งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการเงินรับ-จ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU –FMIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการเงินรับ-จ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU –FMIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการเงินรับ-จ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU –FMIS
Developer By Soft Square Group

2 สมาชิกกลุ่ม นาย ศิวโรจน์ พันธุ 483020573-5
นาย ศิวโรจน์  พันธุ นาย อภิวัฒน์  โล่ห์วนิชชัย นาย เฉลิมพล เชิดชู นาย ณัฐพล   รัชตะวิโรจน์ นส. พนิตตา   โพธิ์พรม

3 ขอบเขตของงาน Interface System Front Office Back Office System
กลุ่มงานวางแผนและบริหารงบประมาณ ระบบการจัดการด้านการศึกษา ระบบวางแผนงบประมาณ ระบบวางแผนงานและโครงการ ระบบติดตามและประเมินผล การใช้งบประมาณ ระบบติดตามและประเมินผล งาน/โครงการ ระบบบริการงานวิจัย กลุ่มงานบัญชีและการเงิน Interface System กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัสดุ ระบบลูกหนี้ ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง ระบบบริการด้าน วิชาการ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบเจ้าหนี้ ระบบเงินเดือน และค่าตอบแทน ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบงานรับ/จ่ายเงืน ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ ศิลปะวัฒนธรรม กลุ่มบัญชีเพื่อการบริหาร ระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม

4 หน้าโปรแกรม

5 Logon To System

6 Navigator Menu

7 Toolbar of Input Screen

8 Toolbar of Output Screen

9 DFD

10 โครงสร้างระบบ การกำหนดแฟ้มข้อมูลหลัก การบันทึกรายการประจำวัน
การสั่งพิมพ์รายงาน การโอนข้อมูลบันทึกเข้าระบบบัญชี

11 กำหนดแฟ้มข้อมูลหลัก กำหนดข้อมูลธนาคาร กำหนดเลขที่บัญชีธนาคาร
กำหนดประเภทรับเงิน กำหนดประเภทจ่ายเงิน กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ กำหนดรายการเคลื่อนไหว 11

12 ฐานข้อมูลธนาคาร

13 ฟอร์มรับข้อมูลธนาคาร

14 กำหนดสาขาธนาคาร

15 กำหนดเลขที่บัญชีธนาคาร

16 กำหนดประเภทรับเงิน

17 กำหนดประเภทจ่ายเงิน

18 กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ

19 กำหนดรายการเคลื่อนไหว

20 การบันทึกรายการประจำวัน
บันทึกรายงานรับเงิน บันทึกรายงานจ่ายเงิน รายการเช็ค ยกเลิกเอกสาร

21 บันทึกรายการรับเงิน

22 บันทึกรายการจ่ายเงิน

23 รายการเช็ค

24 ยกเลิกเอกสาร

25 การสั่งพิมพ์รายงาน รายงานรับเงิน รายงานจ่ายเงิน รายงานอื่นๆ เอกสาร

26 รายงานรับเงิน

27 รายงานจ่ายเงิน

28 ตัวอย่างรายงานจ่ายเงิน

29 รายงานอื่นๆ

30 เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จสั่งจ่าย พิมพ์เช็ค

31 ใบเสร็จรับเงิน

32 ใบเสร็จสั่งจ่าย

33 พิมพ์เช็ค

34 การโอนข้อมูลบันทึกเข้าระบบบัญชี
โอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทส่วนกลาง โอนข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภทหน่วยงาน

35 โอนข้อมูลบันทึกไประบบบัญชีแยกประเภทส่วนกลาง

36 โอนข้อมูลบันทึกไประบบบัญชีแยกประเภทหน่วยงาน

37 Thank You.


ดาวน์โหลด ppt ระบบการเงินรับ-จ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU –FMIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google