งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Competency Phatthalung Provincial Center for Skill Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Competency Phatthalung Provincial Center for Skill Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Competency Phatthalung Provincial Center for Skill Development

2 ที่มาและความหมาย Competency ?
Job description – Competency ? ลักษณะของ Competency ? Competency ในการจัดทำมาตรฐาน ? แนวคิดการกำหนด Competency ? ผลที่ได้จากการจัดทำ Competency ?

3 ที่มาและความหมาย Competency ?

4 ที่มาและความหมาย Competency ?
เป็นแนวคิดการวิจัยของ David McClellan จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ศึกษาว่าการศึกษาที่ดีเด่นของบุคคลไม่ได้เป็นปัจจัยที่ชี้ว่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่เสมอไป หากต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะอื่นๆ เช่น ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามารถในการสื่อสาร เป็นต้น

5 ความหมายตามพจนานุกรม
ที่มาและความหมาย Competency ? ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง ความสามารถ หรือ สมรรถนะ ความหมายโดยทั่วไป หมายถึง ความรู้,ความสามารถ,ทักษะ, คุณลักษณะ หรือศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคคล ที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของบุคคล เพื่อให้มุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้

6 Job description – Competency ?

7 Job description Job description – Competency ?
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่ง,ชื่อตำแหน่ง 2. หน้าที่ ความรับผิดชอบของงาน 3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ดำรงตำแหน่ง

8 Competency ส่วนที่4ของJD
Job description – Competency ? Competency ส่วนที่4ของJD 1 4 บอกถึง คุณลักษณะสมรรถนะของบุคคลที่จำเป็นต้องมี ในการปฎิบัติงาน JD 2 3

9 ลักษณะของ Competency ?

10 ลักษณะของ Competency? คุณลักษณะสมรรถนะของบุคคล คุณลักษณะที่สังเกตได้
โดยมีส่วนที่เห็นได้ง่าย คือส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ำ คือ ความรู้ (Knowledge) และทักษะต่าง ๆ ที่บุคคลมีอยู่ (Skill) ซึ่งเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ง่าย

11 ลักษณะของ Competency? คุณลักษณะสมรรถนะของบุคคล
คุณลักษณะที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ส่วนที่มองเห็นได้ยากอยู่ใต้ผิวน้ำ ได้แก่ บทบาททางสังคม, ภาพลักษณ์ของตน, คุณลักษณะ, และแรงขับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อการพัฒนา

12 ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ พฤติกรรม
ลักษณะของ Competency? ความรู้ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา การค้นคว้า หรือ สะสมประสบการณ์ ความสามารถเชิงปฏิบัติการที่เกิดจาก การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เกิดจากนำความรู้และทักษะมารวมกัน ผลจากสมรรถนะ ทักษะ สมรรถนะ พฤติกรรม

13 Competency ในการจัดทำมาตรฐาน?

14 Competency ในการจัดทำมาตรฐาน?
เป็นการใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานในการประเมินคุณภาพ และจัดระดับฝีมือแรงงาน ตลอดจนกำหนดอัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับระดับฝีมือ

15 แนวคิดการกำหนด Competency ?

16 กระบวนการศึกษาวิเคราะห์งาน
แนวคิดการกำหนด Competency ? กระบวนการศึกษาวิเคราะห์งาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงาน พฤติกรรมปฏิบัติงานที่นำไปสู่ความสำเร็จ

17 แบบสำรวจการวิเคราะห์ Competency
วิเคราะห์หน้าหลักที่ปฏิบัติ วิเคราะห์กิจกรรมย่อยในแต่ละหน้าที่หลัก พิจารณาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม ระบุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม กำหนดองค์ประกอบความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ส่วนบุคคล

18 แนวคิดการกำหนด Competency ?
Core Competency Functional Competency

19 แนวคิดการกำหนด Competency ?
Core Competency คือ สมรรถนะหลัก (คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม) ของทุกคน ในหน่วยงานจะต้องมี แต่จะมีมากหรือน้อยเพียงใดนั้นจะพิจารณาจากตำแหน่งงานของแต่ละบุคคล

20 แนวคิดการกำหนด Competency ?
ตัวอย่าง Core Competency

21 คือ สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน(สายอาชีพ) ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
แนวคิดการกำหนด Competency ? Functional Competency คือ สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน(สายอาชีพ) ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

22 แนวคิดการกำหนด Competency ?
ตัวอย่าง Functional Competency

23 ผลที่ได้จากการจัดทำ Competency?

24 ผลที่ได้จากการจัดทำ Competency ?
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลอย่าง เช่น ISO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมได้ตรงเป้าหมายมากที่สุด มีเกณฑ์มาตรฐานในการวัดขีดความสามารถของพนักงาน มีแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนให้พนักงาน

25 ผลที่ได้จากการจัดทำ Competency ?
ประโยชน์ต่อพนักงาน ทำให้ทราบว่าควรจะพัฒนาความสามารถในด้านใด ทักษะเพิ่มมากขึ้นเสริมให้มีโอกาสในการจ้างงานเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเลื่อนตำแหน่ง หรือเจริญในหน้าที่การงาน ได้รับค่าตอบแทนตามความสามารถ

26 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Competency Phatthalung Provincial Center for Skill Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google