งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน 1

2 สาระสำคัญ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2553
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย เน้นการทดลองฯ และการพัฒนา สามารถกำหนดระยะเวลาการทดลองฯ ได้ตามความเหมาะสม 2

3 การกำหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ใหม่ เดิม กำหนดให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือน ทุกตำแหน่ง ขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 3 เดือน กำหนดให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน รวมระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกิน 1 ปี

4 การมอบหมายงาน เดิม ใหม่ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการผู้ทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการ ไม่จำเป็นต้อง มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์ อักษร แต่ผู้ทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการจะต้องเสนอ แบบรายงานผลการปฏิบัติ หน้าที่ราชการให้ผู้บังคับบัญชา ประเมิน ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการผู้ทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการ จะต้อง มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์ อักษร ซึ่งจะต้องระบุผลผลิต ของงานที่คาดหวัง และตัวชี้วัด ความสำเร็จของงาน

5 การกำหนดผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เดิม ใหม่ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ดูแล หรือมอบหมาย ให้มีผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการแทน กำหนดให้ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ดูแล หรือมอบหมาย ให้มีผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการแทน ทั้งนี้ อาจกำหนดให้มีจำนวนผู้ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการมากกว่า 1 คน ได้ และในระหว่างทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการอาจปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือ ลด จำนวนผู้ดูแลได้ ตามความเหมาะสม

6 การพัฒนาข้าราชการผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ใหม่ เดิม มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 1. การปฐมนิเทศ 2. ฝึกอบรม 3. การประเมินผลและ ติดตามผลการพัฒนา ทั้งนี้ มิได้นำผลการพัฒนา มาใช้ประกอบการประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ กำหนดให้ดำเนินการ 3 ส่วน ดังนี้ 1. การปฐมนิเทศ 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. การอบรมสัมมนาร่วมกัน ทั้งนี้ ให้นำผลการพัฒนา มาใช้ประกอบการประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วย

7 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เดิม ใหม่ 1. องค์ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย 1.1 ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 30 คะแนน 1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน 30 คะแนน 1.3 ความประพฤติ คะแนน เกณฑ์การประเมิน ต้องได้คะแนนในแต่ละครั้งร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน 1. องค์ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย 2 ส่วน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 1.2 พฤติกรรมของผู้ทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนเท่ากัน คือ 50 : 50 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินต้อง ได้คะแนนในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

8 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เดิม ใหม่ 2. องค์ประกอบของ คณะกรรมการ คือ 2.1 ประธานกรรมการ 1 คน 2.2 กรรมการ 2 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2. องค์ประกอบของ คณะกรรมการ คือ 2.1 ประธานกรรมการ 1 คน 2.2 กรรมการ 2 คน ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

9 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เดิม ใหม่ 3. การประเมินผลการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองฯ ตามรายการที่กำหนด ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 เดือน ครั้งที่ 2 เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือน โดยต้องได้คะแนนการประเมิน ในแต่ละครั้งร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน 3. การประเมินผลการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองฯ ตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยนำผลการพัฒนา บันทึก ผลการทดลองฯ ของผู้ดูแล และผลการประเมิน ของผู้บังคับบัญชา มาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลของคณะกรรมการฯ

10 กระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (มาตรา 53) หรือผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุ (มาตรา 55) การพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ (มาตรา 72) การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นข้าราชการที่ดี ช่วงก่อนทดลอง ช่วงเวลาทดลองทดลอง ช่วงหลังทดลองทดลอง

11 person@mail.rid.go.th กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11


ดาวน์โหลด ppt กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google