งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน
ระวางที่ดิน - ระวางแผนที่หมายถึงแผนที่แสดงตำแหน่งรูปร่างลักษณะและขอบเขตที่ดิน แปลงที่ดินในระวางแผนที่มี 2 ชนิด คือ 1. แปลงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิโฉนด 2. แปลงที่ดินที่มีเอกสาร น.ส. 3 ก

2 ประเภทของระวาง 1. ระวางศูนย์กำเนิด
2. ระวาง UTM (UNIVERSAL TRANSVERS MERCATOR) 3. ระวางรูปถ่ายทางอากาศ ระวางศูนย์กำเนิด และ ระวาง UTM ใช้ในการออกโฉนด ระวางรูปถ่ายทางอากาศใช้ในการออก น.ส. 3 ก

3 หมายถึงเอกสารแสดงกรรมสิทธิในที่ดิน
โฉนดที่ดิน หมายถึงเอกสารแสดงกรรมสิทธิในที่ดิน น.ส. 3 ก หมายถึง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ บนที่ดิน ได้สิทธิครอบครอง ไม่มี กรรมสิทธิในที่ดิน

4 ระวางศูนย์กำเนิด ชื่อระวาง ขอบระวาง = 50 x 50 ซม. เลขที่ดิน หน้าสำรวจ
จำนวนเนื้อที่ดิน มาตราส่วน 1 : 4,000

5 การเรียกชื่อระวาง 1. ระวางศูนย์กำเนิด ใช้ทิศทั้ง 4 ในการเรียกชื่อระวาง
โดยใช้ทิศเหนือและทิศใต้ขึ้นก่อนแล้วตามด้วย ทิศตะวันออกและตะวันตก โดยใช้อักษรย่อดังนี้ ทิศเหนือ ใช้อักษร น ทิศใต้ ใช้อักษร ต ทิศตะวันออก ใช้อักษร อ ทิศตะวันตก ใช้อักษร ฏ เช่น 8 น 4 ต 9 อ 5 ฏ

6 4 3 2 2 น 2 อ 1 4 3 2 1 1 2 3 4 ศูนย์กำเนิด 2 ก.ม. 1 2 3 4

7 มาตราส่วน ระวางศูนย์กำเนิด 1 : 4,000 ระวางขยาย 1 : 2,000
ระวางศูนย์กำเนิด : 4,000 ระวางขยาย 1 : 2,000 ระวางขยาย 1 : 1,000 ระวางขยาย 1 : 500

8 } } ระวาง 1:4,000 ขยายเป็น 1:2,000 จะได้ระวาง 1:2,000 จำนวน 4 ระวาง
5 น ระวาง 1:4,000 ขยายเป็น 1:2,000 4 อ แผ่นที่1 แผนที่ 2 จะได้ระวาง 1:2,000 จำนวน 4 ระวาง ชื่อระวางจะเขียนว่า แผนที่ 3 แผนที่ 4 5 น 5 น } } 1 2 4 อ 4 อ

9 } } ระวาง 1:4,000 ขยายเป็น 1:1,000 1 2 3 4 5 6 7 จะได้ระวาง 1:12,000
ขยายเป็น 1:1,000 1 2 3 4 5 6 7 8 จะได้ระวาง 1:12,000 จำนวน 16 ระวาง 9 10 11 12 13 15 16 14 ชื่อระวางจะเขียนว่า 5 น 5 น } } 9 8 4 อ 4 อ

10 ตัวอย่างรูปแปลงที่ดินโฉนดในระวางหรือเอกสารสิทธิ์
เลขที่ดิน ๑๘ รูปแปลงที่ดิน (๗๒๑) หน้าสำรวจ ๓ - ๒ – ๘๐ จำนวนเนื้อที่ดิน ตัวอย่างรูปแปลงที่ดินโฉนดในระวางหรือเอกสารสิทธิ์

11 หมายถึงเลขกำกับแปลงที่ดินในแต่ละตำบลที่มีการออกเอกสารสิทธิโฉนดเท่านั้น
1. เลขที่ดิน หมายถึงเลขกำกับแปลงที่ดินในแต่ละระวางที่มี การออกเอกสารสิทธิโฉนดหรือ น.ส. 3 ก 2. หน้าสำรวจ หมายถึงเลขกำกับแปลงที่ดินในแต่ละตำบลที่มีการออกเอกสารสิทธิโฉนดเท่านั้น ตัวอย่าง UTM dataltax น.ส.3

12 ระวาง UTM

13

14 ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก)
มาตราส่วน 1 : 5,000 มาตราส่วนขยาย 1 : 1,250 เรียกว่ากลุ่มขยายงาน

15

16 ความกว้างยาวของระวาง (ขอบระวาง)
ความกว้างยาวของระวาง (ขอบระวาง) ระวางศูนย์กำเนิด X 50 ซม. ระวางรูปถ่ายทางอากาศ 40 X 40 ซม. ระวางทุกระวางไม่ว่าจะมีมาตราส่วนอะไรก็ตามขอบระวางจะกว้างยาวเท่ากัน

17 หนังสือรับรองการทำประโยชน์(นส.๓)

18 หนังสือรับรองการทำประโยชน์(นส.๓ ก.)
๑๕

19 เอกสารต้นร่างกระดาษบาง
(รว. ๙)

20 คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประเภทแบ่งแยกในนามเดิม
(ทด.๑) ประเภทแบ่งแยกในนามเดิม

21 คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(ทด.๑) ประเภท ขาย


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google