งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน มกราคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน มกราคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน มกราคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด

2 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม เกณฑ์ต่ำกว่า 5% เสียชีวิต 122 ราย IPD 3,321 ราย

3 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน มกราคม 2557 1. Bacterial pneumonia 13 ราย 2. COPD 8 ราย 3. CHF 6 ราย 4. CKD,state 55 ราย 5. AMI4 ราย

4 1.2 อัตรามารดาเสียชีวิต เกณฑ์< 18:100,000การเกิดมีชีพทั้งหมด เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด 256 ราย

5 1.4 อัตราตายที่ห้องฉุกเฉิน เสียชีวิต 14 ราย ER 5,098 ราย

6 5 อันดับการตายที่ห้อง ER มกราคม 2557 1.หัวใจล้มเหลว 12 ราย 2.อุบัติเหตุทั่วไป 2 ราย ตายทั้งหมด 14 ราย

7 2.1 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน เกณฑ์ < 0.5 % Re-Admitted 36 ราย Admitted เดือนที่แล้ว 3,104 ราย

8 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ward จำนวน PCT- อายุรกรรม 33 ราย - อายุรกรรมหญิง 26 ราย (1.CKD 5 ราย 2.CHF 4 ราย 3.SLE 2 ราย 4.Thalasseamias 2 ราย 5.CA breast 2 ราย 6.AMI 2 ราย 7.SVT 1 ราย 8.Pleural effusion 1 ราย 9.Wound infection 1 ราย 10.TB lymphadenopathy 1 ราย 11.Septic shock 1 ราย 12.Stroke 1 ราย 13. HBV 1 ราย 14.Hypoglycemia 1 ราย 15.AA 1 ราย ) - อายุรกรรมชาย 2 4 ราย (1.ESRD 2. Septic shock 3.Diarrhea 4. COPD ) - อายุรกรรมชาย 1 2 ราย (1.CHF 1 ราย 2. Scerlosis 1 ราย ) - พิเศษชั้น 6 1 ราย คือ ESRD

9 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ward จำนวน PCT- ศัลยกรรม 2 ราย PCT- สูติกรรม 1 ราย - ศัลยกรรมชาย 1 ราย คือ CA colon -AE 1 ราย คือ UGIB - พิเศษสูติกรรม 1 ราย คือ Infection of obstetric surgical wound

10 2.3 อัตราผ่าตัดซ้ำ เกณฑ์ 0% ผ่าตัดทั้งหมด 1,037 ราย ผ่าตัดซ้ำ 0 ราย

11 4.2 อัตราการติดเชื้อVAP เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

12 อัตราการติดเชื้อ VAP เกณฑ์ <10% ต.ค. 56 (ครั้ง) พ.ย. 56 (ครั้ง) ธ.ค. 56 (ครั้ง) ม.ค. 57 (ครั้ง) ก.พ. 57 (ครั้ง) มี.ค. 57 (ครั้ง) เม.ย. 57 (ครั้ง) พ.ค. 57 (ครั้ง) มิ.ย. 57 (ครั้ง ) ก.ค. 57 (ครั้ง) ส.ค. 57 (ครั้ง) ก.ย. 57 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 2255 14 ICU อายุรกรรม 2144 11 ICU ศัลยกรรม 111 3 ICU เด็ก 5131 10 อายุรกรรมชาย 2 123 ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง 11 อายุรกรรมหญิง 213 อายุรกรรมชาย 1 11 ศัลยกรรม AE 11 เด็กเล็ก รวม (ครั้ง) 11615 47 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม 7.524.7411.079.93 ข้อมูลการติดเชื้อ VAP ปีงบประมาณ 2557

13 เกณฑ์ < 5 : 1,000วันคาสายสวน 4.3 อัตราการติดเชื้อ CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)

14 4.4 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด SSI (01,02) Sit Specific Infection (สะอาด,กึ่งปนเปื้อน) เกณฑ์ < 4.5 %

15 4.5 อัตราการเลื่อนหลุดของ Tube เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

16 อัตราการเลื่อน หลุด เกณฑ์ <10% ต.ค. 56 (ครั้ง) พ.ย. 56 (ครั้ง) ธ.ค. 56 (ครั้ง) ม.ค. 57 (ครั้ง) ก.พ. 57 (ครั้ง) มี.ค. 57 (ครั้ง) เม.ย. 57 (ครั้ง) พ.ค. 57 (ครั้ง) มิ.ย. 57 (ครั้ง) ก.ค. 57 (ครั้ง) ส.ค. 57 (ครั้ง) ก.ย. 57 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่ง วิกฤต 10758 30 ICU อายุรกรรม 112 4 ICU ศัลยกรรม 233 8 ICU เด็ก 142 7 รวม (ครั้ง) 1214121149 อัตราการเลื่อน หลุดรวม 8.2011.078.8610.7 3 ข้อมูลการเลื่อนหลุดของ Tube ปีงบประมาณ 2557

17 3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio) เกณฑ์ ≥1% ณ ก.ย. 56 Quick Ratio 1.18

18 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เกณฑ์ ≥1.5% ณ ก.ย.56 Current Ratio 1.27

19 3.3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ ( Cash Ratio) เกณฑ์ ≥0.8% ณ ก.ย.56 Cash Ratio 0.75

20 5.6 อัตราการครองเตียง เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 80%

21 5.10.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา ผู้ป่วยนอก(Prescribing error) เกณฑ์ <15 ครั้ง/1000ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 12,480 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการสั่งยา 115 ครั้ง

22 5.10.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยนอก (Dispensing error) เกณฑ์ < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 12,480 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการจ่ายยา 16 ครั้ง

23 5.11.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน (Prescribing error) เกณฑ์ < 35 ครั้ง/1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 15,196 วัน คลาดเคลื่อนการสั่งยา 307 ครั้ง

24 5.11.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยใน (Dispensing error) เกณฑ์ < 3 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 15,196 วัน คลาดเคลื่อนการจ่ายยาผิด 14 ครั้ง

25 5.11.3 จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา เกณฑ์ < 1 ครั้ง : 1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 15,196 วัน คลาดเคลื่อนการบริหารยา 8 ครั้ง

26 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน มกราคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google