งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการกองแผนงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นายสุเมธ มีนาภา ผู้อำนวยการกองแผนงาน

2 กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ -
ผู้อำนวยการกอง (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ 3 กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ 3 ฝ่ายติดตามและประเมินผล ข้าราชการ 7 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - ฝ่ายงานโครงการพิเศษ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 24 พนักงานราชการ 7 ลูกจ้าง 3 รวม 34 ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาฯ 1. นายเกษม โคเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองนิติการ 2. นายประเสริฐ วิชาญวิทยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองตรวจฯ 3. น.ส.ชัชฎาพร พรมบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 557 742 458 572 645 582 532 579 872 670 1.1 งานสารบรรณ 710 437 518 588 500 514 817 620 (1) รับหนังสือ เรื่อง/เล่ม 245 352 200 235 238 269 217 452 253 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 99 70 57 64 109 62 84 82 65 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง 50 58 95 55 75 (4) จัดเก็บ เรื่อง 105 121 110 97 157 166 (5) ส่ง เรื่อง - (6) ร่างหนังสือ เรื่อง 33 30 35 40 36 41 46 51 56 61 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี 7 12 10 6 8 5 16 14 (1) ทำสัญญาเงินยืม/ส่งคืน.....เรื่อง 4 (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง 2 3 9 (3) รายงาน Online ครั้ง (4) 1.3 พัสดุ 18 20 11 42 27 39 (1) จัดซื้อ ครั้ง (2) จัดจ้าง ครั้ง (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง 38 53 31 (4) จัดทำทะเบียนครุภัณพ์.....ครั้ง

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/ประจำปี 1 โครงการ ข1 ข2 ข3 ข4 ข5 2 การจัดทำงบประมาณ ข.1 ข.2-3 ข.4 ข.5-6 ข.7 ข.8 ข.9 ข10-11 ข.12 ข13-14 ข15-16 3 การติดตามและประเมินผล 12 ครั้ง 4 5 6 7 8 9 10 11 12 การติดตาม Online ทุกเดือน การวิเคราะห์ระดับผลสำเร็จของการดำเนินงานรายจ่าย งปม. (PART) 6 ขั้นตอน ขั้นตอน 1-3 4-6 รายงานตาม สงป.301 4 ครั้ง ค่าใช้จ่ายผลผลิตต่อหน่วย ตัวชี้วัด ที่ 5 3 ครั้ง

5 Agenda ที่ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ(Action plan) ทุกหน่วยงาน โครงการจัดทำรายงาน ประจำปี 1 เล่ม

6 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น 29,600,800 บาท - 1.1 งบดำเนินงาน 3,914,100 บาท 3.9141 0.48% 0.33% 1.42% 1.09% 5.47% 5.68% 9.95% 7.64% 15.21% 23.06% 31.18% 40.29% 50.70% 63.-9% 80.68% 100% 1.2 งบลงทุน ,752,700 บาท 48.54% 49.44% 51.46% 1.3 งบรายจ่ายอื่น 2 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการกองแผนงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google