งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์การบริหาร มหาวิทยาลัย ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารมหาวิทยาลัย โครงสร้าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รูปแบบการบริหารและขอบเขต อำนาจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์การบริหาร มหาวิทยาลัย ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารมหาวิทยาลัย โครงสร้าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รูปแบบการบริหารและขอบเขต อำนาจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์การบริหาร มหาวิทยาลัย ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐

2 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารมหาวิทยาลัย โครงสร้าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รูปแบบการบริหารและขอบเขต อำนาจ สภามหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากร การเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน หลักสูตรและการจัดการศึกษา ความร่วมมือและความสัมพันธ์กับ ภายนอก ยุทธศาสตร์และการพัฒนา

3 งานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัย การประชุม การประชุม ลงนามหนังสือ ลงนามหนังสือ แก้ปัญหารายวัน แก้ปัญหารายวัน งานพิธีการและกิจกรรม มหาวิทยาลัย งานพิธีการและกิจกรรม มหาวิทยาลัย การพบปะ การพบปะ

4 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของ มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร โครงสร้างและกรอบกติกา การทำงาน โครงสร้างและกรอบกติกา การทำงาน วัฒนธรรมองค์การและ บรรยากาศแวดล้อม วัฒนธรรมองค์การและ บรรยากาศแวดล้อม ทรัพยากรสนับสนุน ทรัพยากรสนับสนุน ขอบเขตอำนาจและการ ยอมรับ ขอบเขตอำนาจและการ ยอมรับ แผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์

5 สิ่งที่ผู้บริหารควรรู้ กฎระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติเป็นทั้งเกราะ ป้องกันและอุปสรรค วัฒนธรรม พฤติกรรมบุคคลและกลุ่มมีผล ต่อการบริหาร การบริหารที่ง่ายคือการปล่อยให้เป็นไป อย่างเคย หากต้องการทำงานและเกิดผลงานต้อง เผชิญปัญหา อาวุธสำคัญของการบริหารคือการควบคุม ข่าวสารข้อมูล การแจกจ่ายเป็นเรื่องง่ายแต่อาจส่งผล สะท้อนที่ไม่พึงปรารถนา การยึดหลักการทำให้ไม่เกิดการเลือก ปฏิบัติหรือการไม่คงเส้นคงวา การเล่นพวกจะได้แต่พวกแต่ไม่มีเพื่อน

6 ทักษะของผู้บริหาร ฟัง จับประเด็น สรุป แก้ปัญหา ตัดสินใจ สังเกตคนบริหารเชิงยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์มนุษย์สัมพันธ์ติดตามกฎระเบียบ

7 ลำดับปัญหาการ บริหาร คน ( ต่อต้าน / ไม่ร่วมมือ / ไม่ทำงาน / ปล่อยข่าว / เชื่อง่าย / ไม่คิดริเริ่ม / ชาชิน / เห็นแก่ตัว / แสวงประโยชน์ / พูดมาก / เชื่อ ง่าย ) ระเบียบขั้นตอน ( มากมาย / หยุมหยิม / ซ้ำซ้อน ) บุคลากรขาดความเข้าใจ ขาดความคิด ริเริ่ม ทำแบบเดิม ไม่อุทิศตน รูปแบบการทำงาน ( ประชุม )

8 สิ่งที่ท้าทาย  การแข่งขัน  การเปลี่ยนแปลง ( การค้าเสรี วิทยาการ เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ )  ความต้องการและความคาดหวัง ของผู้เกี่ยวข้อง  การกดดันและเงื่อนไขจาก ภายนอก  วัฒนธรรมในองค์การ

9 การบริหารเชิง ยุทธศาสตร์  กำหนดพันธกิจของ มหาวิทยาลัย  กำหนดเอกลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย  กำหนดเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุ  กำหนดยุทธศาสตร์  จัดสรรทรัพยากร และวางตัว บุคคล  กำหนดตัวชี้วัด และระบบ ติดตามประเมินผล

10 บทเรียนจาก ประสบการณ์ ต้องยึดกฎระเบียบข้อบังคับในการ ปฏิบัติงาน แก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับที่แก้ได้ ยึดหลักการ รักษาคำพูด ไม่บิด หลักการเข้าหาคน รับฟังทุกฝ่ายและพิสูจน์ข้อเท็จจริง คนส่วนใหญ่พูดจากมุมมองของตัวเอง ไม่พูดนอกเรื่อง กระชับ ตรงประเด็น มี คำอธิบาย ตัดสินใจและรับผิดชอบ กระจายอำนาจ เปลี่ยนแปลงให้ทันกระแสโลก

11 ข้อแนะนำ พูดให้น้อย พูดแต่ข้อเท็จจริง เป็นหลัก สัญญาให้น้อย แต่ทำตามที่ สัญญา ฟังให้มาก ดึงคนเข้ามามีส่วน ร่วม เป็นธรรม ยึดหลักการ ตรงไปตรงมา ไม่เล่นพวก มุ่งทำงานให้เกิดผลต่อ ส่วนรวม อย่าเปลี่ยนบุคลิกภาพหลัก

12 ข้อเขียนจากบุคลากร ผู้บริหารในยุคที่... จะไปสู่การเปลี่ยนแปลง จำเป็นอย่างยิ่งต้องเป็นผู้ทำงานเป็น ทำงานจริง และต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรเกิด ความเข้าใจ ยอมรับ มั่นใจ และจูงใจให้บุคลากร พัฒนาตนให้พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าใน ทิศทางเดียวกัน ซึ่งการสื่อสารนั้นต้องชัดเจน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติจนสร้างความ เชื่อมั่นให้แก่บุคลากรว่า การเปลี่ยนแปลงจะนำ องค์กรไปสู่องค์กรที่ดีกว่าเดิม เพราะสำหรับ บุคลากรแล้วย่อมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ คงไม่ มีผู้ใดจะปฏิเสธนโยบายที่เป็นไปได้ และนำพา องค์กรให้เจริญก้าวหน้า เพราะนั่นหมายถึงชีวิต และครอบครัวเขาอยู่รอดและมีอนาคตที่สดใส ด้วย ปัจจุบันหางยังกระดิกเพราะยังคิดว่ามีหัว อยู่ เมื่อใดที่หางรู้สึกว่าหัวตายแล้ว เมื่อนั้นหาง คงหยุดกระดิก

13 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์การบริหาร มหาวิทยาลัย ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารมหาวิทยาลัย โครงสร้าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รูปแบบการบริหารและขอบเขต อำนาจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google