งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ด้านสาธารณสุข (Mega Project) โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ด้านสาธารณสุข (Mega Project) โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ด้านสาธารณสุข (Mega Project) โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ด้านสาธารณสุข (Mega Project)

2 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตามโครงการลงทุน ขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข (Mega Project) โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตามโครงการลงทุน ขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข (Mega Project) งบประมาณ ทั้งสิ้น 3,616.194 ล้านบาท เดิม ศูนย์โรคมะเร็ง ศูนย์โรคหัวใจและ หลอดเลือด ศูนย์อุบัติเหตุ - ครุภัณฑ์ - ค่าตอบแ ทน - สิ่งก่อสร้ าง - พัฒนา บุคลากร

3 งบประมาณ ทั้งสิ้น 136 ล้านบาท เดิม พัฒนาบุคลากรต่างประเทศ โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตามโครงการลงทุน ขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข (Mega Project) โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตามโครงการลงทุน ขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข (Mega Project)

4 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตามโครงการลงทุน ขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข (Mega Project) โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตามโครงการลงทุน ขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข (Mega Project) งบประมาณ ทั้งสิ้น 9,199 ล้านบาท โครงการบูรณาการบริการผู้สูงอายุ จากปฐมภูมิสู่ตติยภูมิ พ. ศ. 2552-2555 เดิม

5 ใหม่ ดำเนินการจัดทำ งบประมาณโครงการ Mega Project ให้ ครอบคลุมศูนย์ความ เป็นเลิศ (Centers of Excellence ) 22 ด้าน โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตามโครงการลงทุน ขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข (Mega Project) โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตามโครงการลงทุน ขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข (Mega Project)

6 เตรียมความพร้อม สำหรับการของบประมาณ จากโครงการ / กองทุนต่างๆ ประโ ยชน์

7 ขั้นตอน การ ดำเนินงา น * กำหนดแบบฟอร์มและ จัดตั้งคณะกรรมการ * แจ้งเวียนให้หน่วยงานดำเนินการ * “ 1 เดือน ” ประชุมคณะกรรมการ และหน่วยงานร่วมพิจารณา รายละเอียดงบประมาณของ COE ด้านต่างๆ * หน่วยงานปรับแก้และ ส่งให้กองแผนงานรวบรวม


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ด้านสาธารณสุข (Mega Project) โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google