งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดกาญจนบุรี. ยินดีต้อนรับ นายแพทย์นรา นาควัฒนานุกูลและคณะตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขต 6,7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดกาญจนบุรี. ยินดีต้อนรับ นายแพทย์นรา นาควัฒนานุกูลและคณะตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขต 6,7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ นายแพทย์นรา นาควัฒนานุกูลและคณะตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขต 6,7

2 จังหวัดกาญจนบุรี

3 แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก

4 ข้อมูลทั่วไป

5 แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี
อ.สังขละบุรี อ.ทองผาภูมิ อ.หนองปรือ อ.ศรีสวัสดิ์ อ.เลาขวัญ อ.บ่อพลอย อ.ห้วยกระเจา อ.ไทรโยค อ.พนมทวน อ.เมืองกาญจนบุรี อ.ท่ามะกา อ.ท่าม่วง อ.ด่านมะขามเตี้ย

6 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 19, ตารางกิโลเมตร หรือ 12,176,967 ไร่ ห่างจากกรุงเทพฯ 129 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับ สุพรรณบุรี อุทัยธานี ตาก และประเทศเมียนม่าร์ ทิศใต้ ติดต่อกับ ราชบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศเมียนม่าร์

7 ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งเป็น 3 เขต ดังนี้
แบ่งเป็น 3 เขต ดังนี้ 1. เขตภูเขาและที่สูง ได้แก่ อำเภอศรีสวัสดิ์ ทองผาภูมิ สังขละบุรี ไทรโยค เมืองกาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 2. เขตที่ราบลูกฟูก ได้แก่ อำเภอบ่อพลอย เลาขวัญ และบางส่วนของ อำเภอพนมทวน 3. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ได้แก่ บางส่วนของอำเภอเมือง พนมทวน ท่าม่วง ท่ามะกา

8 เขตการปกครอง การปกครองส่วนภูมิภาค
แบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 98 ตำบล หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น อบต. 94 แห่ง เทศบาล 27 แห่ง

9 เขตการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี จำแนกเป็นรายอำเภอ
เขตการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี จำแนกเป็นรายอำเภอ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. จำนวนบ้าน 1. เมืองกาญจนบุรี 13 101 4 11 58,645 2. ท่ามะกา 17 153 6 15 38,711 3. ท่าม่วง 120 34,000 4. ทองผาภูมิ 7 45 1 22,507 5. บ่อพลอย 80 2 16,556 6. ไทรโยค 57 16,495 7. เลาขวัญ 90 15,981 8. พนมทวน 8 103 14,587 9. สังขละบุรี 3 20 11,577 10. ด่านมะขามเตี้ย 41 9,685 11. ห้วยกระเจา 73 9,324 12. หนองปรือ 43 9,225 13. ศรีสวัสดิ์ 33 8,165 รวมทั้งจังหวัด 98 959 27 94 265,458

10 สภาพสังคมและประชากร มีประชากรทั้งหมด 831,803 คน เป็นเพศชายร้อยละ 50.40
มีประชากรทั้งหมด 831,803 คน เป็นเพศชายร้อยละ เพศหญิงร้อยละ

11 อำเภอ ชาย หญิง รวม 1. เมืองกาญจนบุรี 2. ท่ามะกา 3. ท่าม่วง
จำนวนประชากรจังหวัดกาญจนบุรี จำแนกชาย-หญิง รายอำเภอ อำเภอ ชาย หญิง รวม 1. เมืองกาญจนบุรี 80,849 75,503 156,352 2. ท่ามะกา 65,219 68,645 133,864 3. ท่าม่วง 50,864 53,717 104,581 4. ทองผาภูมิ 32,725 28,918 61,642 5. บ่อพลอย 27,726 27,701 55,427 6. ไทรโยค 27,588 23,122 53,710 7. เลาขวัญ 27,524 27,970 55,494 8. พนมทวน 26,285 27,342 53,627 9. สังขละบุรี 21,185 18,225 39,410 10. ด่านมะขามเตี้ย 16,368 16,153 32,521 11. ห้วยกระเจา 15,863 16,429 32,292 12. หนองปรือ 14,833 14,591 29,424 13. ศรีสวัสดิ์ 12,208 11,251 23,459 419,237 412,567 831,803

12

13 ข้อมูลทรัพยากร

14 จำนวนและอัตราส่วนต่อประชากรของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเภทบุคลากร ตามGIS มีจริง จำนวน สัดส่วน ร้อยละ แพทย์ 204 1:4,077 108 1:7,701 52.94 ทันตแพทย์ 125 1:6,654 42 1:19,804 33.60 เภสัชกร 115 1:7,233 60 1:13,863 52.17 พยาบาล 1,221 1:681 1,102 1:754 90.25

15 จำนวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จำแนกรายอำเภอ
จำนวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จำแนกรายอำเภอ อำเภอ โรงพยาบาล สถานีอนามัย/สสช. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม แห่ง เตียง 1. เมืองกาญจนบุรี 1 420 150 22 2. ไทรโยค 2 60 - 12 3. บ่อพลอย 10 4. ศรีสวัสดิ์ 40 8 5. ท่ามะกา 240 15 6. ท่าม่วง 90 14 7. ทองผาภูมิ 13 8. สังขละบุรี 30 6/1 9. พนมทวน 9 10. เลาขวัญ 11. ด่านมะขามเตี้ย 7 12. หนองปรือ 13. ห้วยกระเจา 6 รวม 1,180 142/1

16 สถานพยาบาลสาธารณสุขกระจายตามพื้นที่
ในจังหวัดกาญจนบุรี

17 ข้อมูลสถานะสุขภาพ

18 อัตราการเกิดมีชีพ การตาย และเพิ่มตามธรรมชาติ (การเกิดมีชีพ การตาย อัตราต่อ 1,000 ประชากร / การเพิ่มตามธรรมชาติอัตราต่อ 100 ประชากร)

19 สาเหตุการตายที่สำคัญ 10 ลำดับแรก ปี 2550 เปรียบเทียบกับ ปี 2549และ 2548 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร)
อัตราต่อแสนประชากร สาเหตุการตาย แหล่งข้อมูล : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

20 สาเหตุการตายที่สำคัญ 10 ลำดับแรก ปี 2550 เปรียบเทียบกับ ปี 2549และ 2548 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร)
อัตราต่อแสนประชากร สาเหตุการตาย แหล่งข้อมูล : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

21 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 ลำดับ ปี 2550 เปรียบเทียบกับ ปี 2549และ 2548 (อัตราต่อ 1,000 ประชากร)
อัตราต่อพันประชากร สาเหตุการป่วย แหล่งข้อมูล : รง.504 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

22 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 ลำดับ ปี 2550 เปรียบเทียบกับ ปี 2549และ 2548 (อัตราต่อ 1,000 ประชากร)
อัตราต่อพันประชากร สาเหตุการป่วย แหล่งข้อมูล : รง.504 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

23 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 ลำดับ ปี 2550 เปรียบเทียบกับ ปี 2549และ 2548 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร)
อัตราต่อแสนประชากร สาเหตุการป่วย แหล่งข้อมูล : รง.505 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

24 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 ลำดับ ปี 2550 เปรียบเทียบกับ ปี 2549และ 2548 (อัตราต่อ 100,000 ประชากร)
อัตราต่อแสนประชากร สาเหตุการป่วย แหล่งข้อมูล : รง.505 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

25 อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี พ. ศ
อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี พ.ศ (อัตราต่อ 100,000 ประชากร) อัตราต่อแสนประชากร โรค แหล่งข้อมูล : รง.506 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

26 อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี พ. ศ
อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี พ.ศ (อัตราต่อ 100,000 ประชากร) อัตราต่อแสนประชากร โรค แหล่งข้อมูล : รง.506 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

27 สรุปผลการดำเนินงาน ตามแบบตรวจราชการกรณีปกติ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2550)

28 0101 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม ตามเป้าหมายที่กำหนด
0101 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม ตามเป้าหมายที่กำหนด เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 100.00 37.50 1. ฟันเทียมพระราชทาน 1,453,520 PP. เขต

29 0102 ร้อยละของครัวเรือนใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มี คุณภาพ(ปริมาณไอโอดีน > 30 ppm)
เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85.00 91.77 88.18 1. โครงการดำเนินงานตามกิจกรรมในพื้นที่ 2. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ ฯ 66,735 งบ PP.

30 (อยู่ในโครงการสายใยรัก)
0103 เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปที่ได้รับการเจาะเลือด เพื่อตรวจ TSH และมีค่าผิดปกติไม่เกินร้อยละ 20 เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ไม่เกิน ร้อยละ 20.00 8.75 9.28 1. โครงการป้องกันและควบคุมการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ PP. เขต (อยู่ในโครงการสายใยรัก)

31 0104 ร้อยละของผู้ที่มีอายุ 10 – 24 ปี เป็นสมาชิก To Be Number One ร้อยละของอำเภอที่มีชมรม To Be Number One และดำเนินงาน ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ตามเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 75.00 73.97 82.01 1. โครงการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและพัฒนาเครือข่ายแบบยั่งยืน 2.โครงการมหกรรมชมรม To Be Number One 3.พัฒนาเครือข่ายผู้รับผิดชอบงาน 227,100 PP. 300,000 ศตส.จ. ร้อยละ 90.00 23.07 100.00

32 0301 ร้อยละของสถานบริการสุขภาพคู่สัญญามีการพัฒนา ระบบบริการประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามเกณฑ์ที่กำหนด
Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 80.00 - 66.67 1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2. โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น - M&E ,300 - สปสช ,000 - PP ,300 - สปสช. 100,000

33 ไม่เกิน6.3ต่อแสน ประชากร เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ1
0401 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ไม่เกิน6.3ต่อแสน ประชากร 6.24 1.68 1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม 2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย 3.โครงการพัฒนาบุคคลากรสาธารณสุข 167,700 PP. จว. 90,000 สป. ก สธ. PP. ตำบล เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ1 - -2.51

34 0403 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนที่มีสิ่งอำนวยความ สะดวกสำหรับผู้พิการขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 69.23 76.92 1. ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของผู้พิการในโรงพยาบาลชุมชน - เงินบำรุง -เงินบริจาค

35 0404 จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาล พอเพียงในเขตและจังหวัด
0404 จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาล พอเพียงในเขตและจังหวัด เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ รพท.ผ่านเกณฑ์ กลุ่ม สธ.ละ1แห่ง (เกณฑ์เปลี่ยน) 2 - มีการนิเทศ ติดตามปีละ 2 ครั้ง - รพช.ผ่านเกณฑ์ จังหวัดละ 1แห่ง 8

36 0405 จำนวนโรงพยาบาลที่ ดำเนินงานจิตอาสาตาม แนวทางการส่งเสริมงานจิตอาสา ฯ
เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของรพ. 93.33 100.00 1.โครงการดำเนินงานโครงการจิตอาสาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 2.โครงการประกวดผลการดำเนินงานจิตอาสาในโรงพยาบาล 30,000 PP

37 (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)
0501 ร้อยละของชมรมสร้างสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ มัธยมศึกษาในเขตเมืองและหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองดำเนินกิจกรรมวัดรอบเอว ปีละ 2 ครั้ง เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 80.00 100.00 - (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) 1. โครงการรณรงค์วัดรอบเอว งบ สป.

38 0502 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการจัดการด้านสุขภาพ
เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 60.00 84.19 - (ดำเนินการในเดือนมิถุนายน) 1. พัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 39,000 PP.

39 0503 ร้อยละของเทศบาลและอบต
0503 ร้อยละของเทศบาลและอบต.ผ่านเกณฑ์ด้าน กระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ เทศบาล ร้อยละ76.00 80.88 80.00 1.พัฒนางานเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ สู่สังคมอยู่เย็น เป็นสุข 15,000 PP. อบต. ร้อยละ 5.00 18.68

40 0504 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์กระบวนการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ
Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 92.00 ของรพ. 100.00 -การพัฒนาร่วมกับกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ (HA) 101,700 PP.

41 0505 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ เขตพท.การศึกษา ละ 1 รร. (ตัวชี้วัดใหม่) อยู่ระหว่างดำเนินงาน 1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2. โครงการแก้ไขปัญหาอนามัยเจริญพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่น จังหวัดกาญจนบุรี 3. โครงการคัดกรองโรคธาลัส ซีเมียในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด กาญจนบุรี 961,800 PP จังหวัด

42 0506 ร้อยละของตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรม สุขภาพร่วมกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง
เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 90.00 100.00 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 872,805 PP. เขต

43 0601 ร้อยละของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในแต่ละเขตพื้นที่มีการพัฒนาคุณภาพยกระดับขึ้น 1 ขั้น
เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 50.00 (ของข้อกำหนด 122 ข้อ) 1 (เกณฑ์เปลี่ยน) 26.70 1. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขโรงพยาบาล จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2551 38,280 ศูนย์วิทย์ ฯ

44 0602 ร้อยละของโรงพยาบาลที่งาน/หน่วยบริการของกลุ่ม การพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการ พยาบาลระดับ 3 ขึ้นไป เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 50.00 - (ตัวชี้วัดใหม่) 100.00 1. โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 120,000 PP.จังหวัด

45 ผลการดำเนินงานการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน คุณภาพการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ 3 ใน 5 คะแนน 1 คะแนน 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2551 81,200 สป. 3,873,500 สปสช. - (ตัวชี้วัดใหม่) รอผู้นิเทศประเมิน

46 ลดลงร้อยละ 20จากมัธยฐาน 5 ปี(58.67)
0701 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ลดลงร้อยละ 20จากมัธยฐาน 5 ปี(58.67) 105.48 25.34 1. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก -1,910,000 PP. - 200,000 งบ สป. ไม่เกินร้อยละ 0.13 0.34 0.00

47 0703 อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค ( TB treatment Success rate)
เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ มากกว่าร้อยละ 85.00 78.33 80.58 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันวัณโรคจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2551 2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในพื้นที่ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2551 40,000 สป. -400,000 PP.จังหวัด

48 0704 ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขที่ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT)มีการสอบสวนโรคตามนโยบายและปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ตามที่กำหนด เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 70.00 100.00 1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวน-เคลื่อนที่เร็ว(SRRT)ระดับอำเภอและตำบล ปี 2551 2. โครงการพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ปี 2551 60,000 สป. -400,000 PP.เขต

49 0705 ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการและผู้ป่วย เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์
เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70.00 - (ตัวชี้วัดใหม่) 81.63 1. โครงการเฝ้าระวังโรคเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2551 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะ กรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2551 3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2551 สป.=102,100 สป.=360,000 570,820 PP. เขต

50 0706 หญิงคลอดที่ติดเชื้อ เอชไอวี ได้รับยาต้าน ไวรัสเอดส์ขณะตั้งครรภ์
0706 หญิงคลอดที่ติดเชื้อ เอชไอวี ได้รับยาต้าน ไวรัสเอดส์ขณะตั้งครรภ์ เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 98.00 91.55 87.50 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2551 -PP.

51 0707 เด็กอายุ 18 – 24 เดือนที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวีได้รับการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี
เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 80.00 74.19 100.00 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2551 -PP.

52 0801 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับ การตรวจคัดกรองความดันโลหิตและ เบาหวานตามมาตรฐาน
เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ความดัน ร้อยละ 65 81.61 20.06 1. โครงการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง -200,000 สป. เบาหวาน 80.33 12.31

53 0802 ร้อยละของการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค อัมพฤกษ์ อัมพาต ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 70.00 32.69 92.00 1. โครงการป้องกันควบคุม โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตโรค อัมพฤกษ์ อัมพาต 100,000 PP.จังหวัด

54 0803 ร้อยละของสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไปผ่านการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 75.00 68.84 43.20 1. โครงการเฝ้าระวังป้องกัน สตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม -

55 0805 ร้อยละของสตรีอายุ 35,40,45,50,55และ60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap smear
เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 60.00 43.94 3.06 1.โครงการป้องกันควบคุม โรคมะเร็งปากมดลูก 860,000 PP.จังหวัด

56 0806 ร้อยละของสตรีอายุ 35,40,45,50,55และ60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap smearและมีผลผิดปกติ (Epithelial Cell Abnominality)ได้รับการส่งต่อตามแนวทางที่กำหนด เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 100.00 1. โครงการป้องกันควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก ร่วมกับ 0805

57 0901 ร้อยละของร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 70.00 72.50 71.83 1. โครงการประกวดสุดยอดร้าน อาหาร“หนึ่งอำเภอ หนึ่งร้าน” จ.กาญจนบุรี ปี 2551 2. โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายสมาชิกชมรมผู้ประกอบ การร้านอาหารจ. กาญจนบุรี ปี 51 - 52,600 สป. 30,000 กรมอนามัย

58 0902 ร้อยละของสถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
0902 ร้อยละของสถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 100.00 1. โครงการกำกับดูแลสถาน ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาน และกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 3. แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ 380,500 สป. 76,000

59 0903 ร้อยละของร้านจำหน่ายอาหารสดที่ผ่านการ รับรองอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อน 6 ชนิด (ได้รับป้ายทอง)
เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 85.00 94.90 89.66 1. โครงการอาหารปลอดภัย 2. ร่วมกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ดำเนินงานอาหารปลอดภัย 104,190 สป.

60 ไม่มีมารดาเสียชีวิตจากการคลอด
0904 – 0905 ร้อยละของมารดาและทารกที่เสียชีวิตตามเกณฑ์ ได้รับการตรวจความถูกต้องของข้อมูลและดำเนินการแก้ไขสาเหตุ โดย MCH Board ของจังหวัด เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ มารดา ร้อยละ 100.00 ไม่มีมารดาเสียชีวิตจากการคลอด 1. โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 4,158,735 PP. เขต ทารก

61 0906 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง
0906 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ จังหวัดละ 2 แห่ง - (ตัวชี้วัดใหม่) อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. โครงการโรงพยาบาลสายใย รักแห่งครอบครัว 4,158,735 PP.เขต

62 0907 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและท้องถิ่นมี คุณภาพได้มาตรฐาน
0907 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนและท้องถิ่นมี คุณภาพได้มาตรฐาน เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ยาสมุนไพร 95 % 1 - 1.โครงการวิสาหกิจชุมชนสมบูรณ์แบบปี 2551 163,300 อย. อาหาร % 24 10 ตัวอย่าง รอผลตรวจ ฯ เครื่องสำอาง85% วัตถุอันตรายที่ใช้ ในบ้าน %

63 1001 : ร้อยละของประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพได้รับบริการ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 15.00 6.90 2.50 1. โครงการพัฒนาบุคลากร 2. โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐ 52,500 งบ สป. 107,032 PP.จังหวัด

64 1002 : ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรไทยใน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ รพท.ร้อยละ 3 - (ตัวชี้วัดใหม่) 0.16 1. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการ 256,520 กรมการแพทย์แผนไทย รพช./สอ.ร้อยละ5 1.59

65 1101 : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ ได้รับการจำหน่ายแบบครบเกณฑ์กำหนด
Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 75.00 79.60 88.90 1. โครงการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัคร ใจแบบบูรณาการของวัดวังผาแดง ต.นาสวน อ. ศรีสวัสดิ์ 2. โครงการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดเชิงรุก ชุมชนเตาปูน อ.เมือง 3. โครงการอบรมการบำบัดแบบเมตริกโปรแกรม 4. โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลยาเสพติดผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เนต 200,000 สป. 100,000

66 1102 จังหวัดมีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายควบคุม การบริโภคยาสูบตามเกณฑ์มาตรฐาน
Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 60.00 (ได้ 12 คะแนนขึ้นไป) 95.00 80.00 1.งานควบคุมการบริโภคยาสูบ -

67 1103 ร้อยละการกระจายวัตถุออกฤทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 90.00 100.00 - ตรวจอนุญาตสถานพยาบาลที่ขออนุญาต ใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท - ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2550 - สุ่มตรวจการจัดทำรายงานของ สถานพยาบาลที่ขออนุญาตใช้วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท 141,000 สป.

68 1202 : ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด
เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของมูลค่าการ จัดซื้อยาทั้งจังหวัด 39.26 23.48 - จัดหาเวชภัณฑ์ยา ร่วมกันระดับจังหวัด - สป.

69 1203 : ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมของ รพศ. /รพท
1203 : ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมของ รพศ./รพท : ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมของ รพช. เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ รพท.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 8.00 5.22 13.37 -ติดตามการจัดซื้อ ยาของโรงพยาบาล ในจังหวัดกาญจนบุรี - รพช.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 35.00 16.67 6.25

70 1205 : ร้อยละของหน่วยรับตรวจ (สสจ. รพท. รพช
1205 : ร้อยละของหน่วยรับตรวจ (สสจ. รพท. รพช.) ได้รับ การตรวจสอบภายในปีละ1 ครั้ง/1 หน่วยรับตรวจ เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 100.00 68.75 6.25 1.โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารภายใต้ หลักธรรมภิบาล -

71 1206 : ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย
1206 : ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ไตรมาส 1 = 22.5 % 99.95 3.33 -

72 เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ30 ของอำเภอ
1207 : การจัดตั้งชมรมจริยธรรมหรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมและจริยธรรม : การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ฯ ระหว่างหน่วยงาน/ชมรมจริยธรรมในระดับจังหวัด เกณฑ์ Baseline ผลงาน โครงการ งบประมาณ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ30 ของอำเภอ 61.53 -พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม - อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี 7 ครั้ง 4 ครั้ง

73 รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 55 ตัวชี้วัด - ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ 30 ตัวชี้วัด
30 ตัวชี้วัด - ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 16 ตัวชี้วัด - ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่จังหวัดกาญจนบุรีไม่ใช่พื้น ที่ดำเนินการ 2 ตัวชี้วัด - ตัวชี้วัดที่รอการนิเทศ - ตัวชี้วัดที่รอผลการตรวจวิเคราะห์ 1 ตัวชี้วัด รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 55 ตัวชี้วัด

74 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดกาญจนบุรี. ยินดีต้อนรับ นายแพทย์นรา นาควัฒนานุกูลและคณะตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขต 6,7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google