งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ. ศ
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 1. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับละ 2,000 บาท 2. ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย คิดตามกำลังการผลิตต่อปี ดังต่อไปนี้ ก. ไม่ถึง 10 เมตริกตัน ฉบับละ 500 บาท ข. ตั้งแต่ 10 เมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 เมตริกตัน ฉบับละ 1,000 บาท ค. ตั้งแต่ 50 เมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 เมตริกตัน ฉบับละ 1,500 บาท ง. ตั้งแต่ 100 เมตริกตันขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บาท

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย คิดตามปริมาณการนำเข้าต่อปี ดังต่อไปนี้ ก. ไม่ถึง 10 เมตริกตัน ฉบับละ 500 บาท ข. ตั้งแต่ 10 เมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 เมตริกตัน ฉบับละ 1,000 บาท ค. ตั้งแต่ 50 เมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 เมตริกตัน ฉบับละ 1,500 บาท ง. ตั้งแต่หนึ่ง 100 เมตริกตันขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บาท

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย คิดตามปริมาณส่งออกต่อปี ดังต่อไปนี้ ก. ไม่ถึงสิบเมตริกตัน ฉบับละ 500 บาท ข. ตั้งแต่ 10 เมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 เมตริกตัน ฉบับละ 1,000 บาท ค. ตั้งแต่ 50 เมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 เมตริกตัน ฉบับละ 1,500 บาท ง. ตั้งแต่ 100 เมตริกตันขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บาท

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ก. ไม่ถึง 10 เมตริกตันต่อปี 1. ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา ไม่ถึง 500 ตารางเมตร ฉบับละ 500 บาท 2. ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา ตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร ฉบับละ 1,000 บาท 3. ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2,000 ตารางเมตร ฉบับละ 1,500 บาท 4. ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บาท

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ข. ตั้งแต่ 10 เมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึง 50 เมตริกตันต่อปี 1. ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร ฉบับละ 1,000 บาท 2. ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2,000 ตารางเมตร ฉบับละ 1,500 บาท 3. ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บาท

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ค. ตั้งแต่ห้า 10 เมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึง 100 เมตริกตันต่อปี 1 ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา ไม่ถึง 2,000 ตารางเมตร ฉบับละ 1,500 บาท 2 ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บาท ง. ตั้งแต่ 100 เมตริกตันขึ้นไปต่อปี ฉบับละ 3,000 บาท

9 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
6. ใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย ฉบับละ 300 บาท 7. ใบอนุญาตนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย ฉบับละ 300 บาท 8. ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับละ 1,000 บาท 9. ใบแทนใบอนุญาตตาม (2) (3) (4) และ (5) ฉบับละ 500 บาท 10. ใบแทนใบอนุญาตตาม (6) และ (7) ฉบับละ บาท 11. การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตรายครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม สำหรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

10 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
12. การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับ ค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google