งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UTCC ERP SAP Solution Roadmap University of Thai Chamber of Commerce

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UTCC ERP SAP Solution Roadmap University of Thai Chamber of Commerce"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UTCC ERP SAP Solution Roadmap University of Thai Chamber of Commerce

2 SAP for Higher Education & Research Profile
SAP has the most complete and integrated solution offering for Higher Education & Research Institutions University Business Scenarios Select Customers Total Customers Student Lifecycle Management Recruitment and Admissions, Student Information Management, Academic Advising 80+ Research Management Research Proposal Development, Research Project Execution 20+ Financial Excellence Enterprise Management, Financials, Controlling 400+ Best People and Talent Human Resource Management 200+ Strategic IT SAP NetWeaver Platform Showing SAP Commitment to HER and UTCC © SAP 2008 / Page 2

3 UTCC ERP Project ERP. Project

4 SAP Solutions for Higher Education & Research
SAP for HER Analytics Insight Into the Educational Enterprise Phase III Phase II Differentiation and Business Innovation for top line growth Teaching and Learning Student Lifecycle Management Research Grants Management Environmental Health & Safety Product Lifecycle Management (PLM) xRPM Administration Customer Relationship Management (CRM) Supplier Relationship Management (SRM) Plant Maintenance Human Capital Management (HCM) Phase I Bottom line – reduce cost Top line – increase sales Productivity and Efficiency for bottom line growth Enterprise Resource Management Build the Foundation for Transaction Processing Financials & Budgeting, Asset Mgmt, Procurement & Inventory Enterprise Data Management Build the Foundation for Integration and Collaboration © SAP 2008 / Page 4

5 UTCC ERP SAP Solution Roadmap for UTCC
6 months 12 months SAP ERP SAP Campus Management SAP CRM SAP CRM – Student Recruitment Campaign Setup Correspondence Report With SAP CM and ERP Integration SAP Campus Management SLCM Student Accounting SAP ERP Financials & Budgeting Procurement & Inventory SAP Business Objects © SAP 2009 / Page 5

6 UTCC ERP Application components Phase I
Financial Accounting (GL, AP, AR, Fix Asset) Controlling (ระบบบัญชีบริหาร) Fund Management (ระบบงบประมาณ) Procurement and Inventory Management (ระบบจัดซื้อและระบบสินค้าคงคลัง) 6

7 ภาพรวมการทำงาน ERP Phase I ของมหาวิทยาลัย
7

8 e-Portfolio

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Thank You

18 ระบบงบประมาณ ระบบบัญชี 3 มิติ 1
ภาพการวางแผนและงบประมาณในระบบงานงบประมาณ 2 ข้อมูลหลักระบบงบประมาณ 3 การวางแผนงบประมาณ 4 การจัดทำงบประมาณ, โอนงบประมาณ,เพิ่ม-ลด, กันเงิน 5 การยกยอดรายการคงค้าง 6 การยกยอดงบประมาณคงเหลือ 7 รายงานงบประมาณ Budget Structure Commitment Item Fund Center Fund Functional Area

19 การจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมงบประมาณ
1 ข้อมูลหลักผู้ขาย (Vendor Master) และรายการสินค้า (Material Master) 2 การสร้างใบขอซื้อขอจ้าง 3 การอนุมัติใบขอซื้อขอจ้าง 4 การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 5 การอนุมัติใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 6 การบันทึกรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ จากการจัดซื้อ 7 การบันทึกใบกำกับสินค้า 8 รายงานในระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง

20 ระบบงานพัสดุ 1 การรับพัสดุจากการบริจาค 2 การเบิกจ่ายวัสดุ 3
การโอนพัสดุระหว่างหน่วยงาน 4 การประมวลผล MRP 5 การตรวจนับสต็อก 6 รายงานระบบงานพัสดุ

21 ระบบการเงินจ่าย ข้อมูลหลัก 1 การสร้างแบบขอสร้างผู้ขายในระบบ GFMIS
การบันทึกรายการตั้งหนี้โดยไม่ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง (ใบขอเบิก) 2 การเบิกเงิน (ค่าใช้จ่ายต่างๆ) 3 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน) 4 การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร การทำจ่าย 5 พิมพ์ใบขออนุมัติจ่าย 6 การจ่ายชำระหนี้เงินแผ่นดิน (GFMIS Interface) 7 การจ่ายชำระหนี้แบบปกติ 8 การพิมพ์เช็ค 9 การพิมพ์ใบสำคัญจ่าย

22 ระบบการเงินรับ 1 ข้อมูลหลักลูกหนี้ 2 การบันทึกตั้งหนี้ลูกหนี้ 3
การรับเงินงบประมาณแผ่นดิน 4 การส่งคืนเงินงบประมาณแผ่นดิน 5 การรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย (มีการตั้งหนี้ลูกหนี้) 6 การรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย (เงินเบ็ดเตล็ด) 7 รายงานระบบการเงินรับ 8 การเชื่อมต่อกับระบบทะเบียนนักศึกษา

23 ระบบบริหารสินทรัพย์ 1 ข้อมูลหลักสินทรัพย์ 2
การบันทึกรับครุภัณฑ์จากการบริจาค 3 การโอนย้ายครุภัณฑ์ระหว่างหน่วยงาน 4 การจำหน่ายครุภัณฑ์ 5 การ Run โปรแกรมคำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคา 6 สินทรัพย์ระหว่างทาง/ก่อสร้าง 7 รายงานระบบบริหารสินทรัพย์

24 ระบบบัญชีแยกประเภท 1 การบันทึกรายการปรับปรุง 2
การบันทึกรายการบัญชีโดยใช้ตัวแบบการกำหนดบัญชี 3 การบันทึกรายการรายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและรายได้รับล่วงหน้า 4 การบันทึกรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ 5 การกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 6 รายงานในระบบบัญชีแยกประเภท

25 ระบบบัญชีต้นทุน (บัญชีบริหาร)
1 ข้อมูลหลัก 2 วงรอบการปันส่วน (เกณฑ์การปันส่วน) 3 การบันทึกเลขหลักทางสถิติ (ค่าถ่วงน้ำหนัก) 4 การปันส่วนต้นทุน 5 รายงานต้นทุน

26 UTCC ERP Phase II & III - SLCM - CRM


ดาวน์โหลด ppt UTCC ERP SAP Solution Roadmap University of Thai Chamber of Commerce

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google