งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.CKD clinic : คลินิกชะลอไตเสื่อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.CKD clinic : คลินิกชะลอไตเสื่อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.CKD clinic : คลินิกชะลอไตเสื่อม
1.CKD clinic level 1 รพศ./รพท./รพช.แม่ข่าย ที่มีแพทย์+สหสาขา 2.CKD clinic level 2 ระดับรพช. 3.CKD clinic level 3 ระดับรพ.สต. การจัดอบรมความรู้ ทักษะ- มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่โรงพยาบาลเครือข่าย พี่ช่วยน้อง โดยการอบรมmanager - และการลงเยี่ยม รพช. - สร้างแนวทางการดูแล และส่งต่อ -การคัดกรองแต่ละระดับ ระดับรพ.สต. ดำเนินกิจกรรมเชิงรุก หลายแห่ง สร้างเสริมสุขภาพ - เริ่มดำเนินการในโรงพยาบาลรพช.แม่ข่าย

2 ขอบข่ายการให้บริการ CKD
ชุมชน-เครือข่าย-รพ.สต Stage1 ค่า GFR >90 ไตปกติหรือเริ่มผิดปกติ Stage 2 ค่า GFR 60-89 ไตเริ่มเสื่อม Stage 3 ค่า GRF 30-59 ไตเสื่อม Stage 4 ค่า GFR ไตเริ่มวาย Stage 5 ค่า GFR 0-14 ไตวาย โรงพยาบาลหนองคาย

3 2.HD:Hemodialysis (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
การควบคุมคุณภาพหน่วย การเตรียมศูนย์ไตเทียมรองรับผู้ป่วยหลังจากPD-drop out การผ่าตัดต่อเส้นเลือดสำหรับล้างไต

4 3.CAPD:Continuous Amburatory Peritoneal Dialysis
1.การเข้าถึงการวางสายล้างไต < 14 วัน (มีแพทย์วางสายครบทุกจังหวัด) 2. การขยาย Node จ.หนองคาย ได้แก่ รพ. โพนพิสัย จ.อุดรธานี อยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่อง : รพ.บ้านดุง รอการตอบรับขึ้นทะเบียน : รพ.กุมภวาปี อยู่ระหว่างดำเนินการ : รพ.หนองหาน อยู่ระหว่างดำเนินการ จ.สกลนคร ที่รับผู้ป่วยแล้วได้แก่ : รพ.สว่างแดนดิน : รพ.วานรนิวาส

5 4.KT:Kidney Transplant(การเปลี่ยนไต)
KT center ศูนย์เปลี่ยนถ่ายไต รพศ.อุดรฯ -Living related Transplantationมีผู้ป่วยผ่าตัด KT 1 ราย ( กันยายน 2556) - Cadaveric related Transplantation ก่อนส.ค.2557 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายไต กำหนดแผนดำเนินงานฯด้านปลูกถ่ายไต ส่งบุคลากรศึกษาดูงานด้านการปลูกถ่ายไต จัดประชุมวิชาการ “การปลูกถ่ายไต ก้าวใหม่ของโรงพยาบาลอุดรธานี”

6 จำนวนเครื่องไตเทียม(ภาครัฐฯ)
เปรียบเทียบปี

7 HD นค 40 M 20/20 ……1ต่อ 12500 อด 89 M 8/90 …….1ต่อ 16000

8 จำนวนเครื่องไตเทียม(ภาคเอกชน)
ปี 2556

9 จำนวนผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)
เปรียบเทียบปี

10 CAPD นค 229 ……1ต่อ 2183 อด 450 …….1ต่อ 3550 นคร 140 …………1ต่อ 5000
นค 229 ……1ต่อ 2183 อด 450 …….1ต่อ 3550 นคร 140 …………1ต่อ 5000 สกล 498 …………1ต่อ 2610 เลย 216 …………1ต่อ 2870 หนองบัว 145 ……1ต่อ 3448 บก ……… 1ต่อ 3565

11 ระยะเวลารอคอยการวางสายล้างไต ทางช่องท้อง (<14วัน)
เปรียบเทียบปี วัน

12 จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
เปรียบเทียบปี

13 จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง(รายใหม่)
เปรียบเทียบปี

14 CAPD ในพวงบริการเขต 8 COPD center Node : 2556 รพ.โพนพิสัย รพ.ท่าบ่อ
รพ.นาแก รพ.บ้านดุง รพ.วานรนิวาส รพ.บ้านผือ รพ.สว่างแดนดิน รพ.กุมภวาปี รพ.หนองหาร

15 การพัฒนาศักยภาพ :ความรู้และทักษะ
1.ครั้งที่1 เรื่อง CKD management จัดร่วมกันกับการอบรม NCD manager ( ณ โรงแรมบ้านเชียง ปลาย มีค.56) 2.ครั้งที่2 วันที่26-28 มิย.56 ณ โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย พัฒนาความรู้และทักษะแก่บุคลากร เน้น รพช./รพ.สต. เรื่อง การจัดการ CKD &CAPD เน้นความร่วมมือของทุกจังหวัด โดยสหวิชาชีพร่วมมือกัน แชร์วิทยากรจากจังหวัดหนองคาย อุดรฯ สกลฯ (มี Model จากรพ.ที่ทำได้ดีเป็น ต้นแบบ) 3.สรุป ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินการ ต้นกันยายน2556

16 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรCKD/CAPD เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเป็นรูปแบบแก่เครือข่ายในการพัฒนาระดับจังหวัด

17 รูปแบบการประชุม บรรยาย อภิปราย ฐานเรียนรู้

18 วิทยากรจากจังหวัดเครือข่ายเขต8 ร่วมมือ-ร่วมใจกัน

19 ฐานเรียนรู้ CKD 1. ฐานการคัดกรองและการจัดการ CKD 2. ฐานอาหาร 3. ฐานยา 4. ฐานกิจกรรมบำบัด

20 ฐานเรียนรู้ CAPD 1. ฐานยา 2. ฐานอาหาร 3. ฐานการเปลี่ยนถุงน้ำยา 4

21 ประเมินผลแบบไม่เครียดและมีรางวัล

22 ภาพกิจกรรม

23 ภาพกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt 1.CKD clinic : คลินิกชะลอไตเสื่อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google