งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
โดย ปฐมศักดิ์ บุรณศิริ 1

2 หัวข้อการสัมนา วัตถุประสงค์ของระบบฯ ความสามารถของระบบฯ การเตรียมข้อมูล
เมนูการใช้งาน ข้อมูล/รายงานที่สามารถติดตามได้จากระบบฯ 2

3 วัตถุประสงค์ของระบบฯ
War Room Online ใช้ในการบริหารรายการตัวชี้วัดระดับองค์กร สำนัก/กอง และระดับบุคคล ใช้ในการบริหารรายการตัวชี้วัดระดับบุคคล ใช้ในการบริหารข้อมูลโครงการ และความคืบหน้ากิจกรรมต่างๆ ใช้ในการประเมินผลงาน (ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน) ใช้สำหรับเก็บข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง ใช้ในการติดตามผลการประเมินของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา เปรียบเสมือนสมุดพกผลการประเมินแบบ On-line สามารถจัดพิมพ์แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล 3

4 ความสามารถของระบบติดตาม ผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ความสามารถของระบบติดตาม ผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งการใช้งานตามรูปแบบของการดำเนินงาน สามารถแสดงสถานะเป็นสีเพื่อบอกความสำเร็จของตัวชี้วัด สามารถสร้างตัวชี้วัดแบบรายการที่ใช้ร่วมกัน สามารถสร้างแบบการประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน รายบุคคล 4

5 ความสามารถของระบบติดตาม ผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ความสามารถของระบบติดตาม ผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินได้หลายรูปแบบ สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินที่ใช้ทั้งองค์กร สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินที่ใช้ในแต่ละตัวชี้วัด สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินที่ใช้ในแต่ละบุคคล สามารถแสดงผลการประเมินเป็น Indicator ของรายบุคคล สามารถประเมินผลงานรายบุคคลด้วยตัวชี้วัด และรายงานข้อมูล ตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล 5

6 ความสามารถของระบบติดตาม ผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ความสามารถของระบบติดตาม ผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หัวหน้าสามารถตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยตัวชี้วัดที่ใช้ ประเมินผลงานผ่านทางระบบฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบคะแนนการประเมินตัวชี้วัดได้ตามสายบังคับ บัญชา ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยผ่านทาง Web Browser ดังนั้น สามารถตรวจสอบได้ทุกสถานที่ สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบุคคลเพื่อนำรายชื่อของผู้ใช้ระบบ จากระบบอื่นมาใช้ได้ 6

7 ความสามารถของระบบติดตาม ผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ความสามารถของระบบติดตาม ผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สามารถใส่ข้อมูลได้หลายวิธี ใส่ข้อมูลตัวชี้วัดผ่านทางหน้าจอของระบบฯ ใส่ข้อมูลตัวชี้วัดผ่านทาง Excel file แล้ว ส่งข้อมูลมา ประมวลผลในระบบฯ สร้างสูตรการคำนวนค่าตัวชี้วัดจากตัวชี้วัดที่มีอยู่ในระบบฯ ดึงข้อมูลจากระบบอื่นๆ ด้วย XML data source สามารถสร้างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดก่อนนำไป ประเมินผล 7

8 ความสามารถของระบบติดตาม ผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ความสามารถของระบบติดตาม ผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สามารถเก็บข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง เพื่อเป็น ฐานข้อมูล และ แสดงรายงาน ข้อมูลโครงสร้างองค์กร และ จำนวนบุคลากร ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ และ ประชากรในความดูแล ข้อมูลกิจกรรมการให้บริการ และ เวลาการให้บริการ ข้อมูลโครงการ ที่ศูนย์ดำเนินงาน ข้อมูล อันดับ โรคที่สำคัญ แบ่งตามกลุ่มโรคที่มารักษาในศูนย์ ข้อมูล อันดับ โรค/ปัญหาทางสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ กราฟ สัดส่วนบุคลากร ต่อผู้รับ บริการ กราฟ ช่วงอายุของประชากร 8

9 การเตรียมข้อมูล แบบฟอร์ม ข.1 เป็นเอกสาร download ได้ที่เมนูแบบฟอร์มสำคัญ ตารางแสดงการกำหนดตัวชี้วัดสำนักอนามัยลงสู่ระดับส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ (ฉบับปรับปรุง) แบบฟอร์ม ข.2 เป็นเอกสาร download ได้ที่เมนูแบบฟอร์มสำคัญ ตารางแสดงการกำหนดตัวชี้วัดของสำนักงานพัฒนาระบบ สาธารณสุขลงสู่ระดับฝ่าย / กลุ่ม ปี พ.ศ. 2554 แบบฟอร์ม ข.3 เป็นเอกสาร download ได้ที่เมนูแบบฟอร์มสำคัญ ตารางแสดงการกำหนดตัวชี้วัดฝ่าย/กลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคลปี พ.ศ (ชื่อหน่วยงาน) 9

10 การเตรียมข้อมูล แบบฟอร์ม ข.4 เป็นเอกสาร download ได้ที่เมนูแบบฟอร์มสำคัญ กำหนดตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักระดับบุคคล (โดย นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือใบมอบหมายงานมาพิจารณา) แบบฟอร์ม ข.5 ระบบสามารสร้าง แบบฟอร์มและผลการประเมินให้ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 10

11 การไหลเวียนของข้อมูล
ข 1 ข 2 ข 3 ข 4 ผู้ใช้ระบบ เจ้าหน้าที่ประสานงานรวบรวมข้อมูลผลงาน ข้อมูล สำหรับ ใช้ในการจัดการ ผู้ดูแลระบบ ระบบ BSCDOH ประมวลผล ข้อมูลผลการดำเนินโครงการ และตัวชี้วัด ข 5 11

12 เมนูการใช้งาน หน้าหลัก และ การวางเมนู การเข้าดู Daily Plan สำนักอนามัย
การเข้าดู War Room Online การติดตามผลการดำเนินงานตามมิติ การติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การเข้าดู ผลการปฏิบัติงานของตนเอง การเข้าดู ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การเข้าดู ข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข การเข้าดู ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการที่รับผิดชอบ 12

13 หน้าจอหลักของระบบ DOHBSC
ข้อมูล/รายงานที่สามารถติดตามได้จากระบบฯ หน้าจอหลักของระบบ DOHBSC เมนู สำหรับ ผู้ดูแลระบบเข้ามาจัดการข้อมูล ปุ่ม Log In/Out ข้อมูลผู้ใช้ระบบที่เข้ามาใช้งาน เมนู สำหรับ ผู้ใช้งานเข้ามาติดตามผลการดำเนินงาน เมนู สำหรับ ผู้ใช้งานเข้ามาดูข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข 13

14 หน้าจอการติดตาม Daily Plan
14

15 ติดตาม Daily Plan Detail
15

16 เข้าดูระบบ Daily Plan ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
16

17 War Room Online 17

18 เข็มชี้วัดแสดงภาพรวมการประเมินผลตัวชี้วัด
กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล รายงานตัวชี้วัด กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล รายงานความก้าวหน้าโครงการ 18

19 การติดตามผลการดำเนินงาน (แบบมิติ)
ปุ่มสำหรับการเลือกดูแบบแยกมิติ/ยุทธศาสตร์ หรือ แบบรายการตัวชี้วัด รูปภาพผู้เป็นเจ้าของแบบประเมิน ปุ่มสำหรับการเลือกค้นหาตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน แยกตามสีที่ได้รับ ข้อมูล เข็มชี้วัดแยกตามมิติ ตัวเลขแสดงจำนวนตัวชี้วัดที่ได้ผลการประเมินตามสีต่างๆ สีฟ้า (N/A) แสดงข้อมูล จำนวนตัวชี้วัดที่ยังไม่มีข้อมูล 19

20 การติดตามผลการดำเนินงาน (แบบยุทธศาสตร์)
20

21 การติดตามผลการดำเนินงาน (รายการตัวชี้วัด)
ปุ่มดูรายละเอียด เพิ่มเติม ข้อมูล สีแสดงการประเมินตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด ผลการประเมิน แยกตามไตรมาส ข้อมูลล่าสุดที่ได้รับ 21

22 การเข้าดูผลการปฏิบัติงานของตนเอง
รายการตัวชี้วัด ให้เลือกสร้างกราฟ เลือกรายการตัวชี้วัด(มิติ/ยุทธศ่าสตร์/งานประจำ) กราฟแสดงข้อมูล ตัวชี้วัดย้อนหลัง ข้อมูลเข็มชี้วัด 22

23 การเข้าดู ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
รายชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่งงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา ปุ่มกดดูผลการประเมินของบุคลากรที่เลือก รายชื่อ /รูปภาพของ บุคลากรที่เลือก 23

24 การเข้าดูข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข
ข้อมูลโครงสร้างองค์กรและจำนวนบุคลากร ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบและประชากรในความดูแล ข้อมูลกิจกรรมการให้บริการและเวลาการให้บริการ ข้อมูลโครงการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินงาน ข้อมูลอันดับโรคที่สำคัญ แบ่งตามกลุ่มโรคที่มารักษาใน ศูนย์บริการสาธารณสุข ข้อมูลอันดับโรค/ปัญหาทางสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ กราฟสัดส่วนบุคลากรต่อผู้รับบริการ กราฟช่วงอายุของประชากร 24

25 หน้าจอ ข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข
ส่วนการแสดงผล แบบ กราฟ ส่วนการแสดงผล ข้อมูลประจำศูนย์ 25

26 หน้าจอ ข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข
26

27 หน้าจอ ข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข
27

28 แบบฟอร์มผลการประเมินฯ แบบ Online ข. ๕
แถบข้อมูลสำหรับการดูรายงานในแบบฟอร์ม 28

29 รายงานด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์
29

30 รายงานด้านการประเมินสมรรถนะ
30

31 จบการนำเสนอ 31


ดาวน์โหลด ppt ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google