งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนข้อเสนอโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนข้อเสนอโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนข้อเสนอโครงการ
ผศ.ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 แนวทางการเขียนโครงการฯ
การระบุหลักการเหตุผล การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดประเภทของโครงการ การกำหนดกระบวนการและกรอบระยะเวลา การกำหนดงบประมาณ การกำหนดตัวชี้วัด การระบุคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบโครงการฯ ภาคผนวก (ถ้ามี)

3 การระบุหลักการเหตุผล
แนวทาง อ้างอิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ้างอิงนโยบายของรัฐบาล อ้างอิงนโยบายของ สตช. อ้างอิงถึงปัญหาของพื้นที่ ฯลฯ

4 การกำหนดวัตถุประสงค์
แนวทาง เพื่อ (ต้องตอบโจทย์ของหลักการ/เหตุผล) เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล/สตช./ผู้ว่าฯ/หน่วยงาน... ให้เกิดความเข้าใจในความคาดหวังของประชาชน พัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

5 การกำหนดประเภทของโครงการ
แนวทาง การศึกษา การฝึกอบรม/พัฒนา

6 การกำหนดประเภทของโครงการ
การศึกษา การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดตัวแปร การกำหนดคำนิยมเชิงปฏิบัติการ การหา Gap ในการวิจัย การกำหนดกรอบแนวคิด

7 การกำหนดประเภทของโครงการ
การศึกษา การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดขอบเขตในการวิจัย การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การกำหนดวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล

8 การกำหนดประเภทของโครงการ
การฝึกอบรม/พัฒนา การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธีการในการเลือกที่เป็นธรรม ระดับความรู้/ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย

9 การกำหนดประเภทของโครงการ
การฝึกอบรม/พัฒนา การดำเนินงาน หัวข้อทั้งหมดภายในหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิธีการในการฝึกอบรม/พัฒนาจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อ วัตถุประสงค์ และผู้เรียน วิทยากรจะต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรง

10 การกำหนดกระบวนการและกรอบระยะเวลา - 1
การกำหนดขอบเขตในการดำเนินโครงการ การกำหนดขั้นตอนต่างๆ การกำหนดผลงานที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน 1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 การกำหนดกระบวนการและกรอบระยะเวลา - 2
กิจกรรม ไตรมาส ผลงาน 1 2 3 4

12 การกำหนดงบประมาณ การแสดงภาพรวมของงบประมาณที่ขอในแต่ละปี/ไตรมาส
การแสดงรายละเอียดงบประมาณ โดยแยกเป็นหมวดดังนี้ หมวดค่าจ้างและเงินเดือน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าตอบแทน หมดค่าวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ (ถ้ามี)

13 การกำหนดตัวชี้วัด การกำหนดตัวชี้วัดจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยจะต้องเป็นรูปธรรมในเชิง Output และ Outcome ผลผลิต หรือผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ประสิทธิภาพ

14 การระบุคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน เงินเดือนปัจจุบัน หน่วยงาน ประวัติการศึกษา สาขาวิชาที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ บทบาทและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบฯ แต่ละคน

15 ตัวอย่าง ภาคผนวก การระบุถึงตัวอย่างของผลงานส่งมอบ
การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถาม (ถ้ามี) ตัวอย่าง

16 ถาม - ตอบ

17 ภาคปฏิบัติ การแบ่งกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 8 คน)
การเขียนโครงการ (ศึกษาและฝึกอบรม) อย่างละครึ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ / นโยบายของ สตช. / ปัญหาของพื้นที่ ฯลฯ การเขียนโครงการประมาณ 2 ชั่วโมง การนำเสนอโครงการประมาณ 1 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt การเขียนข้อเสนอโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google