งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาเศรษฐกิจ การผลิตและการตลาดไหมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาเศรษฐกิจ การผลิตและการตลาดไหมไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาเศรษฐกิจ การผลิตและการตลาดไหมไทย
ส่วนวิจัยเศรษฐกิจธัญพืชและพืชไร่นา สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 15 สิงหาคม 2557

2

3 ความสำคัญการศึกษา เป็นสินค้าที่สร้างรายได้จากการส่งออก
ล้านบาท ที่มา : กรมศุลกากร

4 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และผลผลิตเส้นไหมมีแนวโน้มลดลง
ตัน GR = -4.51 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

5 เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยการดูแล เวลา แรงงาน ปัจจัยการผลิต และประสบการณ์

6 สภาพทั่วไปของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

7 วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนของเกษตรกรในการเลี้ยงไหม 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำอาชีพเลี้ยงไหม

8 ขอบเขตการศึกษาวิจัย เกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศในเชิงอุตสาหกรรม ได้แก่ น่าน แพร่ กำแพงเพชร นครราชสีมา ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ เลย อุทัยธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น มุกดาหาร สกลนคร พิษณุโลก กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปี 2556 (มค.-ธค. 56)

9 วงจรการผลิตไหมอุตสาหกรรม
บริษัท จุดกระจาย เกษตรกร รังไหม จุดรับซื้อ ไหมวัยอ่อน เกษตรกรรับไหมวัยอ่อน เลี้ยง

10 วิธีการศึกษาวิจัย การรวบรวมข้อมูล
- ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสำรวจโดยใช้จำนวนตัวอย่างเกษตรกร 132 ราย - ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากวารสาร เอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ จากหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา

11 วิธีการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ - วิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และรายได้สุทธิ - วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำอาชีพเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม

12 1. ต้นทุนและผลตอบแทน รายการ หนาว (พ.ย.-ก.พ.) ร้อน (มี.ค.-พ.ค.) ฝน
(มิ.ย.-ต.ค.) ต้นทุนรวม 1. ต้นทุนรวม (บาท/กล่อง) 5,817.91 4,838.44 4,745.82 5,563.84 2. ปริมาณผลผลิต (กก./กล่อง) 48.85 46.98 55.86 50.56 3. ราคารังไหม (บาท/กก.) 185.24 176.91 177.11 179.67 4. ผลตอบแทน (บาท/กล่อง) 9,048.93 8,311.07 9,893.63 9,084.54 5. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/กล่อง) 3,231.02 3,472.63 5,147.81 3,520.70

13 รายการ รวม หนาว ร้อน ฝน ต้นทุนผันแปร (บาท/กล่อง) 1. ค่าแรงงาน 1,583.89 1,920.98 1,437.44 1,393.27 -แรงงานเลี้ยง-เก็บรัง 1,448.29 1,759.07 1,315.72 1,270.08 -แรงงานเตรียมโรงเรือน 101.11 122.23 90.22 90.89 - อื่นๆ 34.49 39.68 31.50 32.30 2. ค่าวัสดุ 3,531.74 3,682.09 3,239.85 3ม083.95 -ใบหม่อน 1,972.32 2,238.13 1,915.39 1,763.45 -พันธุ์ไหม 990 -สารเคมีโรยไหมและวัสดุต่างๆ 269.05 312.67 243.37 251.11 300.36 141.29 91.09 79.39

14 2.ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำอาชีพเลี้ยงไหม
ที่มา : จากการสำรวจ

15 ปัญหา ด้านการขยายขนาดการผลิตไหม เนื่องจาก 2 ปัจจัยการผลิต คือ
แหล่งน้ำที่ใช้ปลูกหม่อน 2. แรงงาน

16 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาเศรษฐกิจ การผลิตและการตลาดไหมไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google