งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ของการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IS339: การจัดการสารสนเทศเพื่อการบริการ (Information Management for Services)

2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการสารสนเทศในองค์กร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของผู้จัดการสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการวางแผนระบบสารสนเทศ และแผนการจัดการสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและสามารถประยุกต์ความรู้ทางสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

3 เค้าโครงการเรียนการสอน
คาบที่ 1 : แนะนำกระบวนวิชา คาบที่ 2 : ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ คาบที่ 3 : สารสนเทศในองค์กร คาบที่ 4 : องค์การและการจัดการ คาบที่ 5 : การจัดการสารสนเทศ คาบที่ 6 : แนวทางในการจัดการสารสนเทศ คาบที่ 7 : ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ คาบที่ 8 : ระบบสารสนเทศ

4 เค้าโครงการเรียนการสอน
คาบที่ 9 : ระบบสารสนเทศในองค์กร คาบที่ 10 : ระบบสารสนเทศในองค์กร 2 คาบที่ 11 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ คาบที่ 12 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ 2 คาบที่ 13 : สรุปและทบทวน

5 วิธีการเรียน ให้เข้าฟังการบรรยายทุกครั้ง
ให้นักศึกษาอ่านเอกสารประกอบการบรรยายในแต่ละหัวข้อ ให้นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ

6 เกณฑ์การประเมินผล สอบปลายภาค 100 คะแนน
ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ ให้นักศึกษาทำข้อสอบทุกข้อ เกณฑ์การให้คะแนน G = P = 50-79 F = 0-49

7 เอกสารประกอบการศึกษา
เอกสารประกอบการสอนในแต่ละหัวข้อ ตำราทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารองค์การ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หลักการการจัดการจัดการสารสนเทศ รวมทั้งหลักการบริหาร และการจัดการองค์การ การติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ของการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google