งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนวณภาษีและค่าปรับ สินค้ายาสูบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนวณภาษีและค่าปรับ สินค้ายาสูบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคำนวณภาษีและค่าปรับ สินค้ายาสูบ

2 2

3 3

4 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “ซอง” หมายความรวมตลอดถึง ห่อ กะทอ กระป๋อง กล่อง ขวด หรือสิ่งอื่นใช้บรรจุหรือผูกมัดยาเส้นหรือยาสูบ มาตรา 19 “ห้ามมิให้ผู้ใดมียาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ในครอบครองเกินกว่าห้าร้อยกรัม” นอกจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบฯ 4

5 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509
มาตรา 24 “ห้ามมิให้ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งยาเส้นหรือยาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้” นอกจากยาเส้นที่ทำจากใบยาสูบพันธุ์พื้นเมืองฯ มาตรา 49 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 19 ต้องระวังโทษปรับสิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด” หรือที่ยังขาดอยู่แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาทฯ มาตรา 50 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 24 ต้องระวังโทษปรับสิบห้าเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิด” หรือยังขาดอยู่แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาทฯ

6  การคำนวณภาษีสินค้ายาสูบ
ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุซองละ 20 มวน ราคาซองละ 55 บาท อัตราค่าแสตมป์ยาสูบร้อยละ 87 ค่าแสตมป์ฯต่อซอง (20 มวน) = ราคาที่กรมฯประกาศกำหนด x อัตราค่าแสตมป์ยาสูบ = 55 x 87 100 * ยาสูบ 20 มวน ค่าแสตมป์ซองละ บาท ในกรณียาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุซองหรือภาชนะอื่นมากกว่าหรือน้อยกว่า 20 มวน ให้เพิ่มหรือลดราคาตามส่วนของอัตราที่ได้ประกาศกำหนดไว้ ตัวอย่าง ยาสูบ 14 มวน = ค่าแสตมป์ซองละ 20 มวน x จำนวนยาสูบมากหรือน้อยกว่า 20 มวน ยาสูบซองละ 20 มวน = x 14 20 * ยาสูบ 14 มวน ค่าแสตมป์ซองละ บาท 6

7  การคำนวณค่าปรับสินค้ายาสูบ
1. ค่าปรับฐาน “มียาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบไว้ในครอบครองเกินกว่าห้าร้อยกรัม” ปรับ 10 เท่า (ม.19,49) * ค่าปรับต่อซอง (กรณียาสูบ 20 มวน) = ค่าแสตมป์ต่อซอง x อัตราโทษ = x 10 ค่าปรับซองละ = บาท หรือกรณียาสูบบรรจุซองละ 14 มวน = ค่าแสตมป์ฯต่อซอง x อัตราโทษ = ( ค่าปรับซองละ 20 มวน x ขนาดบรรจุซองละ) ยาสูบซองละ 20 มวน = x 14 20 ค่าปรับซองละ = บาท ของกลาง 145 ซอง ( x 145) = 48, บาท 7

8  การคำนวณค่าปรับสินค้ายาสูบ
2. ค่าปรับฐาน “มีไว้เพื่อขายยาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบ” หรือ “ขายยาสูบที่มิได้ปิด แสตมป์ยาสูบ” ปรับ 15 เท่า (ม.24,50) *ค่าปรับต่อซอง (กรณียาสูบ 20 มวน) = ค่าแสตมป์ต่อซอง x อัตราโทษ = x 15 ค่าปรับซองละ = บาท หรือกรณียาสูบบรรจุซองละ 14 มวน = ค่าแสตมป์ฯต่อซอง x อัตราโทษ = ( ค่าปรับซองละ 20 มวน x ขนาดบรรจุซองละ) ยาสูบซองละ 20 มวน = x 14 20 ค่าปรับซองละ = บาท ของกลาง 145 ซอง ( x 145) = 72, บาท = 72, บาท 8

9

10


ดาวน์โหลด ppt การคำนวณภาษีและค่าปรับ สินค้ายาสูบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google