งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์

2

3

4 หน่วยรับข้อมูล

5 หน่วยประมวลผลกลาง หน่วย ประมวลผล กลาง หน่วยควบคุม เข้าถึงข้อมูล คัดแยกคำสั่ง ตีความ เลือกข้อมูล และกำหนดตำแหน่งของคำสั่ง หน่วยคำนวณ และตรรกะ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล

6 หน่วยความจำ หน่วยความจำ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
หน่วยความจำ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หน่วยความจำหลัก จะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลักแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. RAM ทำหน้าที่เก็บชุดคำสั่งและ ข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์กำลังทำงาน 2. ROM เป็นหน่วยความจำที่บันทึกข้อมูลและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ 3. CMOS เป็นความจำที่ใช้เก็บข้อสนเทศที่ใช้เป็นประจำของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำสำรอง หน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ เพื่อให้สามารถนำข้อมูล ชุดคำสั่ง หรือซอฟต์แวร์นั้น ๆ กลับมาใช้ใหม่ในอนาคตได้

7 ผู้ใช้ ผู้ใช้ คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้งาน โต้ตอบ ความคุม และดูแลคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้ 5 ประเภท คือ 1. ผู้ใช้งานตามบ้าน (Home User) 2. ผู้ใช้งานตามสำนักงานขนาดเล็ก (Small Office User) และผู้ใช้ในรูปแบบของ สำนักงานตามบ้าน (Home Office User) 3. ผู้ใช้ที่ต้องการความคล่องตัว (Mobile User) 4. ผู้ใช้งานตามสำนักงานขนาดใหญ่ (Large Business User) 5. ผู้ใช้งานสมรรถนะสูง (Power User)

8 ตารางเปรียบเทียบอวัยวะของมนุษย์กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

9


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google