งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์อนามัยที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์อนามัยที่ 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์อนามัยที่ 4
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 30 ก.ย.2557

2 พันธกิจ (Why you Exist ?)
Regional National Health Authority เน้นบทบาทหลัก 5 เรื่อง (1.National Lead , 2.Surveillance 3.Model development , 4.Knowledge & Technology Transfer 5.M&E ) ในด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม System Supporter 3 in 6 building blocks (Technology ,Health workforce Training ,Information)

3 วิสัยทัศน์ (Where you want to go?)
เป็นศูนย์วิชาการที่ Full Function ของการเป็นสถาบัน ในปี 2560 Function ของสถานบันได้แก่ Service Center (โรงพยาบาลและ Revenue center) ควบคู่กับ (Model Development) Research Center คาบเกี่ยวกับ Model Development Information Center Training Center Advocacy Center

4

5

6

7

8

9

10 การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
Function ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง Service รพ. , Revenue Center Information ยผ. สส , สวล ,รพ Research กพว Training Center KM คณะกรรมการฝึกอบรม และบริการสาธิต Advocacy สส ,สวล ,รพ ยผ

11 ประเด็นพัฒนาในปี 2558

12 1.Service Center (รพ.และ Revenue Center)
ทำควบคู่ไปกับ Model Development Center หรือ R&D พัฒนา Quality Management System (QMS) ให้ผ่านการประเมิน HA และ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น Fitness Center มาตรฐาน ,ศูนย์เด็กเล็กมาตรฐาน , พัฒนาบริการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน มีผู้รับบริการที่มากพอที่จะทำให้สามารถใช้ทรัพยากรคุ้มค่า คุ้มทุน ระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืน พัฒนารูปแบบบริการเพื่อถ่ายทอดได้ ในบริบทของสถานบริการของ สป.

13 2.Information Center พัฒนาระบบเพื่อรองรับการเป็น Information Center ของเขต ดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้ ร่วมกับ Advocacy Center ในการเก็บข้อมูลที่นอกเหนือจากระบบรายงาน 31/43 แฟ้ม เช่นจาก Survey / Surveillance ใช้ ICT เพื่อสนับสนุน Center อื่นๆ ได้แก่ Service Center Research Center Advocacy Center Training Center

14 3.Training Center พัฒนาให้ศูนย์ฝึกอบรม เป็นศูนย์อบรมที่เป็นจริง โดยผ่านในรูปของหลักสูตร และเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้แก่ Health Work force ลดการไปเป็นวิทยากรในลักษณะ Freelance เพราะผลงานเป็นของผู้จัด และศูนย์ฝึกอบรมไม่ได้ถูกใช้ให้คุ้มค่า ศูนย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการฝึกอบรมและสาธิตบริการ คณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงาน ทีมทำงาน ศูนย์สาธิตบริการจะต่อยอดไปในเรื่องการฝึกอบรมด้วย เช่น ออกกำลังกายแบบ โยคะ ก็จะสอนโยคะไปด้วย

15 4.Research Center พัฒนาควบคู่ไปกับ Service Center
เน้นที่การจัดการงานวิจัย ไม่ใช่ทำเฉพาะในเรื่องวิจัยเท่านั้น เป็น Center ของ งานวิจัยของเชต กำหนดทิศทางการวิจัยของเขต ใน เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ และ สวล Grant ทุน สนับสนุน Ethic Committee ,Methodology ,Reviewer เก็บกักความรู้ภายในเขต (ทำหน้าที่เป็น Search Engine ว่างานวิจัยของเขตอยู่ที่ไหน) และ เผยแพร่

16 5.Advocacy Center สร้างผู้นิเทศ และออกนิเทศ กับทีมผู้ตรวจราชการแบบมืออาชีพ คือ รู้และประเมินสถานการณ์ได้ขาด /Advocate แบบมี Evidence base (Information & Research Support) มีความสามารถในการโน้มน้าวให้ปฏิบัติตาม วางระบบให้ Center ต่างๆ เพื่อ Advocate ให้กับ Provider ,Purchaser , Regulator อย่างมืออาชีพ ได้แก่ Information center ในด้านสถานการณ์และปัญหา Research Center ในด้านการ Review intervention ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ทั้งในระดับ เขต/ประเทศ / ต่างประเทศ Service Center ในการพัฒนารูปแบบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของเขต Training Center ในการพัฒนา/จัดหา หลักสูตร ที่สอดคล้องกับแผน HRD ของเขต เปลี่ยนระบบการทำงานจาก Activity base เป็น Strategic Base

17

18

19

20 What Next

21 Strategic Plan Comprehensive integrated Long term plan
SWOT analysis มาอย่างดี มีการกำหนดทางเลือก (Generic Strategy) และพิจารณาทางเลือก Stable Retrenchment or Turn around Growth ครอบคลุมทั้งแผน งาน /เงิน/คน และครอบคลุมทั้ง 4 มิติของ BSC ได้แก่ Finance ,Customer ,Internal Process ,Growth and Development อ่านแผนแล้วเห็นทางรอด และถ้า Implement แผนได้อย่างดีแล้ว จะ Guaruntee การอยู่รอดขององค์กรอย่างยั่งยืน

22

23 Challenging Issues in 2558-2560
Strategic Planning Financial planning HRM การผลัดใบในปี 2560 เป็นต้นไป ตั้งแต่ ผู้บริหาร ถึง ระดับหัวหน้างาน จนถึงผู้ปฏิบัติ HRD for Excellence in Service Center Training Center Information Center Research Center Advocacy Center


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์อนามัยที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google