งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารและพัฒนาบุคลากร HR /HRD

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารและพัฒนาบุคลากร HR /HRD"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารและพัฒนาบุคลากร HR /HRD
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

2 การบริหารและพัฒนาบุคลากร HR /HRD โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
Human resource management Human resource development HR /HRD โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

3 การบริหารและพัฒนาบุคลากร เป้าหมาย ให้คนเพียงพอ/อัตรากำลัง ให้คนเหมาะสม/เก่ง ให้คนดี มีความสุข

4 เพียงพอ – จำนวนคนสอดคล้องกับภาระงาน
รู้ได้อย่างไรว่าเพียงพอ สิ่งที่ต้องเตรียม -แผนการวิเคราะห์อัตรากำลัง/ภาระงาน -แผนอัตรากำลังระยะสั้นระยะยาว -แผนอัตรากำลังสำรองฉุกเฉิน เช่น ผู้ป่วยเยอะ เจ้าหน้าที่ป่วย ฯลฯ การวิเคราะห์อัตรากำลัง การวิเคราะห์ภาระงาน องค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความสุข สรรหา คัดเลือก เกลี่ยอัตรากำลัง

5 เก่ง – มีสมรรถนะ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ต้องเตรียม -Job description -Job Specification / ข้อกำหนดคุณสมบัติ ผลการประเมินCompetency -แผนพัฒนารายบุคคล/หน่วยงาน -บันทึกการพัฒนารายบุคคล/หน่วยงาน -การประเมินผลหลังการพัฒนาบุคลากร -ความรู้ที่เกี่ยวกับสมรรถนะที่ต้องมี -ความรู้ที่เชื่อมโยงกับคุณภาพงาน/ตัวชี้วัด **น้องใหม่-ความรู้/การเตรียมน้อง **ผู้ที่ยังไม่มี Competency ไม่ผ่านทำอย่างไร (วางแผนพัฒนา/ดูแลระหว่างยังไม่พัฒนา) รู้ได้อย่างไรว่ามีสมรรถนะ ทำงานได้มีประสิทธิภาพ การประเมิน Competency อัตราความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน วิธีพัฒนา สอนหน้างาน จัดอบรมภายใย ส่งอบรมภายนอก ทำ KM แลกเปลี่ยน องค์กรแห่งการเรียนรู้

6 รู้ได้อย่างไรว่ามีจริยธรรม
ดี – มีจริยธรรม การเตรียม แนวทาง/ผลการปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ แนวทาง/ผลการปฏิบัติด้านสิทธิผู้ป่วย การแก้ไขด้านพฤติกรรมบริการ ด้านจรรยาบรรณ ด้านสิทธิผู้ป่วย/ผล ผลการประเมิน Competency รู้ได้อย่างไรว่ามีจริยธรรม แนวทางปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ แนวทางปฏิบัติด้านสิทธิผู้ป่วย อัตราการร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ จรรยาบรรณ สิทธิผู้ป่วย การประเมิน Competency ด้านจริยธรรม ลานเสวนา/สุนทรียสนทนา เส้นทางสีเลือง บุญเดือนเกิด ปฏิบัติธรรม เวทีคนดี คนเก่ง คนกล้า SHA การทบทวน Case หรือกรณี องค์กรแห่งการเรียนรู้- องค์กรจริยธรรม

7 องค์กรแห่งการเรียนรู้-
มีสุข – มีความสุขกาย/สุขใจ การเตรียม -ผลการตรวจสุขภาพ -แนวทางการดูแล และ ผลการดูแล สุขภาพของเจ้าหน้าที่รายบุคคล/รายกลุ่ม (สุขภาพดี/เสี่ยง/ป่วย ) -ผลการประเมินความสุข/บรรยากาศ การดำเนินการด้านความสุข ผลการดำเนินการ รู้ได้อย่างไรว่ามีความสุข ผลการตรวจสุขภาพ ผลการประเมินบรรยากาศ/ ความสุขในการทำงาน แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพ แนวทางการดำเนินงานด้านความสุข กิจกรรมที่โรงพยาบาลดำเนินการ P For P งานกีฬาสี ร้านค้าสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ งานปีใหม่ งานเกษียณ ไปเที่ยวเวียดนาม แจกเสื้อ ที่พักอาศัย สนับสนุนการใช้ศักยภาพ การเข้าร่วมประชุมอบรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรแห่งการเรียนรู้- องค์กรแห่งความสุข

8 การบริการที่ดี *การมุ่งผลสัมฤทธิ์ **ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การร่วมแรงร่วมใจ จริยธรรม กำหนดสมรรถนะ ระดับโรงพยาบาล 5 ตัว ระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย/วิชาชีพ ระดับหน้างาน/หน่วยงาน แพทย์ พยาบาล เภสัชกรฯลฯ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายโภชนาการ พยาบาลสูติ ฝ่ายบริหาร –งานยานพาหนะ ฝ่ายโภชนาการ - งานโภชนบำบัด

9 สิ่งที่ต้องเตรียมเอกสาร/การตอบ 1. Job Description 2
สิ่งที่ต้องเตรียมเอกสาร/การตอบ 1. Job Description 2.Job Specification 3.ผลการวิเคราะห์ภาระงาน/อัตรากำลัง 4.แผนอัตรากำลัง /แนวทางการจัดอัตรากำลังสำรอง 5.รายการสมรรถนะของแต่ละงาน 6.แบบประเมิน/ผลการประเมินรายบุคคล/หน่วยงาน 7.แผนพัฒนาบุคลากรระดับบุคคล/หน่วยงาน 8.ผลการพัฒนาบุคลากรระดับบุคคล/หน่วยงาน 9.แบบบันทึกการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล/หน่วยงาน 10 คู่มือการปฐมนิเทศน้องใหม่ 11.แนวทางการดูแลผู้ที่สมรรถนะไม่ผ่าน 11 ทบทวนกิจกรรม/ผล โรงพยาบาล/หน่วยงานที่ทำให้เราเก่ง ดี มีความสุข 12. ทบทวนการพัฒนาบุคลากรที่เราทำที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด/ปัญหา 13.ทบทวนการวางแผนบุคลากรทั้งจำนวน/การพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์/พันธกิจโรงพยาบาล

10 การมองภาพรวม Systemic Approach
มิติด้านคุณภาพอื่นๆ HRD RM IC ทิศทางองค์กรหรือ เป้าหมายที่เกี่ยวกับผู้ป่วย การเข้าถึงบริการ การยอมรับของผู้ป่วย ความเหมาะสม สมรรถนะ ความต่อเนื่อง ความเพียงพอ ความปลอดภัย ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย บูรณาการกับระบบงานอื่นๆ (ระบบงาน/กระบวนการ/ทีมต่างๆ) ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ สาเหตุที่แท้จริง ปัจจัยด้านองค์กร ทรัพยากรบุคคล สิ่งแวดล้อม เครื่องมืออุปกรณ์ การออกแบบกระบวนการ ระบบงาน การบริหารความเสี่ยง การให้ความรู้ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร โรค/ภาวะ/หัตถการ ผลกระทบ ต่อผู้ป่วย ต่อองค์กร ต่อวิชาชีพ ต่อชุมชน สังเกต สัมภาษณ์ เวชเบียน รายงาน การออกแบบระบบ และการพัฒนา PDSA

11 ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับประเมินนะคะ
สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารและพัฒนาบุคลากร HR /HRD

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google