดลอง ตัวแปร การประหยัดไฟฟ้า
1. ศึกษาค่าไฟฟ้าในบ้าน 2. วิธีประหยัดไฟฟ้า ปฏิบัติการใช้ไฟฟ้าตามหลักประหยัดไฟช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ วิธีปฏิบัติการใช้ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดไฟฟ้า จุดมุ่งหมาย สมมติฐาน ตัวแปรต้น เลือกซื้อเบอร์ 5 ตัวแปรตาม วิธีทดลอง ตัวแปร การประหยัดไฟฟ้า สำรวจเครื่องใช้ในบ้าน ค่าไฟฟ้าที่ลดลง จดตัวเลขก่อนปฏิบัติ ทำการทดลอง 3 เดือน ตัวแปรควบคุม นิยามเชิงปฏิบัติการ จำนวนคนในครอบครัว ดำเนินการปฏิบัติ ปิดไฟบางดวง การลดค่าไฟฟ้า หมายถึง การจ่ายค่าไฟฟ้าหลังการปฏิบัติการประหยัดไฟน้อยกว่าก่อนการปฏิบัติการใช้ไฟฟ้าตามหลักประหยัด เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อม ต่อสายดินเครื่องใช้ ไฟฟ้าบางตัว

44 การนำเสนอผลงาน รายงานฉบับสมบูรณ์ จัดแผงเสนอผลงาน รายงานด้วยวาจา
นำเสนอเฉพาะประเด็นที่สำคัญ อ่านง่าย มีจุดเด่น ดึงดูดความสนใจ รายงานฉบับสมบูรณ์ จัดแผงเสนอผลงาน การนำเสนอผลงาน จัดเนื้อหา เหมาะสมกับเนื้อที่ มีความรู้ในเรื่องที่ทำเป็นอย่างดี อธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องที่ทำ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย รายงานด้วยวาจา เตรียมตอบคำถามในเรื่องที่ทำ

45 รายงานฉบับสมบูรณ์ 5 บท

46 การเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์
ภาษาอ่านเข้าใจง่าย สั้นกระทัดรัด การเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ ชัดเจน

47 2. จุดมุ่งหมายใหญ่ ในการจัดทำโครงงาน 3. วิธีดำเนินการ จัดทำโครงงาน
บทคัดย่อ ผลการจัดทำโครงงาน ชื่อโครงงาน จุดมุ่งหมายใหญ่ ในการจัดทำโครงงาน 3. วิธีดำเนินการ จัดทำโครงงาน

48 1. ที่มาและความสำคัญ 2. แนวคิดในการจัดทำ 3. จุดมุ่งหมาย เฉพาะเจาะจง
บทที่ 1 บทนำ 1. ที่มาและความสำคัญ 2. แนวคิดในการจัดทำ 3. จุดมุ่งหมาย เฉพาะเจาะจง วัดและสังเกตได้

49 4. ตัวแปร (ถ้ามี) 5. สมมุติฐาน (ถ้ามี) 6. ขอบเขตในการศึกษาค้นคว้า 7. นิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นที่เข้าใจตรงกัน ถูกต้องตามหลักวิชาการ

50 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นเอกสารที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลหรือคำอธิบายเกี่ยวกับ เรื่องที่จัดทำโครงงาน

51 บทที่ 3 วิธีการศึกษาค้นคว้า
บทที่ 3 วิธีการศึกษาค้นคว้า อธิบายวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียด ทุกขั้นตอน ควรเขียนอธิบายเป็นข้อ ๆ อาจใช้วิธีวาดภาพ แสดงขั้นตอนการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล มีภาพถ่ายประกอบ

52 บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า
บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า การจัดกระทำข้อมูล

53 บทที่ 5. การสรุปและอภิปรายผล

54 อย่างสัมพันธ์กับทฤษฎีในบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อภิปรายผล การทดลอง อย่างสัมพันธ์กับทฤษฎีในบทที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง อภิปรายผลการทดลองทุกตอน

55 ควรเขียนสรุปเป็นข้อ ๆ เขียนสรุปจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือ การทดลองทุกตอน
ควรเขียนสรุปเป็นข้อ ๆ เขียนสรุปจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือ การทดลองทุกตอน

56 เขียนเป็นข้อ ๆ ให้ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง
ประโยชน์ เขียนเป็นข้อ ๆ ให้ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง

57 น่าจะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งใดได้อีกบ้าง
ข้อเสนอแนะ น่าจะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งใดได้อีกบ้าง วิธีปรับปรุงโครงงานให้ดีขึ้น ส่วนที่เรายังไม่ได้ศึกษา

58 ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนนำ ส่วนท้าย การจัดแผงโครงงาน 120 cm 60 cm

59 ประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงาน
การปัญหาเฉาะหน้า การตอบคำถาม การเขียน ฝึกทักษะ เกิดประสบการณ์ การพูด การอ่าน ประโยชน์ที่ได้จากการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ ภาคภูมิใจ ภาษาไทย การบูรการ จากขวัญกำลังใจ ศิลป เสียสละ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ สามัคคี ยอมรับความสามารถ

60 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การสอนกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google