งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ : เรื่อง : วิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ (๑) ครูผู้สอน...นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติในประเทศไทย ครูธีระพล เข่งวา

3 วิกฤตการณ์เกี่ยวกับที่ดิน และทรัพยากรดิน
3 วิกฤตการณ์เกี่ยวกับที่ดิน และทรัพยากรดิน วิกฤตการณ์เกี่ยวกับที่ดินของไทย ครูธีระพล เข่งวา

4 1. ความจำกัดของจำนวนที่ดิน
4 1. ความจำกัดของจำนวนที่ดิน ครูธีระพล เข่งวา

5 2. การเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดิน
5 2. การเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดิน ครูธีระพล เข่งวา

6 3. การพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนและ สาธารณูปโภค
6 3. การพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนและ สาธารณูปโภค ครูธีระพล เข่งวา

7 เป็นครอบครัวที่ไม่มีที่ดินเป็น กรรมสิทธิ์
7 4. การถือครองที่ดิน ประชาชนอีก 800,000 คน เป็น เป็นครอบครัวที่ไม่มีที่ดินเป็น กรรมสิทธิ์ ครูธีระพล เข่งวา

8 5. ความขัดแย้งระหว่าง รัฐกับประชาชน 6. ความขัดแย้งระหว่าง
8 5. ความขัดแย้งระหว่าง รัฐกับประชาชน 6. ความขัดแย้งระหว่าง ผู้ถือครองที่ดิน ครูธีระพล เข่งวา

9 9 7. การเกิดภัยธรรมชาติ ครูธีระพล เข่งวา

10 10 8. แผ่นดินทรุดตัว ครูธีระพล เข่งวา

11 วิกฤตการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรดิน มีดังนี้
11 วิกฤตการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรดิน มีดังนี้ ครูธีระพล เข่งวา

12 1. ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์
12 1. ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ประเทศไทยมีที่ดินที่ไม่เหมาะสม ในการทำการเกษตรถึง 58.9 ล้านไร่ ดินทรายจัด อยู่ 7.1 ล้านไร่ ดินลูกรังจัด อยู่ 51.3 ล้านไร่ ครูธีระพล เข่งวา

13 ประเทศไทยมีพื้นที่ดินเป็น...
13 2. ดิน กรด ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ประเทศไทยมีพื้นที่ดินเป็น... ดินกรด ล้านไร่ (44.00 %) ดินเปรี้ยว ล้านไร่ ( %) ดินเค็ม ล้านไร่ ( %) ครูธีระพล เข่งวา

14 กราฟแสดง ดินกรด ดินเปรี้ยว ดินเค็ม
14 กราฟแสดง ดินกรด ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ครูธีระพล เข่งวา

15 15 ครูธีระพล เข่งวา

16 3. ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย
16 3. ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย ประเทศไทยมีที่ดินที่ถูกชะล้าง พังทลายประมาณ ล้านไร่ หรือร้อยละ ของพื้นที่ ครูธีระพล เข่งวา

17 17 ครูธีระพล เข่งวา

18 18 การพังทลายของดิน แรงดึงดูดของโลก ครูธีระพล เข่งวา

19 19 การพังทลายของดิน แรงฝน ครูธีระพล เข่งวา

20 20 การพังทลายของดิน แรงลม ครูธีระพล เข่งวา

21 คลื่นตามชายตลิ่งหรือชายทะเล
21 การพังทลายของดิน คลื่นตามชายตลิ่งหรือชายทะเล ครูธีระพล เข่งวา

22 22 การพังทลายของดิน กระแสน้ำ ครูธีระพล เข่งวา

23 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
23 การพังทลายของดิน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ครูธีระพล เข่งวา

24 เป็นปัญหารุนแรงมากขึ้น เกิดจากใครเป็นผู้กระทำ ?
24 การพังทลายของดิน เป็นปัญหารุนแรงมากขึ้น เกิดจากใครเป็นผู้กระทำ ? ครูธีระพล เข่งวา

25 25 การพังทลายของดิน การตัดไม้ทำลายป่า ครูธีระพล เข่งวา

26 26 การพังทลายของดิน การเผาป่า ครูธีระพล เข่งวา

27 27 การพังทลายของดิน การไถปรับดินให้เรียบเพื่อการเกษตร ครูธีระพล เข่งวา

28 28 การพังทลายของดิน การทำเหมืองแร่ ครูธีระพล เข่งวา

29 4. ดินที่ทำการเพาะปลูกมานาน ประเทศไทยมีถึง 208.3 ล้านไร่
29 4. ดินที่ทำการเพาะปลูกมานาน ประเทศไทยมีถึง ล้านไร่ ครูธีระพล เข่งวา

30 5. ดินที่มีสารพิษและวัตถุที่ไม่ย่อย สลาย
30 5. ดินที่มีสารพิษและวัตถุที่ไม่ย่อย สลาย ครูธีระพล เข่งวา

31 31 ครูธีระพล เข่งวา

32 32 ครูธีระพล เข่งวา

33 ชมสารคดีเรื่อง...สายลมและกระแสน้ำ
33 วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย ชมสารคดีเรื่อง...สายลมและกระแสน้ำ ขอขอบคุณสำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ครูธีระพล เข่งวา

34 34 คำถามชวนคิด 1. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับที่ดินในประเทศ ไทยเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุสำคัญ อะไรบ้าง มีแนวทางแก้ไขอย่างไร ครูธีระพล เข่งวา

35 35 คำถามชวนคิด 2. วิกฤตการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรดิน ในประเทศมีอะไรบ้าง และมีวิธีการ แก้ไขอย่างไร ครูธีระพล เข่งวา

36 พบกันใหม่ ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน
36 พบกันใหม่ เรื่อง : วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรในประเทศไทย ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน ครูธีระพล เข่งวา


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส43102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google