งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม เตรียมความพร้อมการเสนอโครงร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม เตรียมความพร้อมการเสนอโครงร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม เตรียมความพร้อมการเสนอโครงร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555
ต่อ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ คณะที่ 1-5 วันที่ 17 พฤศจิกายน เวลา น ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 อาคารข้างศาลากลางจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

4 ระเบียบวาระที่ 3 เพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เพื่อทราบ

5 ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา

6 4.1 โครงร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมพิจารณา โดยเรียงตามประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ จำนวน 19โครงการ งบประมาณ 300,000,000 บาท (Project Brief) โดยพิจารณาโครงร่างแผนฯ ใน 4 ประเด็น คือ 1. เป็นโครงการที่ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัด 2. ความจำเป็นของโครงการ 3. ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ 4. ความคุ้มค่า ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการกรุณาชี้แจงรายละเอียดภายในกรอบประเด็นดังกล่าว

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน งบประมาณ 40,300,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท (ต่อ) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี การผลิตสมัยใหม่ งบประมาณ 13,700,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท (ต่อ) 3. โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารแปรรูปให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 6,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

10 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท (ต่อ) 4. โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย งบประมาณ 20,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

11 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท (ต่อ) 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาย่านการค้าสินค้าอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ 10,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

12 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท (ต่อ) 6. โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการสินค้าคงคลังและการขนส่ง งบประมาณ 15,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

13 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท (ต่อ) 7. โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต งบประมาณ 10,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

14 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท (ต่อ) 8. โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 7,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

15 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท (ต่อ) 9. โครงการประเมินผลอาหารปลอดภัยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 5,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

16 - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากประวัติศาสตร์ และฐานความรู้ของแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 90,000,000 บาท 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 20,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

17 - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากประวัติศาสตร์ และฐานความรู้ของแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 90,000,000 บาท (ต่อ) 2. โครงการท่องเที่ยวเมืองอารยธรรมวีรชนปกป้องแผ่นดิน งบประมาณ 15,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

18 - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากประวัติศาสตร์ และฐานความรู้ของแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 90,000,000 บาท (ต่อ) 3. โครงการนมัสการไหว้พระศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคล (ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา) งบประมาณ 7,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

19 - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากประวัติศาสตร์ และฐานความรู้ของแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 90,000,000 บาท (ต่อ) 4. โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงรุก งบประมาณ 15,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

20 - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากประวัติศาสตร์ และฐานความรู้ของแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 90,000,000 บาท (ต่อ) 5. โครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติ งบประมาณ 28,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

21 - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากประวัติศาสตร์ และฐานความรู้ของแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 90,000,000 บาท (ต่อ) 6. โครงการส่งเสริมที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ งบประมาณ 5,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

22 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 83,000,000 บาท 1. โครงการจัดหา/พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ งบประมาณ 43,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

23 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 83,000,000 บาท 2. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการป้องกันและลดผลกระทบภัยพิบัติจากน้ำ งบประมาณ 5,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

24 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 83,000,000 บาท (ต่อ) 3. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลัก งบประมาณ 15,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

25 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 83,000,000 บาท (ต่อ) 4. โครงการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำในแม่น้ำสายหลัก งบประมาณ 20,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

26 4.2 การเตรียมรายละเอียดข้อมูลโครงการตามแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (แบบ กจ.2) แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

27 4. 3 การแบ่งความรับผิดชอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ. ศ
4.3 การแบ่งความรับผิดชอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ และการเตรียมการเขียนโครงการที่ ได้รับการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 225,188,100 บาท การจัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการ การจัดทำโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัด

28 ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การประชุม เตรียมความพร้อมการเสนอโครงร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google